logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilsyn - handicapområdet

Her kan du se tilsynsrapporterne på handicapområdet, fx. botilbud, senhjerneskade-området og værkstedsområdet.
Ansvarlig Anita Hemmersam
Opdateret 29.03.2017

Her kan du se tilsynsrapporterne på handicapområdet.

Driftsorienteret tilsyn i botilbud og aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet.
De lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til voksne indenfor det sociale område reguleres af § 16 i retssikkerhedsloven. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Dog udføres tilsyn med visse sociale tilbud af socialtilsynet. 

Af § 4 i socialtilsynsloven fremgår, at socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud til voksne:

 • Døgntilbud efter servicelovens §§ 107-110 (botilbud, kvindekrise-centre og forsorgshjem) og stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens § 101 og 101a.
 • Tilbud i form af hjælp og støtte efter servicelovens §§ 83-87, 97, 98 og 102, når
  • a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end servicelovens §§ 107-110, dog ikke friplejeboliger
  • b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale
  • c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85
  • d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (såkaldte ”§ 85-tilbud”).
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedsloven § 141

Socialtilsynet træffer afgørelse om hvilke af kommunens ”§ 85-tilbud”, der er omfattet af godkendelse og driftsorienteret tilsyn efter socialtilsynsloven.
Formålet med lov om socialtilsyn er at bidrage til at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet efter serviceloven.
Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet. Dialogen skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.