logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for et Centerområde ved Alsgade/Møllebakken

Opdateret 07.08.2017

Sønderborg Byråd har den 28. juni 2017 vedtaget lokalplan nr. 4.2-17 for et Centerområde ved Alsgade/Møllebakken i Sønderborg endeligt. 

Formålet med lokalplanen er at fremtidssikre området og skabe mulighed for en progressiv udvikling, ved at gøre anvendelsen af området mere fleksibel, og give mulighed for en mindre udbygning af den eksisterende bebyggelse.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  • At der i anvendelsesbestemmelsen også tillades erhverv på 2. sal, og mindre håndværksvirksomheder på stueetagen.
  • At bestemmelserne for skiltning bliver mere på linje med de eksisterende regler i området.
  • At der ændres på fordelingen af udendørs opholdsarealer, således at kun 60 pct. skal etableres indenfor området udlagt til ’primært areal til udendørs ophold’.
  • At kravet til parkering stadfæstes i formålsbestemmelsen.
  • At det udlagte byggefelt indskrænkes, for at holde en større afstand til nabobebyggelsen.
  • At der ved eventuel ny bebyggelse i gavlen over mod nabobebyggelsen ikke etableres vinduer.
  • Og at kortbilagene ændres så de afspejler de ovenfornævnte ændringer.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.