logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøtilsyn for virksomheder

Miljøafdelingen sikrer at reglerne på miljøområdet overholdes.
Opdateret 21.03.2018

Virksomheder får regelmæssigt besøg af kommunens miljøafdeling.

Vi kommer minimum på tilsyn (basistilsyn)

Imellem basistilsynene kan virksomheden få et ekstra mindre tilsyn. Her udvælges de virksomheder med den størst potentielle betydning for miljøet ud fra:

 • Systematik i miljøet
 • Evne til at efterleve regler
 • Placering i forhold til følsomme områder
 • Udledning af stoffer til miljøet
 • Håndtering af kemi og farlig affald

Tilsyn kan både være varslede (14 dage før) eller uvarslede.

Der er stor forskel på, hvad vi ser efter på de forskellige virksomheder.

Som regel gennemgår vi:

 • Affaldshåndtering (bl.a. opbevaring og bortskaffelse)
 • Udledning af stoffer med spildevandet
 • Udledning af stoffer til luften
 • Olietanke
 • Støjende maskiner og aktiviteter
 • Forurening af jorden
 • Belægninger

Har din virksomhed en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, kontrollerer vi, at virksomheden overholder dem.

Få inspiration til hvordan du og din virksomhed kan blive CO₂ - neutral og samtidig spare penge. 

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden

 • Et tilsynsbrev med bemærkninger til miljøtilsynet – fx om der er forhold som skal forbedres
 • En tilsynsrapport med lister over relevante miljøforhold på virksomheden

Brugerbetaling

Virksomheden betaler for de timer, som miljømyndigheden bruger på tilsyn efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. I 2016 er timeprisen 311,80 kr og i 2017 318,04 kr.

Brugerbetalingen gælder alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger, dvs. både på virksomhedsbesøget og på kontoret før og efter tilsynet.

Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at virksomheder i samme branche med de samme aktiviteter kan komme til at betale forskelligt for tilsyn og godkendelser.

Der betales ikke for en dialog om frivilligt miljøarbejde, som f.eks. forebyggelse, indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

En regning for et miljøtilsyn ligger i de fleste tilfælde på et beløb mellem 2.500 kr. – 5.000 kr.

Opkrævning

Brugerbetaling for tilsynene opkræves hvert år i november måned. Det vil sige, at kommunen i november udsender regninger for de tilsyn og det arbejde, der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 31. oktober i det indeværende år

Kommunen kan opkræve betaling for det arbejde, der er udført på en miljøgodkendelse det foregående år eller det år godkendelsen meddeles.

Tilsynsplan

Tilsynsberetning

Hvert år, skal Miljøafdelingen indberette de faktuelle oplysninger om forrige års tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen og offentliggøre denne på hjemmesiden.

Beretningen er udarbejdet for både Land og Natur samt Miljøafdelingen.

Miljøkampagne på virksomheder i Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune besøger en lang række virksomheder i hele Sønderborg Kommune i ugerne 40 - 43, 2016. Det sker som led i en kampagne om opbevaring af farligt affald og kemikalier. Vi kører ud og kigger på hvordan farligt affald og kemikalier opbevares indendørs på virksomhederne. Sidste år lavede vi en tilsvarende kampagne, blot udendørs. Besøgene bliver kortvarige minitilsyn – blot en gåtur inde i virksomhederne. Vi varsler ikke inden vi kommer. Det er for at få et billede af virksomhedens normale drift.

De fleste virksomheder har godt styr på miljøforholdene, men affaldsområdet er generelt et af de områder, hvor tilsynsmedarbejderne ofte ser muligheder for forbedringer. Hvis vi finder ting, der skal forbedres under kampagnebesøget, udfylder vi på stedet et skema, der minder om fødevaremyndighedernes kontrolrapporter. Herefter kan vi vælge at komme på et opfølgende besøg, for at se, at virksomheden har forbedret forholdet.

Sådan har man styr på opbevaring af kemikalier og farligt affald

Det er vigtigt at kemikalier opbevares så der ikke er risiko for at de kan forurene underlaget. Det vil som regel være nødvendigt at placere beholderne på et kar med rist. Man skal være opmærksom på at karret skal være så stor at det kan rumme indholdet i den største beholder. Og man skal især være opmærksom hvordan man håndterer aftapning eller omhældning. 

Pas på det farlige affald

Det farlige affald kigges der også på. Når det står indendørs skal virksomhederne sikre sig, at det ikke kan løbe i afløb og dermed medføre en forurening af jord, grundvand og overfladevand. Det farlige affald skal altid stå i egnede beholdere på et sted, hvor det er muligt at samle spild op, inden det når ud i miljøet. Næsten overalt i kommunen, bor vi lige oven på vores drikkevand. Så det er vigtigt, at vi ikke forurener jorden med affald og kemikalier, der kan ende i grundvandet og drikkevandet.

Miljøkampagne i maj 2015

I maj 2015 besøgte miljøafdelingen flere af kommunens virksomheder som et led i en kampagne om sortering af affald. Læs resultatet af kampagnen.

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.