logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kommissorium for direktionen

Her kan du læse kommissoriet for direktionen i Sønderborg Kommune
Ansvarlig: Aase Henriksen
Opdateret 10.11.2017

Direktionen består af én kommunaldirektør og fire direktører. Direktionen har beslutningskompetence og ansvar for kommunens samlede opgavevaretagelse og udvikling på baggrund af Byrådets visioner, målsætninger og budget.

Se organisationsdiagram her

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 4.september 2013 i forbindelse med direktionens strategiske indsatsområder i 2013-14, udarbejdes et nyt kommissorium for direktionens arbejde.

Direktionen har taget udgangspunkt i Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark udarbejdet af Forum for Offentlig Topledelse.

Der fokuseres på ledelse ud fra fire perspektiver:

  • Ledelse rettet opad - i forhold til den politiske ledelse
  • Ledelse rettet nedad - i forhold til organisationen
  • Ledelsen rettet udad -  i forhold til omverdenen
  • Ledelse indad -  i forhold til det personlige lederskab.

Kodeks for god offentlig topledelse har formuleret ni anbefalinger til efterlevelse. Anbefalingerne udgør en helhed og skal ses som ligeværdige.

Diagram viser kodeks for direktionens medlemmer

Figur: Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark udarbejdet af Forum for Offentlig Topledelse.

Den offentlige sektor er præget af store reformer, der skaber vedvarende krav om modernisering, øget effektivisering og digitalisering, flere og bedre velfærdsydelser, borgertilpassede løsninger samt helhed og sammenhæng i opgaveudførelsen.

I en politisk styret organisation er der i sagens natur indbygget modsatrettede tendenser, som kan være mere eller mindre i tale sat. Behovet for en synlig retningsgivende ledelse kendetegnet ved et fælles sprog, overblik og handlekraft er afgørende for, at organisationen bevæger sig i den ønskede retning.

Det er direktionens opgave at agere professionelt i enhver sammenhæng, at være proaktiv og nytænkende samt at skabe en positiv kultur og fælles forståelse omkring de politiske beslutninger herunder sikre implementeringen heraf.

Direktionen ønsker at være kendetegnet ved et professionelt arbejdende team båret af en anerkendende, dialogbaseret og samarbejdsorienteret ledelsesstil, som loyalt arbejder ud fra de politiske beslutninger, hvorved der sikres kontinuitet, engagement og fremdrift i opgaveløsningen.

Direktionens opgave er dels at påtage sig ledelsen af de strategiske indsatser for hele kommunen dels at lede eget forvaltningsområde. Direktionens indsatsplan afspejler denne dobbelte rolle, som styrker sammenhængskraften og samtidig sikrer udvikling og tilpasning indenfor de respektive forvaltningsområder. Indsatsplanen følges op hvert kvartal på linje med GPS målene samt bevillingsrevisionerne.

Direktionen værdsætter og respekterer medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Tillid er et basalt nøgleord som kendetegner samarbejdet i Sønderborg Kommune. Direktionen ønsker via involvering og dialog at lægge ansvar og beslutninger ud til ledere og medarbejdere. Beslutningerne tages af frontpersonalet, og dobbeltarbejde samt unødig bureaukrati bør undgås.

Den projektorganiserede arbejdsform, hvor der på tværs af organisationen forudsættes vedvarende prioritering af indsatser med henblik på øget fokus på effekten og resultatet af organisationens samlede ydelser, forventes gradvist indfaset. Kommunens chefforum spiller en aktiv part i idé udvikling af tværgående initiativer samt i at løfte de politiske beslutninger, så digitale løsninger skaber frihed og tryghed for borgerne.

Direktionen mødes ugentligt. Dagsordenen afspejler løsning af aktuelle problemstillinger og udviklingstiltag indenfor såvel drift som anlæg. Opfølgning på de strategiske indsatser henlægges til direktionsseminarerne. Der udarbejdes referat fra møderne, som lægges på Insite.

De strategiske indsatser betragtes som et dynamisk bilag til kommissoriet.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.