logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Budget for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget.
Opdateret 25.04.2018

Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er pt. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af budgetfordelingen.

Budget for udvalget for kulturel og regional udvikling

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget.

Kulturerel udvikling budget

Omfatter kommunens deltagelse i tværkommunale samarbejder på kultur- og erhvervsområdet, såsom det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig, det sønderjyske samarbejde UdviklingsRåd Sønderjylland, Museum Sønderjylland og medejerskab af Det Syddanske Bruxelles-kontor.
Herudover har udvalget en pulje til understøttelse af det bredere regionale udviklingsarbejde, det grænseoverskridende samarbejde og udvikling af de strategiske indsatser indenfor politikområdet samt en kultur- og erhvervsudviklingspulje.

Du kan få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter under område 6 og område 10 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring)

kbfu_lagkage.jpg

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor udvalgets politikområder:

Politikområdet Demokrati

- omfatter budgetter til musik- og idrætsråd.

Budget for politikområdet Demokrati: Uændret.

Du kan få mere viden om politikområdet under område 1 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) (elektroniks folder, åbner i et nyt vindue)

Politikområdet Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter

Udviklingsmålene for 2017 er:

 • Sikre, at de udviklingstiltag, der er beskrevet i KulturKompassets kommende handleplan/handlekatalog 2016-2017 inden for de overordnede 3 mål ”Et godt sted at leve”, ”Stærkt Kulturmiljø på tværs” og ”Hotspot for børn og unge”, bliver efterfulgt.
 • Udmøntning af helhedsplanen for Kær Vestermark – herunder udarbejdelse af udviklingsplan for det rekreative område.
 • Indgå i samarbejde på tværs mellem handel, turisme og kultur.
 • På baggrund af kommende forretningsgrundlag for events i Sønderborg Kommune skal der udvikles på et fælles billede af, hvordan der skal arbejdes med events i Sønderborg – herunder rollefordeling og eventtyper.
 • Udmøntning af Ungepolitikken med henblik på at udfolde nye aktiviteter og tiltag inden for politikkens 5 temaer
 • Implementering af fødevarestrategi.
 • Fortsat fokusering på indsatsområderne 2014 – 2017.
 • Implementering af erfaringer fra projekt ”Deleby” i udvikling af en ”Grejbank for alle”.
 • Styrke og fastholde talentudvikling på Musikalsk Grundkursus og Musikakademiet gennem afholdelse af elevkoncerter, workshops med eksterne musikere, orkesterpraktik, konkurrencer etc.
 • Styrke og videreudvikle kommunale partnerskaber med skoler, House of Creativity samt sundhedsforvaltningen for at styrke de kunstneriske og kreative elementer hos en bredere brugerskare. 
 • Samarbejde med Sønderborg Student Foundation om afholdelse af fælles aktiviteter som bidrager til at styrke ungemiljøet i kommunen. 
 • Aktiv deltagelse Aprilfestival (teater), Levende Musik i Skolerne samt åbning af kulturhovedstad 2017 i Aarhus med bl.a. workshops, forestillinger og kor.
 • Styrke Musikskolens, Danseakademiets og Als Performance Akademis ambitiøse arbejde med musik- og danseundervisning samt talentudvikling som et stærkt kultur- og fritidstilbud til såvel tilflyttere som de mange nationaliteter, der allerede bor og arbejder i vores område.
 • Stor efterspørgsel på øvelokaler fra både interne og eksterne brugere forsøges imødekommet ved forskellige initiativer.
 • Nyt kraftcenter på havnen. Multikulturhuset udvikles med ”fremtidens bibliotek” og aktiviteter i samarbejde med husets aktører og den øvrige havneplan og byen/området.
 • Åbningstider i multikulturhuset. Med flytningen af hovedbiblioteket til multikulturhuset er det en bunden opgave, at forøge hovedbibliotekets nuværende åbningstid, således den fysiske tilgængelighed udvides.
 • Biblioteket i multikulturhuset. Grafiske elementer. Der udarbejdes et nyt logo i samarbejde med husets aktører og ny designguide for bibliotekerne i forbindelse med flytningen til multikulturhuset.
 • Udstillingsvirksomhed. Bibliotekets fysiske udstillingsvirksomhed prioriteres i forbindelse med indflytningen til Multikulturhuset. Udstillings-virksomheden vil gå på tværs af bibliotekets afdelinger og aldersgrupper.
 • Den digitale formidling forstærkes og udbygges på indholdsdelen. Inspirationsdelen udbygges og suppleres med bl.a. Biblioteks produceret indhold= BPI. Indholdsdelen aftales i samarbejde med husets aktører.
 • Der etableres en ”Musikzone”, som placeres i et præcist og eksponereret afgrænset område, hvor alle musiknyheder præsenteres. Musikzonen rummer en pæn og alsidig nodesamling, musiklitteratur samt tidsskrifterne vedr. musik.
 • Det er et fokusområde, at nye typer arrangementer og koncepter på både børne- og voksenarrangementer supplerer og underbygger øvrige aktiviteter i kommunens øvrige kulturinstitutioner. De nye typer arrangementer og koncepter vil bliver lanceret i Multikulturhuset og inden for bibliotekets kerneopgaver og med emnefelter som børneteater, litteratur, musik, videnskab, historie, kunst og demokrati.

