logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fast bidrag - erhverv

På denne side kan du læse om affaldsgebyr for erhverv. Deadline for ansøgning om fritagelse er 18. juli 2017.
Opdateret 11.05.2017

Sønderborg Forsyning har på vegne af Sønderborg Kommune udsendt opkrævningen Fast bidrag – erhverv, som i 2017 er på 550 kr. inkl. moms.

Frem til den 18. juli 2017 kan du søge om fritagelse her. 

Nedenfor finder du svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål:

Hvad er Fast bidrag - erhverv?
Hvem bliver opkrævet?
Hvem er automatisk fritaget?
Kan min virksomhed blive fritaget for at betale?
Hvordan ansøger jeg om fritagelse for at betale?
Ansøgningsfrist
Klagevejledning

Hvad er Fast bidrag - erhverv?

Fast bidrag - erhverv er lovpligtigt og bliver opkrævet én gang om året. Gebyret dækker omkostninger til anvisningsordninger, planlægning, administration, udarbejdelse af regulativer, affaldsplaner, affaldsinformationskampagner samt bidrag til de nationale databaser for affaldsdata, affaldsregisteret og affaldsregulativsystemet. Gebyret er beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder med affaldsproduktion.

Fast bidrag - erhverv opkræves i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 48 stk.1, og affaldsbekendtgørelsen kapitel 8.

Hvem bliver opkrævet?

Opkrævning af Fast bidrag - erhverv sker på baggrund af de oplysninger, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret.

Gebyret bliver opkrævet for hvert P-nummer, der er beliggende i kommunen, hvis P-nummeret ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1-3.

Opkrævningen sendes til den person, der er registreret som ejeren af virksomheden i CVR-registret.

Hvem er automatisk fritaget?

Gebyret opkræves hos alle virksomheder i kommunen, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1-3.

I følgende tre tilfælde er virksomheden automatisk fritaget for at betale Fast bidrag - erhverv:

 1. Virksomhedens branchekode fremgår af bekendtgørelsens bilag 8, og virksomheden har 0-1 ansatte på P-nummer adressen. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Erhvervsfiskere er fritaget uanset antal ansatte.
 2. Virksomhedens virksomhedsform fremgår af bekendtgørelsens
  bilag 9, punkt 1, og virksomheden har 0 ansatte på P-nummer adressen 
  bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
 3. Virksomhedens årlige momsomsætning to år før gebyråret er under 300.000 kr. 

​Hvis en virksomhed, der er fritaget for betaling efter ovenstående regler benytter én eller flere affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, herunder også Fast bidrag - erhverv.

Kan min virksomhed blive fritaget for at betale?

Din virksomhed kan søge om at blive fritaget for at betale Fast bidrag - erhverv, hvis den lever op til et af nedenstående kriterier.

En ansøgning om fritagelse medfører ikke automatisk fritagelse.

En fritagelse gælder kun for det år, regningen dækker.

Hvis din virksomhed benytter én eller flere af de kommunale ordninger for fx dagrenovation, genbrugsplads eller farligt affald, skal du betale gebyret, uanset om du opfylder ét eller flere af punkterne herunder.

 • Virksomheden er ophørt før 1. januar 2017
  Din virksomhed bliver fritaget, hvis den er anført som ophørt i CVR-registeret før 1. januar 2017. 
 • Virksomheden har ingen affaldsproduktion
  Din virksomhed bliver fritaget for gebyret, hvis virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. 
  Det vil sige, at virksomhedens drift ikke generer noget erhvervsaffald. 
  De fleste virksomheder i almindelig drift producerer affald. Gå virksomheden igennem, inden du søger om fritagelse. Typiske affaldsfraktioner er dagrenovation fra køkken/kantine, pap, papir, plast, samt elektrisk og elektronisk affald.
  I ansøgningen skal du redegøre for, hvordan du driver virksomheden uden, at du har erhvervsaffald på arbejdssteds- eller virksomhedsadressen.
 • Virksomheden har haft en samlet omsætning og/eller lønsum på under 300.000 kr. i 2015
  Din virksomhed kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere, at virksomheden havde en årlig omsætning under 300.000 kr. i 2015.
  Offentlige virksomheder kan søge om fritagelse, hvis den årlige lønsum var under 300.000 kr. i 2015.
  Dokumentation kan f.eks. være momsafregning, årsopgørelse, revisorpåtegnet regnskab eller lønsumsregnskab.

Hvordan ansøger jeg om fritagelse for at betale?

Opkrævningen for Fast bidrag - erhverv udsendes én gang årligt. Når opkrævningerne er udsendt, er det muligt at søge om fritagelse.

Hvis du modtager en opkrævning for betaling af Fast bidrag - erhverv, og du mener, at din virksomhed lever op til et af kriterierne for at blive fritaget, kan du søge fritagelse via virk.dk  Klik her for at søge fritagelse.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for fritagelse fra Fast bidrag – erhverv 2017 er 18. juli 2017. 

Hvis du ansøger inden tidsfristen og modtager en kvittering, kan du se bort fra eventuelle betalingspåmindelser, indtil kommunen har behandlet din ansøgning, og du har fået svar på din ansøgning.

Klagevejledning

Afgørelser i henhold til fritagelse for Fast bidrag - erhverv kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen § 93.

Civilt søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Ønsker du afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolen, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.