logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Husdyrgødning

Her finder du information om afstandsreglerne for opbevaring af gødning, opbevaring af fast gødning, hvad du må lægge i markstak ,hvilke dyr gødningen stammer fra og om den er fast eller flydende.
Ansvarlig Livi Trygstad
Opdateret 22.08.2016

Selvbetjening

Søg om dispensation

Du skal søge om dispensation for gyllekørsel hvis du har en forøget totalvægt på dine akseltryk på lavtryksdæk.

Medbring altid... Læs mere

Afstandsregler

Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Du kan finde bekendtgørelsen her eller finde mere information på www.retsinformation.dk

Der er kommet 2 væsentlige ændringer i bekendtgørelsen. Læs ændringerne her.

Opbevaring af fast gødning

Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i en tæt lukket container, placeret på et befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende. Kun gødning fra heste og mink må opbevares i container.

Møddingens sider skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Afløb skal føres til en møddingsaftbeholder eller lignende. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning.

På hjemmesiden for Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret www.landscentret.dk kan du blandt andet finde følgende byggeblade:

  • byggeblad om møddingsplads med 2 m. randzone

  • byggeblad om opførelse af møddingsplads med afgrænsningsmur

  • byggeblad om container, opsamling af fast gødning

Hvad må jeg lægge i markstak

Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må dog opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30 % for hvert delparti. For at gødning er kompostlignende, skal det som hovedregel have ligget i stalden i 3-4 måneder.

Dybstrøelse fra svin, uden separat gødeareal er en undtagelse. Svin fordeler ikke gødning naturligt over hele gødningsmåtten, som f.eks. kvæg gør. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydelig under 30 %. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

Markstakken skal overholde de samme afstandskrav som møddingspladser, stalde m.m. Stakkene må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Det anbefales, at markstakke placeres med størst muligt afstand til naboer, og de skal placeres mindst 30 meter fra skel.

Opbevaring af flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning kan opbevares i lukkede eller åbne beholdere. Der stilles krav om, at opbevaringsanlæggene har en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Denne vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Dog kan denne udelades, hvis der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen.

I den forbindelse skal driftsherren - som led i en egenkontrolordning - løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden føre optegnelser i en logbog. Hvis der er erfaringer med, at overdækningen på en beholder i perioder forsvinder helt eller delvist, skal kontrollen foretages oftere.

Du kan finde skema til logbog og vejledningen på Miljøministeriets hjemmeside eller ved at klikke her

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.