logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Teknik- og miljøudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under Teknik- og miljøudvalget. Blandt andet natur, miljø, veje og trafik.
Opdateret 22.12.2016

Teknik- og miljøudvalget forventer at bruge netto 173,5 millioner kr. på drift i 2016. På lagkagen herunder kan du se, hvordan driftsbudgettet på 173,5 mio. kr. fordeler sig på de fire store politikområder, der hører under udvalget.

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Byrådet har besluttet en række visioner og mål inden for Teknik- og Miljøudvalgets hovedområder:

 • Bosætning og Byggeri
 • Natur og Miljø
 • Veje og Trafik
 • Forsyning
 • Kommunale bygninger

Politikområdet Bosætning og Byggeri

Udviklingsmålene for 2016 er:

 • Revision af kommuneplanen
 • Bæredygtighedspolitik og -strategi udarbejdes
 • Analyse af behov for byggegrunde, der også omfatter private udstykninger
 • Udarbejdelse af aktiv jordforsyningspolitik
 • Etablere en ny borgerrettet Kvik-café, hvor man elektronisk, ved fremmøde eller ved besøg på adressen kan få hjælp til tekniske ansøgninger og tilladelser.
 • Fokus på nedrivningspuljer til faldefærdige bygninger.
 • Suppleringsadresser og omadresseringer gennemføres for Geodatastyrelsen.
 • Fælles sønderjysk strategisk energiplan
 • Nordals Ferieresort – beskrivelse, udbud og udvikling

Driftsmålene for 2016 er:

 • Implementering af bosætningsstrategi, -handleplan, herunder ansættelse af en bosætningskoordinator
 • Arbejde for en smidigere sagsgang i borgerhenvendelser fra ansøgning til tilladelse.
 • Byg: Alle erhverv får tilbud om supplerende adresser herunder vareindleveringsadresser
 • Byg: Alle kommunale institutioner får tilbud om supplerende adresser

Budget: 

Indenfor politikområde 05 Bosætning og byggeri er der et netto budget på -1,1 mio.kr., svarende til et indtægtsbudget. Budget er uændret, bortset fra nedenstående punkter:

 • Midler til implementering af bosætningsstrategi: 875.000 kr. i 2016-2018

Anlægsinvesteringer: 

 • Midler til bygningsforbedringsudvalget: 250.000 kr. i 2016 og 2017

Få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) under område 5

Politikområdet Natur og Miljø

Udviklingsmålene for 2016 er:

 • Få etableret et skov- og naturområde på Nordals som rekreativt område for befolkning og turister, men som også sikrer beskyttelsen af sårbart grundvand.
 • Udvikling af Kær Vestermark som rekreativt område (Udmøntningsplanen, Budget 2016-19)
 • Kortlægning og håndhævelse af spildevandsforhold ved minimum 380 ejendomme årligt i den spredte bebyggelse (Vandplan 2009-2015)
 • Udarbejde ny spildevandsplan
 • Udarbejde samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på vand- og spildevandsområdet
 • Organisering og udvikling af klimaprojekter med baggrund i klimatilpasningsplanen
 • Udarbejde en fælles beredskabsplan for vandforsyningerne
 • Medvirke til etableringen af et økonomisk vandsamarbejde mellem vandværkerne i kommunen
 • Bidrage til gennemførelse af Spejdernes lejr 2017
 • Affaldsplan 2014-2024 har følgende væsentlige mål i 2016:
  - Føre tematilsyn med de brancher, der har en genanvendelsesgrad under 60 %
  - Sikre at de kommunale institutioner og forvaltninger er tilmeldt genbrugsordningen el. lignende  senest i 2016
  - Tilbyde alle kommunale institutioner serviceordningen for farligt affald.
 • Revision af tilsynsplanen for virksomheds- og landbrugstilsyn
 • Øget fokus på tiltag og samarbejder, der kan understøtte ProjectZero
 • Styrkelse af Erhvervskontakten, herunder ansættelse af en medarbejder 
 • Udarbejdelse af naturkvalitetsplan og naturhandleplan på baggrund af Naturpolitikken.
 • Nordals Ferieresort – beskrivelse, udbud og udvikling

