logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sø- og vandløbsrestaurering

Hvis et vandløb skal være et godt sted for fisk og smådyr, skal der være nok vand i vandløbet. Vandet skal være rent og der skal være leve- og skjulesteder for dyrene.
Ansvarlig Hans Erik Jensen
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Søg om tilladelse

Her kan du ansøge om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering, oprensning eller udvidelse af sø og vandhul.

Sønderborg Kommune arbejder for at udnytte de muligheder, det enkelte vandløb rummer. Vi har udarbejdet en spildevandsplan, som betyder, at vandkvaliteten i det enkelte vandløb bliver bedre. Vi arbejder også for at forbedre leve- og skjulestederne for dyrene. Og vi arbejder for, at de spærringer og rørlægninger, som kan forhindre dyrenes frie vandringer op og ned af vandløbet, kan fjernes eller gøres passable.

Alt sammen under hensyntagen til de afvandingsinteresser, der ofte er knyttet til vandløbet. Som et vigtigt værktøj for at opnå den optimale tilstand for flora og fauna i de større vandløb har vi i fællesskab med de lokale lystfiskere udarbejdet vedligeholdelsesinstruktioner som fastlægger hvorledes vandløbsstrækninger må vedligeholdes.

Hvis vandet har en god kvalitet kan vi gøre en stor forskel med få midler, fx ved at lægge store sten og gydegrus i vandet eller plante træer, der giver skygge. Det er en skånsom måde at udføre restaurering på og det kan undertiden betyde, at vedligeholdelsen af vores vandløb kan udføres mere skånsomt. Eller at vandløbene i bedste fald kan vedligeholde sig selv.

Vi arbejder efter en vandhandleplan, som kan ses her. Vi har gode erfaringer med at involvere dem der kender vandløbene.

Sønderborg Kommune har ikke så meget erfaring med sørestaurering, men gennemførte i 2006 en kemisk sørestaurering af Nordborg Sø. Der blev tilsat aluminiumklorid, som bandt fosforindholdet i vandet og gav en betydeligt klarere sø. Sønderborg Kommune har ingen aktuelle planer som at gennemføre flere sørestaureringer indenfor den nærmeste tidshorisont..

De mindre søer – vandhullerne har stor betydning for paddernes udbredelse og ynglesucces. For at sikre gode forhold i lysåbne vandhuller, hvor padderne kan yngle, oprenser vi vandhuller som er groet til.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.