logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vand- og naturhandleplaner

Vandet skal blive renere og naturen rigere! Derfor har Sønderborg Kommune udarbejdet en vand- og en naturhandleplan. Du kan læse om planerne her.
Opdateret 13.11.2017

Sønderborg Kommune har udarbejdet en vandhandleplan, der skal sikre renere vand i vores søer, fjorde, åer og den kystnære del af havet samt grundvandet.

Naturhandleplanerne er derimod udarbejdet af Naturstyrelsen, da staten ejer de Natura 2000-områder, vi har i Sønderborg Kommune. Du kan læse mere om naturhandleplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside:

Rammerne er sat af EU og af staten

Det er staten, der med natur- og vandplaner fra december 2011 har sat de overordnede mål og rammer for kommunens fremtidige indsats, så der opnås en ”god vand- og naturtilstand” senest i 2015. Disse natur- og vandplaner er starten på gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv og habitatdirektiv.

Målet om god tilstand betyder, at vandløb, søer og den kystnære del af havet skal give gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger skal være minimale. Grundvandet skal have en god kemisk kvalitet, og vandindvindingen må på sigt ikke overstige dannelsen af grundvand.

Vandhandleplan

Siden statens planer udkom, har Sønderborg Kommune arbejdet hårdt på at omsætte vandplanen til en lokal handleplan, der helt konkret beskriver og prioriterer den indsats, der skal til for at nå de lokale mål.

Vandhandleplanen har været i en 8 ugers høring frem til d. 2. juli 2015. De indkomne høringssvar er indarbejdet i Vandhandleplanen, som byrådet vedtog den 30. september 2015.

Fra plan til konkrete projekter

Herefter skal kommunen sætte handling bag planen ved at realisere konkrete vandprojekter. Det betyder for nogle vandløb, at spærringer bliver fjernet, og rørlagte vandløb bliver åbnet. Det betyder også, at spildevandsrensningen bliver forbedret fx for ejendomme på landet, og ved at nedlægge mindre renseanlæg og pumpe spildevandet til Sønderborg Renseanlæg, samt ved at fælleskloakledninger bliver opdelt i regnvandsledninger og spildevandsledninger.

Handleplanen vil berøre kommunens borgere

De vandprojekter der udspringer af vandhandleplanen, vil også komme til at berøre kommunens borgere. Sønderborg Kommune vil her sikre en konstruktiv dialog - først og fremmest med de berørte lodsejere, men også med interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og lystfiskerforeninger. Handleplanen har været drøftet i Det Grønne Råd.

Fakta

Vand- og naturplaner

De statslige vand- og naturplaner er en implementering af EU’s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv, som nationalt er udmøntet i Miljømålsloven.

Handleplaner

De kommunale handleplaner skal indeholde bindende mål for den lokale vand- og naturkvalitet og sætte rammerne for kommunens fremtidige indsats og administration.

Vandrammedirektivet skal sikre renere vand i søer, åer, fjorde og kystvandene samt grundvandet.

Habitatdirektivet har til hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede eller sårbare arter og deres levesteder.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.