Driftsmålene for 2016 er:

 • Organisationsudmøntning efter sammenlægning af afdelingerne Kultur & Fritid og Sønderborg EVENT.
 • Gennemførsel af eventår 2017
 • Arbejde med foreningsudvikling i et tæt samarbejde med folkeoplysningsudvalget og kommunens kultur- og idrætsforeninger.
 • Gennemførelse af de handlinger/indsatser, der er beskrevet i KulturKompassets kommende handlekatalog 2016-2017 inden for de 3 overordnede mål
 1. Et godt sted at leve (13 indsatser
 2. Stærkt Kulturmiljø på tværs (5 indsatser)
 3. Hotspot for børn og unge (4 indsatser)
 • Bidrage med input og faglig viden til:
  - Forestående analyse af behov, forbrugsmønstre og kapacitet på idrætsområdet – forankret i Facility managementenheden
  - Projektforslag om etablering af et stort, nyt anlæg, der kan samle kultur- og idrætsaktiviteter – forankret i Facility managementenheden.
   
 • Transport i landdistrikterne – fortsættelse.
 • Aktiv deltagelse i InterReg-projektet: Benefit 4 Regions i styregruppen, case-study omkring fødevarer og småskala-turisme samt med ansvar for kommunikationsdelen i projektet (AP2).
 • Fastholde det grænseoverskridende samarbejde med musikskoler syd for grænsen i den fælles årlige musikskoledag samt strygerprojekt.
 • Fastholde undervisning på 20 decentrale undervisningssteder og dermed bidrage til at skabe gode rammer for hverdagskultur i nærområder.
 • Stimulere det lokale musik- og kulturliv gennem afholdelse af koncerter, forestillinger og arrangementer rundt om i kommunen.
 • Fortsat etablering af skoleorkester på Sønderskovskolen for elever i 5. klassetrin og opefter (3-årigt projekt med start efterår 2016).
 • Evaluering af nye arbejdstidsregler for musikskolelærere i forhold til målsætninger og medarbejdernes oplevelse af de nye regler.
 • Fokus på at forbedre arbejdsmiljø og nedbringe sygefravær.
 • Flytning af hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket lukkes i flytteperioden. Lokalbibliotekerne vil dække biblioteksbetjeningen i perioden. Flytteperioden er berammet til at løbe fra primo august til indvielsen af Multikulturhuset.
 • Åbningstider i multikulturhuset. Bibliotekets ledelse udarbejder forslag til de kommende åbningstider for hovedbiblioteket i multikulturhuset.
 • Der udarbejdes en designprofil, som fortsat hviler på de nuværende og eksisterende hovedelementer. Designkonceptet skal anvise nye tiltag og samtidig underbygge nuværende linje i samarbejde med husets aktører.
 • Der udvælges 3 fysiske områder i multikulturhuset, som bliver faste udstillingsområder. Udstillingerne prioriterer interaktive elementer, unikke grafiske indslag og emnets selvstændige eksponering. Udvikles i forbindelse med inventarudbuddet.

Musikzonen i multikulturhuset udvikles i forbindelse med inventarudbuddet og skal revitalisere bibliotekets musiktilbud. Der kan indgå Lyttepladser, siddepladser hvor lånerne har mulighed for at lade sig inspirere og orientere i tidsskrifter og nye bøger m.v.

Budget for politikområdet Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter 2016-2019

Budget er uændret, bortset fra nedenstående punkter:

 • Fortsat arbejde med landsbybusser: 250.000 kr. i 2017

Du kan få mere viden om politikområdet under område 10 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) (elektroniks folder, åbner i et nyt vindue)

Anlægsinvesteringer: 

 • Midler til projekter i eventafdelingen i 2017: 2,9 mio. kr. i 2017
 • Jubilæumsfestligheder på Alsion: 0,4 mio. kr. i 2017
 • Projektmidler til genforeningsfest: 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. 2018-2020
 • Badmintonhallen Gråsten, Renovering af pavilloner: 1,2 mio. kr. i 2017
 • Ahlmannsparken, 1. etape af ud- og ombygning: 10 mio. kr. i 2017
 • Ungehus, ændring af periodisering: -2 mio. kr. i 2017 og +2 mio. kr. i 2018
 • Slotsgartneri, ændring af periodisering: -2 mio. kr. i 2017 og +2 mio. kr. i 2018

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.