logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskyttet natur

Det er vigtigt vi passer godt på naturen. Her kan du læse om internationalt beskyttede dyrearter, beskyttet natur og stor skallesluger.
Opdateret 22.05.2018

Naturen er også for dig. Derfor arbejder Sønderborg Kommune for at sikre naturen, landskabet, kulturhistorien og vores mulighed for at nyde naturen.

Naturbeskyttelsesloven

Det vigtigste redskab vi har, er Naturbeskyttelsesloven. Den har til formål at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter og deres levesteder samt de landskabelige og kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til at færdes i naturen.

Vi beskytter vores naturområder og derved dyr og planter, som sikrer variation og mangfoldighed i naturen.

Vi sikrer mangfoldigheden ved at skabe grønne forbindelseslinjer. Disse spredningsmuligheder mellem vores naturområder kan være en kombination af stier, levende hegn, sten- og jorddiger og nye vandhuller. Jo bedre naturkvalitet, jo større naturoplevelse – også for de fremtidige generationer.

Internationalt beskyttede dyrearter

Danmark har som resten af landene i EU forpligtet sig til at sikre en rig natur inden for det europæiske område gennem habitatdirektivet. Her forpligter medlemslandene sig til at beskytte en række dyrearter og deres levesteder. Dyrearterne er ikke nødvendigvis truede eller sjældne i Danmark, men på europæisk plan.

Strandtudse_410x250px.gif

Beskyttede dyrearter i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune har vi fem arter af padder og en art af krybdyr, der er særligt beskyttede. Desuden har vi en række arter af flagermus.

Padder

Krybdyr

Flagermus

På Miljøstyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om beskyttede arter i Danmark.

På habitatdirektivets bilag IV findes alle de dyrearter, der er særligt strengt beskyttede, de såkaldte ”bilag IV arter”.

Beskyttet natur - §3

Naturpolitik

Sønderborg Kommune har et særligt fokus på at bevare den eksisterende natur. Derfor har vi også en naturpolitik.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Naturbeskyttelsesloven beskytter bestemte naturtyper mod ændringer. Det drejer sig om enge, moser, heder og overdrev, når de i sig selv eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper har et samlet areal på minimum 2.500 m². Derudover er de fleste vandløb og søer over 100 m² også beskyttede.

Det er kommunen, der afgør, om arealer er § 3-beskyttede. Hvis du er i tvivl om, hvad du må på dine arealer, kan du altid spørge kommunen. Vi har pligt til at svare inden for 4 uger.

Beskyttelsen betyder, at du ikke må foretage ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen. En ændring kan fx være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer.

orkideer_20150523_103829a.jpg

Orkideer ved Margrethe Sø i Gråsten skovene

EU-direktiver

Danmark har forpligtet sig til at overholde en række EU-direktiver. På naturområdet er det primært habitatdirektivetfuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet, som giver dyr og planter øget beskyttelse. I Sønderborg Kommune er der 5 flotte habitatområder og 2 fuglebeskyttelsesområder, som bidrager med levesteder for naturtyper og arter af betydning for EU. Områderne kaldes også for Natura 2000-områder.

Natur- og vandplaner

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Miljøministeriet udarbejdet naturplaner for, hvordan disse Natura 2000-områder skal udvikle sig naturmæssigt, så naturtyper og arter bevares på et levedygtigt niveau. Vandplanerne skal blandt andet sikre, at kommunens vandløb og søer bliver mere naturlige og har rent vand.

Større skove er underlagt skovloven. Det er Naturstyrelsen Sønderjylland under Miljøministeriet, som administrerer denne lov og dermed planerne for skovenes fremtidige pleje.

Stor skallesluger

Da storkommunerne blev ”født” ved årsskiftet 2006/2007, fik hver kommune en truet fugle- eller dyreart eller en blomst, som kommunen blev forpligtet til at tage særligt vare på. Vi fik - efter lidt debat med miljøministeren - stor skallesluger.

I første omgang var det guldpirolen, der var udpeget. Argumentet for at takke nej til guldpirolen var fra kommunens side, at den slet ikke fandtes her – ”og hvordan skal vi passe på en fugl, der ikke er her?”. Det var et spørgsmål, som også Miljøministeriet havde svært ved at svare på, og derfor blev Sønderborgs ønske om at få stor skallesluger imødekommet. Læs brevet fra borgmesteren her og se ministerens svar her.

Fakta om stor skallesluger

Stor skallesluger er en almindelig vintergæst i Danmark, men en meget sjælden ynglefugl. Hannens dragt kendes på et metalgrønt hoved, et langt rødt næb med krog og en svagt laksefarvet fjerdragt. Hunnen er mere diskret med grå overside og mørkebrunt hoved.

Fuglen yngler primært ved søer og floder i det nordlige Europa, Sibirien og Nordamerika, men omkring 25.000 af dem – svarende til ca. 15% af den nordvesteuropæiske vinterbestand – overvintrer ved danske farvande.

Skalleslugerens menu står på fisk – gerne ål og laks.

Midt i 70’erne var den danske bestand nede på ca. 20 par, men takket være opsætning af redekasser, især i Storstrømsområdet, har bestanden siden genvundet noget af det tabte terræn.

Læs mere om Skalleslugeren på hjemmesiden fugle og natur.

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.