logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Social- og Seniorudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under Social- og Seniorudvalget.
Opdateret 25.04.2018

Politikområde 1 (Demokrati): 400.000 kroner, Politikområde 17 (Handicap, psykiatri og udsatte): 347 millioner kroner, Politikområde 21 (Senior Myndighed inklusiv Hjælpemidler): 85 millioner kroner, Politikområde 22 (Hjemmepleje og sygepleje): 355 millioner kroner og Politikområde 23 (Plejecentre og dagtilbud til ældre): 269 millioner kroner

Politikområde nr. Område Mio. kr.
22 Hjemmepleje og sygepleje 355,0
17 Handicap, psykiatri og udsatte 347,0
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre 269,0
21 Senior Myndighed inklusiv Hjælpemidler 85,0
01 Demokrati 0,4

 

 

 

 

 

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor socialudvalgets område.

Politikområdet Psykiatri og Handicap

Ud fra den overordnede vision ”Det gode liv for alle” skaber Sønderborg Kommune gode rammer med individuelle tilbud, boliger, uddannelse og beskæftigelse for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

I 2018 vil der være fokus på udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel, herunder implementering af ny socialpolitik samt udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde. 

Derudover vil der være fokus på:

 • etablering af udvidet bostøtte (aften og weekend)
 • etablering af botræningstilbud i Gråsten
 • implementering af Housing First
 • udvikling af aktivitets‐, samværs‐ og beskæftigelsestilbud, herunder kvalitetsstandard for § 103 og § 104
 • optimeret sagsbehandling med fokus på mere rådgivning, hurtigere afklaring og bevilling af mindste indgribende tilbud
 • fokus på velfærdsteknologi og LEAN i driften
 • trivsel og sygefravær. Målet er et sygefravær under 5 % i de enkelte enheder

I forhold til den økonomiske styring er tildelingsmodellen med en kombination af ramme- og aktivitetsstyring implementeret i 2017 og fortsætter i 2018.

Vedtagelse i budgetforliget 2018-2021 betyder, at der er tilført 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 samt overslagsårene til etablering af botilbud i Gråsten samt 5,0 mio. kr. til øget antal borgere med behov for støtte i eget hjem.

Politikområdet Myndighed og Staben

Området omfatter hjælp til borgere, der er fysisk, psykisk eller socialt svækkede. Hjælpen dækker fra små hjælpemidler til hjælp til de praktiske gøremål eller personlig pleje.

I 2018 vil der være fokus på:

I Myndigheden:
mere rehabilitering: En større andel borgere visiteres eller re-visiteres til rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83a
bedre dokumentation: Fælles Sprog III indarbejdes i visitationspraksis
udmøntning af ugentlig rengøring hos de svageste hjemmeplejeborgere
udarbejdelse af kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - CHK.

I Staben:

 • bedre dokumentation gennem implementering af systematisk dokumentation ved udrulning af Fælles Sprog III i 2018. Der gennemføres undervisning af 1200 medarbejdere i 2018.
 • udvikling og forankring af metoder og arbejdsgange til effektivt sagsarbejde i Staben (LEAN)
 • implementering af handleplan for velfærdsteknologi 2017-2019 

Vedtagelse i budgetforliget 2018-2021 betyder, at der er tilført 2,1 mio. kr. til yderligere rengøring hos den svageste gruppe af modtager af hjemmehjælp/rengøring.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

Politikområdet Hjemmeplejen

Hjemmeplejen leverer indsatser til borgere, der har vanskeligt ved selv at udføre de daglige gøremål. Det er både hjælp i forhold til den personlige pleje og de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjælpen leveres ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang.

I 2018 vil der være fokus på:

 • Implementering af nye arbejdsgange i forbindelse med etablering af fremskudt rehabiliteringsteam i hjemmeplejens fire distrikter. Hjemmeplejen er opdelt med 25% fremskudt rehabiliteringsteam i hjemmeplejens fire distrikter og 75 % ”klassisk” hjemmepleje.
 • Udmøntning af politisk beslutning i budgetforliget om en opnormering af terapeutressourcerne i de fremskudte rehabiliteringsteams.
 • Attraktive arbejdspladser og markedsføring af den kommunale hjemmepleje - den gode rekrutteringsproces fra stillingsopslag til efter de første måneders ansættelse med henblik på fastholdelse af medarbejdere, samt fokus på at fortælle de gode historier med henblik på at højne den faglige stolthed. Endvidere er der fokus på at få udviklet et logo med ord som kendetegner den kommunale hjemmepleje.
 • Implementering af værdighedspolitikken og strategi for Social og Senior, herunder implementering af værdighedspolitikkens fem fokusområder i praksis, samt sikre at strategiske måltemaer indgår i målene for hjemmeplejen 2017-2018.
 • Fastholdelse af "I sikre Hænder" og stabile processer hele året, herunder at pakkerne i ”I sikre Hænder” udrulles i distrikterne, samt at nye medarbejdere/afløsere bliver introduceret til arbejdsmetoden ”I sikre Hænder”, således at data fra praksis vidner om stabile processer hele året.

Vedtagelse i budgetforliget 2018-2021 betyder, at der er tilført 1,5 mio. kr. arbejdet med rehabilitering på ældreområdet, således af flere bliver mere selvhjulpne.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

Politikområdet Plejecentre

Området omfatter 10 plejecentre med samlet 516 boliger. På plejecentrene findes daghjem og/eller aktivitetscentre, hvor borgere mødes til den daglige træning eller socialt samvær. 
Hjælpemiddeldepotet sørger for udbringning samt afhentning af hjælpemidler hos den enkelte borger samt reparation af disse.

I 2018 vil der være fokus på:

 • aktiviteter i tilknytning til naturen på alle plejecentre – for beboere og daghjemsbrugere
 • implementering af værdighedspolitik
 • kvalitet året rundt – ”I sikre Hænder” - implementeringen fortsættes og forankres med fokus på samme høje kvalitet og faglighed året rundt.
 • forankring af forbedringskulturen gennem løbende LEAN processer på alle plejecentre og hjælpemiddeldepotet. Flere aktiviteter for beboerne i de sene eftermiddags- og aftentimer. Samtidig vil der være fokus på tryghed på plejecentrene i aften- og nattimerne.

I budgetforliget fastholdes om og tilbygning af Gråsten Plejecenter og Mølleparkens Plejecenter ligesom der netop er besluttet etablering af yderligere 11 specialboliger til demente på Guderup Plejecenter.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.