logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzoneadministration

Læs om landzoneadministrationen og find relevante links i forhold til landzoner.
Opdateret 03.07.2018

Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Landzonebestemmelserne findes i planlovens §§ 34 – 38.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land. Derudover skal zoneinddelingen sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Introduktion

Landzoneadministrationen gør det muligt at bevare kvaliteterne i det åbne land og medvirker til at sikre kvalitet i byer og landsbyer.

I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse for at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Planloven indeholder dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse, som fremgår af lovens § 36 og 37.

Det kræver fx ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger uden tilladelse.

Før der meddeles tilladelse, skal naboerne have lejlighed til at udtale sig om det ansøgte. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der indgår en høj grad af skøn, når kommunen beslutter, om et ansøgt projekt kan fremmes ud fra Planloven. Projektet skal vurderes ud fra planlægningsmæssige, landskabelige og kulturhistoriske hensyn, hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, rekreative og trafikale hensyn, sociale og menneskelige påvirkninger, udbuddet af servicefunktioner samt hensyn til jordbrugserhvervet og udnyttelse af råstofressourcerne.

Links – mere info

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.