logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ansøgning om privat bade- eller bådebro

Her kan du se hvordan du ansøger om privat bade- eller bådebro og hvad du skal sende ind.
Opdateret 16.03.2018

Ved en ansøgning om en bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

 1. Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen. Tegn i kommunens digitale kort.
 2. Plantegning, der viser broens udseende, herunder længde, bredde, eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.
 3. Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen.
 4. Oplysning om broen - inklusiv pæle - bliver taget ind om vinteren.

Klik her for at søge om privat bade- og bådebro.

Badebrombaade_410x250px.gif

Vilkår for brotilladelse

Ved en tilladelse til privat bade- og bådebro bliver der stillet forskellige vilkår ud fra bestemte kriterier. Bl.a. som beskrevet herunder.

 1. Broen må kun benyttes som bade- og bådebro af grundejeren og dennes husstand.
  Broen udføres som en xx m lang og xx m bred træbro på stålkonstruktion og med en sidebro på xx m mod xxverdenshjørne. Der monteres rækværk omkring sidebroen.

 2. Tilladelsen eller broen kan ikke overdrages til andre Sønderborg Kommunes tilladelse.

 3. Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser af eller ændringer ved broen. Broen må ikke møbleres.

 4. Broen må ikke anlægges sådan, at den hindrer eller vanskeliggør andres færdsel eller ophold på stranden. 

 5. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på stage.

 6. Afmærkning og belysning 
  Broen må kun afmærkes eller forsynes med belysning efter forudgående aftale med Farvandsdirektoratet. Farvandsdirektoratet kan til enhver tid kræve, at broen afmærkes for ejerens regning.

 7. Hvis broen delvis tages ind om vinteren, skal de yderste 4 pæle række mindst 2 m op over vandet. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen række mere ned end 10 cm op over den eksisterende havbund. 

 8. Vedligeholdelse af broen
  Ejeren skal holde broen i god og forsvarlig stand. Hvis broen ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester fjernes fuldstændigt, og området skal i videst mulig omfang genetableres. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest et år efter ødelæggelsen.

 9. Kommunen kan med en passende frist kræve, at ejeren for egen regning fjerner broen, hvis vilkår for tilladelsen ikke overholdes. I tilfælde af at ejeren ikke fjerner brorester ifølge punkt 8, kan kommunen få broen fjernet for ejerens regning.

 10. Tinglysning af vilkår og sikkerhed 
  Til sikkerhed for opfyldelse af vilkår 1-9 skal der på ejendommen, ud for hvilken anlægget etableres, tinglyses en deklaration med kommunen som påtaleberettiget. Deklarationen skal have bedst mulig prioritet. Deklarationen skal udfærdiges og tinglyses af broejeren af egen drift og for egen regning og derefter indsendes til Sønderborg Kommune, Naturafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

 11. Forældelse og fjernelse af broen 
  Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden et år.

 12. Hvis broen fjernes permanent, skal det meddeles til Sønderborg Kommune.

 13. Tegning af den færdige bro 
  Når broen er etableret, skal der til kommunen sendes en plan i tre eksemplarer, der viser den endelige udformning af broen med angivelse af dybder ved den og eventuel permanent afmærkning. De to eksemplarer af planen sendes videre til Farvandsvæsenet, Overgaden O. Vandet 62 B, Postboks 1919, 1023 København K henholdsvis til Kort- og Matrikelstyrelsen, Søkortområdet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Planen skal indeholde et udsnit af et grundkort i målestoksforholdet 1:25.000 og en kopi af et matrikelkort, begge med angivelse af broens nøjagtige placering.

Der skal vedlægges en plantegning, der viser broens endelige udseende, angivelse af eventuelle fortøjningspæle og en profiltegning af broen. Profiltegningen skal angive af broens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen.

Procedure

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning sendes en kopi til naboerne. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. En tilladelse offentliggøres, hvis man vurderer, at den er af offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.

Afgørelsen

En afgørelse gives med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes retningslinjer, tidligere afgørelser, planlægning, matrikelforhold, kendte oplysninger om vanddybde osv. I nogle sager er det nødvendigt at besigtige lokaliteten. Herudover er der også afvejning af forskellige hensyn som landskab og æstetik, nabohensyn, landareal og adgangsforhold, badevandskvalitet, antal brugere, ønsket ejerforhold og Natura 2000 områder.

En tilladelse betyder ikke, at kommunen har sagt god for konstruktionens sikkerhed eller stabilitet. Den fritager heller ikke ejeren for et eventuelt opstået civilretligt ansvar i forbindelse med broens tilstedeværelse. Og tilladelsen afgør ikke, om en nabo eller andre kan modsætte sig broens etablering eller kræve broen fjernet efter etableringen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.