logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Dispensationsansøgning

Hvem, hvad, hvor, hvis du vil søge dispensation fra bygge- eller beskyttelseslinjer.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Ansøgning

Ønsker du at søge dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, strandbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, kirkebyggelinjen eller sø- og åbeskyttelseslinjen, skal du sende ansøgningen til Sønderborg Kommune. Kontaktoplysninger ses længere nede på siden. Du skal beskrive og begrunde det ønskede projekt og særligt begrunde, hvorfor projektet ikke kan ligge uden for bygge- og beskyttelseslinjen. Du skal vedlægge kortmateriale, der viser placering og omfang af det ansøgte, og tegningsmateriale, der viser eventuel bebyggelse.

Alle tinglyste ejere skal underskrive ansøgningen, eller du skal vedlægge en fuldmagt fra ejerne.

Proceduren

Vi besigtiger normalt ejendommen. Hvis der er tale om en ansøgning inden for skovbyggelinjen, sender vi projektet til høring hos skovejeren. Vi sender ansøgninger inden for beskyttelseslinjerne til udtalelse hos eventuelle berørte parter, fx Museum Sønderjylland, Miljøcenter Ribe og Fredningsnævnet. De modtagne bemærkninger, udtalelser eller dispensationer bliver samlet i den endelige vurdering af projektet. Først derefter træffer vi afgørelsen.

Afgørelsen

I hver enkelt sag skal der foretages en konkret vurdering og afvejning af §§ 16-19: formål, hovedregel, hensyn og undtagelser. Afgørelsen sender vi til ansøgeren og til indsigerne. Hvis der meddeles dispensation, sender vi også afgørelsen til andre interessenter, typisk Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening med flere.

Du må først bruge dispensationen, når klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, må du kun benytte dispensationen, hvis Naturklagenævnet vedtager dette. Hvis der bliver klaget over dispensationen, orienterer kommunen straks ansøgeren.

Vær opmærksom på, at du i sager om byggeri også skal søge om byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse, når klagefristen for dispensation er udløbet, og når alt relevant materiale til byggesagsbehandlingen er modtaget. En dispensation bortfalder, hvis den ikke er brugt inden for 3 år.

Klagevejledningen

Naturklagenævnet er klagemyndigheden, men du skal sende klagen til kommunen, som sender den videre. Klageberettigede er ansøgeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. De forhold, der kan påklages, er fuld efterprøvelse af både rets- og/eller skønsspørgsmål.

Du skal klage skriftligt til Sønderborg Kommune inden 4 uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Naturklagenævnet behandler først klagen, når klageren har betalt et gebyr på 500 kroner. Derfor sender Naturklagenævnet en opkrævning, når de har modtaget klagen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.