logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Danskuddannelse

Med tilbud om gratis danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.
Opdateret 16.01.2019

Danskuddannelserne lærer dig at forstå, tale, læse og skrive dansk, og samtidig får du viden om kultur, samfunds og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Hvem gælder det?

Danskuddannelse kan tilbydes alle nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i en kommune* eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og bopæl i en kommune.

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande, kan alle bruge ordningen.

I-kursister og S-kursister

Som integrationskursist (I-kursist)* henvises du til danskuddannelse som led i et integrationsprogram. 

Som selvforsørgerkursist (S-kursist)** henvises du til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb. Der gælder forskellige betingelser for de to kursistgrupper, men al danskuddannelse starter med en pædagogisk vurdering af dine forudsætninger og mål med uddannelsen. På tværs af uddannelserne (ved indplacering på modul 1-2) indledes med begynderundervisning med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber. 

Hvis du er påbegyndt danskuddannelse inden d. 1. juli 2017 gælder særlige overgangsregler. Hør i din kommune.

*Integrationskursister er udlændinge med opholdstilladelse efter integrationslovens § 16, herunder: udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 b, § 9 c, stk. 1 eller 2, eller § 9 e.

**Selvforsørgerkursister er udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, § 9 i,
jf. dog § 2 b, §§ 9 j-9 l eller 9 p, § 9 c, stk. 4, § 9 d, § 9 f, § 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er omfattet af nr. 3-5, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 m eller 9 n. Udlændinge, som uden at være omfattet af nr. 8 har fast, lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1, eller udlændinge, som har ophold her i landet i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. Selvforsørgerkursister kan også være grænsependlere, der tilbydes danskuddannelse i medfør af § 2 a.

Betingelser

  • Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis, men for S-kursister er der et depositum på 1.250 kr. (au-pair personer er undtaget), som refunderes når 1) du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til, 2) du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse, 3) du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller 4) du ønsker at ophøre med danskuddannelsen.
  • Danskuddannelse for I-kursister kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.
  • Den samlede uddannelsesperiode for både I- og S-kursister kan maksimalt vare op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du påbegyndte danskuddannelsen.

Sådan gør du

Du er I-kursist – flygtning eller familiesammenført
Integrationscentret vil automatisk sende en henvisning til sprogskolen, hvorefter du vil modtage et indkaldelsesbrev til visitationssamtale.

Du er S-kursist – arbejdstager fra EU, studerende mv.
Du vil modtage et brev fra Sønderborg Kommune senest en måned efter, at du er ankommet til kommunen, som vil give dig adgang til tilbuddet, hvorefter du skal henvende til sprogskolen.

De tre danskuddannelser

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til dit mål og dine forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Særlig vægt på beskæftigelsesrettede sprogkundskaber

Undervisning i arbejdsmarkedsforhold – sammen med undervisning i kultur og samfundsforhold – er et gennemgående element på de tre danskuddannelser. Ved indplacering på modul 1 eller 2 på én af uddannelserne indledes med en særlig begynderundervisning, hvor der er speciel fokus på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så der fra start skabes det bedste fundamentet for integration på arbejdsmarkedet. Vægten på mundtlige færdigheder sigter mod, at du som nyankommen udlænding hurtigst muligt kan gøre dig forståelig på mundtlig dansk på en arbejdsplads. Beskæftigelsesrettede sprogkundskaber kan fx være navne på arbejdsredskaber, tiltaleformer og pausesamtaler på en arbejdsplads, sprogbrug knyttet til en ansættelsessamtale og generelt undervisning, der er bygget op omkring beskæftigelsesrelevant viden og kommunikation, fx information om mødekultur, hygiejne på en arbejdsplads m.v.

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for dig, som ikke kan læse og skrive på dit eget modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder, så du kan klare dig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for dig, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk, så du kan klare dig på det danske arbejdsmarked, på en efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund.

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for dig, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.

Modultest

De tre danskuddannelser er inddelt i seks moduler og kan afsluttes med en danskprøve. Ved oprykning til næste modul skal du aflægge en modultest.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.