logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Alle har ret til at færdes i naturen

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i Naturbeskyttelsesloven.
Opdateret 27.04.2020

Naturbeskyttelsesloven skal overholdes, og det er fx ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller lignende, der kan opfattes som et forbud. 

Skræmmeskiltning

Skilte med tekst som fx 'PRIVAT', 'Privat vej', 'Kein Zutritt', 'Uvedkommende forbydes adgang' og lignende opfattes ofte som skræmmeskiltning. 

Kommunen kan, som myndighed, være nødt til at bede ejeren fjerne disse skilte. Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde.

Hvis du er tvivl, om ansvisningerne er lovlige, skal du henvende dig til kommunen.

Naturbeskyttelseslovens §§ 22 – 26 handler om offentlighedens adgang til naturen og det åbne land. Ifølge loven har alle adgang til at færdes i blandt andet skove, på strande, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land. Der er dog særlige ”ordensregler”, som skal følges.

eksempel på skræmmeskiltning med privat

Gå til afsnit:

Adgang til strande

Retten til færdsel, ophold og badning gælder kun langs strandbredder ved havet. Til bredder langs søer, moser og åer (ferskvandsområder) er der kun offentlig adgang, hvis andre regler giver ret til det, fx hævdsregler. 

Ophold og badning

Det er tilladt at gå langs strande døgnet rundt, og man må gerne bade fra stranden. På privatejede strande er det kun tilladt at opholde sig og bade inden for 50 m fra beboelsesbygninger. Når man er i vandet, er man på søterritoriet, og her gælder andre regler. 

Ridning

Det er tilladt at ride på den ubevoksede strandbred fra 1. september til 31. maj. Det samme gælder på strande, hvor det er tilladt at køre med bil.

Både

Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. 

Hunde

Af hensyn til fuglelivet skal hunde altid være i snor fra 1. april til 30. september. For Blå Flag strande gælder særlige regler.

Adgang til skove

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i de danske skove, hvis man følger ordensreglerne.

Det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller lignende, der kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området.

Det er tilladt at gå, cykle og opholde sig i skovene, hvis der er lovlig adgang. Det gælder dog ikke for afmærkede militære skovarealer. Når man færdes i skovene, er det på eget ansvar, og hunde skal altid være i snor. For offentlige skove er det også tilladt at færdes uden for veje og stier.

Jagt og skovning

Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der er jagt, og i områder, hvor der er skovningsarbejde, der kan være forbundet med fare.

I privatejede skove er det tilladt at gå og cykle på stier og veje indtil 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 hektar kan ifølge bestemmelserne i mark- og vejfredslovens §17 ved skilte indskrænke adgangen for offentligheden.

Adgang til udyrkede arealer

Udyrkede arealer kan fx være enge, heder, overdrev og andre naturområder. Nogle dyrefolde er også åbne for adgang.

Af naturbeskyttelseslovens § 24 fremgår, at alle har ret til at vandre på udyrkede arealer. Hunde skal dog altid være i snor. 

Jagt og landbrugsarbejde

Man kan forbyde adgang på dage, hvor der er jagt, og i områder, hvor der er landbrugsarbejde, der kan være forbundet med fare.

Privatejede udyrkede arealer

Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Det er kun tilladt at opholde sig indtil 150 m fra beboelses- og driftsbygninger, men man må gerne passere forbi bygningerne.

Private indhegnede arealer

Der er ikke adgang til private arealer, der er forsvarligt indhegnede, fx dyrefolde. Men hvis der ikke går husdyr i indhegningerne, er der dog adgang gennem låger og led, medmindre lovlig skiltning fortæller andet. 

De udyrkede bræmmer langs vandløb er ikke åbne for adgang, medmindre de grænser op til et udyrket område, hvor der er adgang til efter loven. 

Stubmarker

Det er ikke tilladt at færdes på stubmarker. De hører under dyrkede arealer.

Adgang til veje og stier i det åbne land

Som udgangspunkt har alle ret til at vandre og cykle på veje og stier i det åbne land.

Det gælder også grusveje, markveje, indkørsler, blinde veje, private veje osv. Denne ret sikrer, at alle kan bruge og nyde landskabet rekreativt, også uden for de asfalterede og ofte trafikerede veje. 

Forbud på grund af gener

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 26 er det kun tilladt at forbyde adgang til veje og stier i det åbne land, hvis:

  • det er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen
  • den i særlig grad generer privatlivets fred
  • der er behov for at beskytte plante- og dyrelivet.

Kommunen afgør, om der er grund til at forbyde adgangen. Først når man har fået en tilladelse fra kommunen, er det tilladt at skilte med ’Privat vej’ eller lignende. Hvis adgangen forbydes skal der være tale om helt særlige gener. Det er fx ikke nok, at vejen eller stien går tæt forbi bygninger eller have. 

Jagt og landbrugsarbejde

Man kan forbyde færdsel på private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der er jagt, og i områder, hvor der er landbrugsarbejde, der kan være forbundet med fare. 

Nedlæggelse af visse veje og stier i det åbne land

Mange veje og stier er blevet nedlagt, efterhånden som landbrug og de tilhørende marker er blevet større. Derfor er der færre muligheder for at vandre og cykle i det åbne land end tidligere.

Nedlæggelse af veje og stier i det åbne land skal anmeldes skriftligt til kommunen. I naturbeskyttelselseslovens § 26a er der regler for, hvornår kommunen kan modsætte sig nedlæggelsen.

Følgende veje og stier er omfattet af denne beskyttelse

  • Gennemgående veje og stier
  • Veje og stier, der fører til naturområder med offentlig adgang, fx skove, strande og udyrkede arealer
  • Veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende.

Kommunen afgør inden for 4 uger efter at have modtaget anmeldelsen, om vejens eller stiens rekreative betydning skal vurderes nærmere. Denne vurdering omfatter blandt andet en høring af beboerne i lokalområdet. Det sker ved annoncering i Sønderborg Ugeavis. Hvis ansøgeren ikke hører fra kommunen inden for disse 4 uger, kan vejen eller stien nedlægges.

Kommunen kan afgøre, at vejen eller stien ikke må nedlægges. Det sker, hvis det vurderes, at vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, eller hvis der ikke er anden adgang til området. Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet.

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere