logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Salg af Materielgården, Skolevej 53, 6430 Nordborg

Information og dokumenter vedrørende salget af Skolevej 53.
Ansvarlig Christina Petersen
Opdateret 13.11.2017

Sønderborg Kommune udbyder herved ejendommen, matr. nr. 421, Havnbjerg ejerlav, Havnbjerg, beliggende skolevej 53, Nordborg, til salg.

Grundareal er 22.316 m² i henhold til tingbogsattesten, heraf bebygget areal 2935 m² i henhold til BBR-meddelelsen.

Ejendommen består af flere større og mindre bygninger samt halvtag og et drivhus på 32 m². Nogle bygninger er opvarmede, andre ikke.

Ejendomsværdien udgør pr. 1. oktober 2014 3.600.000 kr.

Grundværdien udgør pr. 1. oktober 2014 561.600  kr.

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ca. 200 m² af grundstykket er udlejet til en antennemast. Årlig indtægt i 2014 var 2790 kr. Lejen forhøjes én gang årligt med 3 % af foregående års leje.

Området fremgår af vedhæftede bilag.

Lejemålet kan af udlejer opsiges med 12 måneders varsel og af lejer med 6 måneders varsel.

Ca. 4 m² af grundstykket er stillet til rådighed til Dong Energi, som har opsat en regulator-station på stedet, med indkørsel fra Piledamsvej. Området fremgår af vedhæftede bilag.

Ca. 60 m² uopvarmet lokale er udlejet til Post Danmark. Årlig lejeindtægt 34.500 kr. Lejemålet kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Området fremgår af vedhæftede bilag.

I lejeaftalerne med Post Danmark og Vej & Park er indeholdt brugsret til kantine, velfærdsforanstaltninger og parkeringsplads til ca. 18 personbiler.

Ca. 3.200 m² af grundstykket og 2 bygninger på henholdsvis 440 m² og 434 m² vil indgå i en lejeaftale mellem en ny ejer og Vej & Park, Sønderborg Kommune. Vej & Park står for opsætning af hegn om dette område. Lejeaftalen løber i 5 år, med mulighed for forlængelse. Området fremgår af vedhæftede bilag.

Ejendommen er forurenet, da der i en årrække har været materielgård. Forureningen er kortlagt, se vedhæftede forureningsattest. Der kan endvidere indhentes oplysninger hos Christina Petersen på 8872 5491.

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Tilbud skal angive den kontantpris tilbudsgiveren forpligter sig til at betale for ejendommen pr. overtagelsesdagen. I henhold til ovennævnte bekendtgørelse skal prisen være angivet som et fast beløb. Variable tilbud vil derfor blive afvist.

Salg vil som udgangspunkt ske til højestbydende. Sønderborg kommune forbeholder sig dog ret til at forkaste alle tilbud.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Tilbud skal afgives skriftligt på nedenstående tilbudsblanket, som sendes til følgende e-mail adresse: indkomnebud@sonderborg.dk.

Tilbud modtaget på andre adresser eller på anden måde vil blive afvist.

Evt. henvendelse i sagen kan ske til Sønderborg Kommune, Christina Petersen, cper@sonderborg.dk

Evt. ændringer eller tilføjelser i udbuds- eller salgsvilkårene vil fremgå af kommunens hjemmeside vedr. udbud. Tilbudsgivere opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret herom via hjemmesiden.

Salgsvilkår

  1. Ejendommen overtages med samme byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sønderborg Kommune. Opmærksomheden henledes især til tingbogen og lokalplanen.
  2. Da ejendommen overtages som beset i den sand, hvori den befinder sig, opfordres tilbudsgiver til at undersøge ejendommen nærmere.
  3. Sønderborg Kommune påtager sig intet ansvar for ejendommens stand, herunder for evt. forurening.
  4. Køber frafalder derfor eventuelle mangelindsigelser, undtagen vedr. evt. vanhjemmel.
    Den tilbudte købesum er fastsat på denne baggrund.
  5. Selve ejendommen vil være tilgængelig for besigtigelse ved forudgående henvendelse til Christina Petersen, cper@sonderborg.dk
  6. Datoen for Sønderborg Kommunes underskrift af købstilbud er tillige overdragelsestidspunkt og skæringsdag for ejendommens indtægter og udgifter.
  7. Købesummen skal være indsat på kommunens konto senest på overdragelsestidspunktet, dette er en betingelse for overdragelsen. Såfremt betaling ikke er sket senest på overdragelsestidspunktet, bortfalder handlen.
  8. Køber sørger for tinglysning af denne aftale og afholder omkostningerne herved samt alle øvrige omkostninger forbundet med handlen. Køber udfærdiger refusionsopgørelse.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.