Driftsmålene for 2016 er:

 • Få integreret spildevandtilladelser i de nye miljøgodkendelser fremsendt via Byg & Miljø
 • Fokus på regnbetingede udløb, hvor der i dag sker overløb ved store regnhændelser
 • Klimatilpasning skal indarbejdes bedre i den daglige sagsbehandling i forvaltningen
 • Få godkendt 2 nye regulativer for fedt- og olie/benzinudskillere
 • Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden 2009-2017 (Byrådet, februar 2009)
 • Der skal påbegyndes en samlet revision af regulativer for kommunevandløb herunder en digitalisering af vandløbsdata. Forventet afslutning i 2017.
 • Opfylde aftale om minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og husdyrbrug efter tilsynsbekendtgørelsen – klik her for at se tilsynsplanen 2013-2016

Budget:

Indenfor politikområde 07 Natur og miljø er der et netto budget på 5,7 mio.kr. Budget er uændret, bortset fra nedenstående punkter:

 • Spildevandsrensning i det åbne land: 420.000 kr. i 2016

Få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) under område 7

Politikområdet Veje og Trafik

Udviklingsmålene for 2016 er:

 • Brand & Redning: Reviderer den risikobaserede dimensionering, med henblik på at tilpasse beredskabet til det nuværende risikobillede i Sønderborg Kommune.  Implementeringen skal ske fra 01.01.2017
 • Brand & Redning: Reviderer Sønderborg Kommunens samlede beredskabsplan, med henblik på at alle forvaltninger får tilpasset deres krisehåndtering til det nuværende risikobillede. Implementeringen skal ske fra 01.01.2017.
 • Hardeshøj – Ballebro Færgefart: Inden udgangen af maj 2016, i samarbejde med Danfoss Drives, EP Technologies at få udarbejdet en business case for en klimaoptimering af færgen, udført i 2017. Denne skal være grundlag for ansøgning om anlægsmidler for budgetår 2017.
 • Transportkontoret: Transportkontoret vil i 1. halvår af 2016 foreligge til beslutning i direktionen en ny bilpolitik, der skal gælde i hele forvaltningen.
 • Projekt & Anlæg: Opbygge en Projekt & Anlægs afdeling der skaber et samlet projekt- og anlægsmiljø, hvor projekter gennemføres professionelt, i samarbejde med eksterne og interne partnere, til gavn for hele kommunen.
 • Lufthavn: Øget markedsføring af ruten i Nordtyskland.
 • Lufthavn: Der tænkes i at udvikle et full-service konsulent hus, hvor uddannelse og lovpligtige kurser afholdes for lufthavnens personale.
 • Lufthavn: Der er fortsat fokus på at få samarbejde på tværs af grænsen omkring Lufthavnen. 

Driftsmålene for 2016 er:

 • Hardeshøj – Ballebro Færgefart: Færgen skal fastholde højt frekvens og service for at fastholde og udvide kundekredsen i segmenterne, pendler, erhverv og turisme.
 • Kollektiv Trafik: I 2016 udbydes nyt rutesystem og biogas til busserne til kontrakt begyndelse medio 2017.
 • Transportservice: Konkretisere Transportkontorets rolle og udvikle mål og vision. 
 • Projekt & Anlæg: Cykelstier med asfalt renoveres så flest mulige cyklister anvender de eksisterende cykelstier. Der følges op på cykeltællinger foretaget i 2015 med nye tællinger i 2017, for at se effekten.
 • Projekt & Anlæg: Vejbelægninger med asfalt i mindre byer efterses og prioriteres i 2016 og 2017. Der vil blive lagt vægt på at sikre ordentlige veje, således at fremkommelighed og trafiksikkerhed tilgodeses mest muligt.
 • Projekt & Anlæg: Vedligehold af kommunens grønne arealer vil i 2016 og 2017 have ekstra fokus. Arealerne vedligeholdes og omlægges, så der fremtidig sikres en god drift, samt at arealerne fremstår pæne og til gavn for brugerne.
 • Lufthavn: Fleksibilitet, samarbejde, høj service, gode vækst muligheder, hensigtsmæssige priser og åbningstider er fokusområder i forhold til at fastholde de nuværende baseselskaber (Air Alsie, Sky Ways og Alsie Express) og de ca. 300 arbejdspladser i lufthavnen.
 • Lufthavn: Der samarbejdes løbende med Alsie Express omkring ruten Sønderborg-København. 
 • Lufthavn: Høj service, god dialog og konkurrence dygtige priser skal være med til at fastholde de nuværende selskaber i Sønderborg Aviation Park (Amicos, Promonitor og CP Avia Support).
 • Lufthavn: Høj sikkerhed, faglighed og god service skal være med til at gøre lufthavnen til en attraktiv samarbejdspartner. Lufthavnen prioriterer henvendelser fra luftfartsselskaber højt og vil bestræbe sig på at pleje nuværende og kommende kontakter

