logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg

Opdateret 20.12.2018

Sønderborg Byråd har den 19. december 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.4-5 for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formål

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål med mulighed for opførelse af blandede boligtyper, bebyggelse til skoleformål (herunder også sportsanlæg og hal), SFO (skolefritidsordning), daginstitution og bebyggelse til kontor- og serviceerhverv (kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige liberale erhverv).

Tillæg til kommuneplan

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som fastlægger, at området må anvendes til blandet bolig og erhverv, herunder åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. For etageboligbebyggelse gælder, at der må bygges op til 25 meter i højden og op til 7 etager.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i offentlig høring i 8 uger frem til den 18. februar 2019. Mens lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen og/eller kommuneplantillægget. Når du åbner lokalplanforslaget på lokalplanportalen www.lokalplaner.sonderborg.dk, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar. Når du åbner forslaget til kommuneplantillægget på www.kommuneplan.sonderborg.dk (under ”Tillæg”) kan du trykke på linket ”Indsend kommentar” øverst i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen og kommuneplantillægget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 8, stk. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.