logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet integration og beskæftigelse.
Opdateret 25.04.2018

Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er pt. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af budgetfordelingen.

 

arbejdsmarkedsudvalget budget

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor udvalgets to politikområder:

Politikområde Integration

Budgettet til politikområdet integration dækker udgifter til forsørgelse og tilbud for borgere omfattet af integrationsprogrammet. Herudover ligger også udgifterne til danskundervisning.

Ydelser til borgere i integrationsperioden er fra 2016 omfattet af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor statsrefusionen aftager jo længere tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. Derudover ydes også statsrefusion til udgifterne til tilbud og danskundervisning, ligesom der fra staten udbetales resultattilskud, når en borger består danskprøven eller kommer i ordinært job eller uddannelse.

Størstedelen af udgifterne til integrationsområdet er omfattet af statens budgetgaranti overfor kommunerne, hvor kommunerne under ét kompenseres for de stigende udgifter til integrationsområdet. 

Budget for politikområdet Integration under arbejdsmarkedsudvalget:

Nettobudgettet for 2017 til integrationsområdet udgør 61 mio. kr. Heri er indregnet statsrefusioner på i alt 29,1 mio. kr.

Politikområde Borgerservice

Budgettet til Politikområde Borgerservice indeholder udgifter til:

  • Boligstøtte
  • Personlige tillæg
  • Begravelseshjælp
  • Tab pensionistboliger og dødsbo

Budget for politikområdet Borgerservice under arbejdsmarkedsudvalget:

Nettobudgettet for 2017 til Borgerservice udgør 76 mio. kr. Heri er indregnet statsrefusioner på i alt 7,5 mio. kr.

Politikområde Forsørgelse og Beskæftigelse

Beskæftigelsesindsatsen under arbejdsmarkedsudvalget tager afsæt i Sønderborg Kommunes beskæftigelsesstrategi 2016-18, der sigter mod tre overordnede fokusområder:

  • Vækst og jobskabelse
  • Uddannelse og opkvalificering
  • Effektive, helhedsorienterede og koordinerede indsatser

Budgettet under arbejdsmarkedsudvalget dækker overordnet udgifter til offentlig forsørgelse af sygdoms- og ledighedsramte personer, samt tilbud med henblik på at hjælpe disse i beskæftigelse, uddannelse eller aktivering.

Fra og med 2016 blev statsrefusionerne på beskæftigelsesområdet, således at refusionen knyttet til udbetaling af ydelser fremover langt overvejende vil afhænge af den enkelte borgers varighed på offentlig forsørgelse. Samtidig nedsættes den gennemsnitlige refusionsandel, hvormed en større del af finansieringsrisikoen overlades til den enkelte kommune. 

Udgifter til beskæftigelsesfremmende tilbud er ligeledes – under en række betingelser – omfattet af refusioner fra staten.

Kommunernes udgifter til beskæftigelsesområdet er for størstedelens vedkommende omfattet af statens budgetgaranti, hvormed kommunernes under ét kompenseres fra staten for stigninger eller fald i konjunkturbestemte udgifter på beskæftigelsesområdet. 
Sammen med den særlige finansieringsmodel for udgifterne til forsikrede ledige – beskæftigelsestilskuddet - sikrer dette at den enkelte kommune ikke belastes / profiterer af lokale ændringer i ledighedsudgifterne, så længe den enkelte kommunes udgifter følger udgiftsniveauet i kommunerne samlet set.

Budget for politikområdet Forsørgelse og Beskæftigelse under arbejdsmarkedsudvalget:

For 2017 udgør nettobudgettet 1.063 mio. kr. Heri er indregnet statsrefusioner på i alt 319,2 mio. kr. 

 

Her kan du få mere viden om politikområdet ved at se Godkendt Politisk Styring for 2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.