Budget: 

Indenfor politikområde 08 Veje og trafik er der et netto budget på 162,6 mio.kr. Budget er uændret, bortset fra nedenstående punkter:

 • Finansiering af buskort til studerende: 3.500.000 kr. i 2016-2019
 • Provenue ved justeret vintervedligeholdelse: -1.000.000 kr. i 2016-2019

Anlægsinvesteringer: 

 • Parkering i Gråsten: 250.000 kr. i 2016
 • Kunstværket, adgangsforhold: 300.000 kr. i 2016
 • Buskmosevej, cykelsti: 10.000.000 kr. i 2016 og 7.700.000 kr. i 2017
 • Buskmosevej, vejprojekt: 2.000.000 kr. i 2016
 • Trafiksikkerhedsplan: 1.000.000 kr. i 2016
 • Opgradering af supercykelsti (Sønderborg til Nordborg): 2.000.000 kr. i 2016, 500.000 kr. i 2017 og 1.500.000 kr. i 2018
 • Trafikforhold i Avnbøl: 1.000.000 kr. i 2017
 • Veje i Vollerup: 9.000.000 kr. i 2017
 • Rundkørsel i Guderup: 3.000.000 kr. i 2017 og 6.000.000 kr. i 2018
 • Grønne områder, stier og strande mv.: 3.000.000 kr. i 2016 og 2017
 • Cykelsti v. Bro: 750.000 kr. i 2016
 • Vejbelægning i de mindre byer og på landet: 5.000.000 kr. i 2016 og 2017
 • Renovering af cykelstier: 3.000.000 kr. i 2016 og 2017
 • Projektering af fremtidige cykelstier: 1.000.000 kr. i 2017

Få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) under politikområde 8

Politikområdet Forsyning

Omfatter primært planlægning indenfor affald og drift af Skodsbøl Deponianlæg. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Forsyning A/S som pr. 1. januar 2009 blev udskilt fra kommunen. Det er kun dele af varmeforsyningen der foregår i kommunalt regi. Løsningerne nytænkes med fokus på klima og energi. Der er indført ny affaldsindsamlingsordning med bedre mulighed for genanvendelse, herunder bedre sortering af affaldet.

Udviklingsmålene for 2016 er:

 • Initiativer som følge af Affaldsplan 2014 – 2024 fremgår af politikområde 07.

Driftsmålene for 2016 er:

 • Udskiftning af SRO – anlæg på deponiet
 • Nyt tag på hovedbygningen på deponiet

Budget: 

Affaldsområdet er gebyrfinansieret efter princippet om ”hvile-i-sig-selv”. Indenfor politikområde 09 Forsyning er der et netto budget på 0,0 mio.kr., dette grundet at udgifter og indtægter går op med sig selv.

Få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) under politikområde 9

Politikområdet Kommunale bygninger

Udviklingsmålene for 2016 er:

 • At der etableres et ejendomscenter (FM- enhed) som understøtter byrådsbeslutning fra den 30. september 2015. 

Driftsmålene for 2016 er:

 • Undersøge hvorledes Facility Management kan gavne driften af de kommunale ejendomme i Sønderborg Kommune.

Budget: 

Indenfor politikområde 20 Kommunale ejendomme er der et netto budget på 6,2 mio.kr. 

Få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) under politikområde 20

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.