logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Seniorudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under seniorudvalget.
Opdateret 08.12.2017

Lagkagediagram, der viser, hvordan fordelingen af budgettet er for seniorudvalget. 0,3 millioner kroner bruges til demokrati. Myndigheden inklusiv hjælpemidler står for 85,9 millioner kroner af budgettet. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen står for 249,6 millioner kroner af budgettet, mens plejecentrene og dagtilbud tildeles 266,4 millioner kroner af budgettet.

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor seniorudvalgets tre hovedområder:

Politikområdet Myndighed og Staben

Området omfatter hjælp til borgere, der er fysisk, psykisk eller socialt svækkede. Hjælpen dækker fra små hjælpemidler til hjælp til de praktiske gøremål eller personlig pleje.

I 2017 vil der være fokus på mere rehabilitering, hvor en større andel borgere visiteres til et rehabiliteringsforløb jf. servicelovens § 83 a. Derudover vil der være fokus på bedre dokumentation gennem implementering af systematisk dokumentation ved udrulning af Fælles Sprog III.

Arbejdet med udvikling og forankring af organisering, metoder og arbejdsgange til effektiv sagsbehandling vil fortsætte i 2017. Herudover vil høj faglighed være i fokus med styrkelse af de kommunikative kompetencer i myndighedsrollen.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

Politikområdet Hjemmeplejen

Hjemmeplejen leverer indsatser til borgere, der har vanskeligt ved selv at udføre de daglige gøremål. Det er både hjælp i forhold til den personlige pleje og de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjælpen leveres ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang.

I 2017 vil der være fokus på etablering af fremskudt rehabiliteringsteam med opstart af en pilotenhed i distrikt Sydals med henblik på en succesfuld implementering i alle distrikter.

Derudover vil der også i 2017 være fokus på den attraktive arbejdsplads, hvor den gode rekrutteringsproces skal være med til at fastholde medarbejdere. Samtidig fastholdes fokus på fortælling af de gode historier samt faglig stolthed ligeledes i 2017.

Arbejdet med implementering af værdighedspolitikkens fem fokusområder fortsættes i 2017. 
Ligeledes fastholdes arbejdsmetoden ”I sikre hænder”, således at data fra praksis vidner om stabile processer hele året. 

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

Politikområdet Plejecentre

Området omfatter 10 plejecentre med samlet 516 boliger. På plejecentrene findes daghjem og/eller aktivitetscentre, hvor borgere mødes til den daglige træning eller socialt samvær. 
Hjælpemiddeldepotet sørger for udbringning samt afhentning af hjælpemidler hos den enkelte borger samt reparation af disse.

I 2017 vil der være fokus på flere aktiviteter for beboerne i de sene eftermiddags- og aftentimer. Samtidig vil der være fokus på tryghed på plejecentrene i aften- og nattimerne.

I 2017 vil arbejdet med forankring af forbedringskulturen gennem løbende LEAN processer på alle plejecentrene fortsætte. Ligeledes vil arbejdet med implementering af Konferencemodellen med henblik på forebyggelse af udadreagerende demens fortsætte. Implementering af ”I sikre hænder” fortsættes og forankres med fokus på samme høje kvalitet og faglighed året rundt.

Derudover vil der i 2017 arbejdes på etablering af særlige afsnit på de almindelige plejecentre til ældre udviklingshæmmede.

Der er afsat anlægsmidler til renovering og ombygning af både Gråsten Plejecenter og Mølleparkens Plejecenter i 2017 og de kommende år. Detailplanlægning af byggeprocessen er godt i gang. 

Vedtagelser i budgetforliget 2017-20120 betyder, at der kan tilbydes aktiviteter i tilknytning til naturen for plejecentrenes beboere og daghjemsbrugere.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.