logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Etablering, ændring eller udvidelse af et husdyrbrug

Størrelsen på dit husdyrbrug, er afgørende for, hvordan du skal forholde dig.
Ansvarlig Hanne Bruun
Opdateret 16.03.2016

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de samme regler om du etablerer, ændrer... Læs mere

Reglerne for miljøregulering af husdyrbrug er fra 1. januar 2007 samlet i én ny lov med én myndighed - kommunen.

”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” samler de hidtidige regler for miljøgodkendelse, VVM- og landzonetilladelse i én godkendelse.

Miljøgodkendelse meddeles samlet for hele produktionen, men består af to dele, dels en godkendelse af produktionsanlægget på ejendomsniveau, dels en godkendelse af udbringningsarealerne - på bedriftsniveau.

Man skelner mellem:

Husdyrbrug mindre end 3 dyreenheder

Klik her for at anmelde husdyrbrug mindre end 3 dyreenheder. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet eller til indretning og placering af dyreholdet, kontakt da kommunen inden du etablere dyreholdet.

Husdyrbrug større end 3, men mindre end 15 dyreenheder

For Husdyrbrug større end 3 men mindre end 15 dyreenheder skal anmeldelse om etableringer, ændringer og udvidelser ske her.

Opbevaringskapacitet

Foretages der ændringer, som har indflydelse på kapacitet for opbevaring af husdyrgødning skal der sammen med anmeldelsen indsendes opgørelse af ejendommens tilstrækkelige opbevaringskapacitet for husdyrgødning

Du kan hente et skema til opgørelse af tilstrækkelig opbevaringskapacitet - klik her for at hente skema.

Hvis ændringerne medfører, at det totale dyrehold bliver større end 15 dyreenheder - se nedenstående.

Husdyrbrug større end 15, men mindre end 75 dyreenheder

Ansøgning om tilladelse skal udfyldes og indsendes til kommunen via et tilladelsesskema. Læs mere om skemaet og download det hos Miljøministeriet.

Husk, at du også skal udfylde og indsende skemaet "Anmeldelse af landbrugsbyggeri". Du finder skemaet anmeldelse af landbrugsbyggeri her.

På baggrund af anmeldelse om udvidelse eller ændring af stalde/husdyr vurderes om der kan gives tilladelse, evt. på vilkår.
Der er en frist for nabohøring på 3 uger, inden der kan meddeles tilladelse.

Såfremt kommunen vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår, skal udkast til afgørelse fremsendes til Miljøministeriets MiljøCenter til udtalelse. Staten skal fremsende en bindende udtalelse til kommunen indenfor 6 uger. Endelige tilladelser kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

En ansøgning skal derudover indeholde følgende:

 • Opgørelse over dyreholdet før og efter udvidelsen/ændringen

 • Beregning af opbevaringskapacitet

 • Angivelse af lejet, ejet og forpagtet areal

 • Angivelse af anlæggets placering i forhold til:

  • Vandindvindingsanlæg, vandløb - herunder dræn og søer

  • omgivende ejendomme og bebyggelser

  • naboskel

  • offentlig vej

  • privat fællesvej

  • eksisterende, eller ifølge kommuneplanen, fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Vær opmærksom på, at afstandskravene i Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 for erhvervsmæssigt dyrehold skal overholdes.

Hvilke frister skal overholdes?

Hvis kommunen har gjort indsigelser mod 2 ugers fristen, må det ansøgte ikke påbegyndes, før kommunen har meddelt afgørelse om, under hvilke nærmere betingelser projektet kan gennemføres. Kræves der dispensation, tilladelse eller godkendelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. må det ansøgte ikke påbegyndes før dispensation, tilladelse eller godkendelse er meddelt.

Hører du ikke fra kommunen indenfor 2 uger fra anmeldelsen, kan du gennemføre det ansøgte.

Husdyrbrug over 75, men mindre end 250 dyreenheder

Husdyrbrug over 75 dyreenheder reguleres i en miljøgodkendelse. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk

Omfanget af oplysninger, der skal medtages, inddragelse af offentlighed og vilkår i miljøgodkendelsen, er reduceret i forhold til kravene til Miljøgodkendelser af husdyrbrug over 250 dyreenheder. Der er 3 ugers nabohøring i forbindelse med udkast til afgørelse.

Den endelig godkendelse kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Husdyrbrug over 250 dyreenheder

Miljøgodkendelser for disse brug skal opfylde kravene i VVM- direktivet og IPPC-direktivet. Ansøger udarbejder en standardiseret miljøbeskrivelse med ekstra oplysninger om alternative scenarier og socioøkonomiske overvejelser, jf. VVM-direktivets krav.

Kommunen udarbejder en miljøvurdering og en standardgodkendelse med eventuelle forslag til særlige vilkår, der afbøder evt. væsentlige virkninger på miljøet. Der vil ske en forudgående høring af offentligheden i 6 uger i forbindelse med kommunens udkast til miljøgodkendelse. Endelig godkendelse kan påklages til Miljøklagenævnet.

 • 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer.
 • 100 dyreenheder i slagtekyllinger eller 40.000 stipladser.
 • 230 dyreenheder i æglæggende høns eller 40.000 stipladser.
 • 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser

Ansøgninger om godkendelse skal indsendes til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk

Andre forhold

Kræver det anmeldte/ansøgte dispensation, skal du søge om det samtidig med anmeldelsen.

Langt de fleste ændringer eller udvidelser på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold kræver en tilladelse eller godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/Landbrug.

Sagsbehandlingstider for ansøgninger om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Ansøgninger om miljøgodkendelse til husdyrbrug (§ 11 og § 12 i husdyrbrugsloven) har en forventet sagsbehandlingstid i kommunen på ca. 9 måneder, fra ansøgningsmaterialet er fuldt oplyst.

Ansøgninger om arealgodkendelse (§ 16 i husdyrbrugsloven) har en forventet sagsbehandlingstid i kommunen på ca. 6 måneder, fra ansøgningen er fuldt oplyst. Såfremt ansøgningen om arealgodkendelse er en del af en ansøgning om miljøgodkendelse, vil arealgodkendelsen dog som udgangspunkt blive meddelt samtidig med afgørelsen om miljøgodkendelse.

De estimerede sagsbehandlingstider er opgjort inklusiv idéhøring og høringsperiode for udkastet til miljøgodkendelse.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.