logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for Sundevedcentret på Stenderup kirkebakke

Opdateret 25.04.2018

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. november 2017 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.2-4 Sundevedcentret på Stenderup Kirkebakke, Nybøl, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at sikre Sundevedcentret en mulighed for at etablere nye værelsesfløje samt udvide det eksisterende campingkøkken/toilet. Lokalplanen åbner også for den mulighed, at der kan placeres enkelte funktionshuse og primitive bygninger i tilknytning til et parkanlæg/terapihave.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i frem til den 29. december 2017. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Din kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 03/07/2013, § 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.