logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og anlægsaffald

Godt håndværk - få styr på affaldsreglerne.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere

Opdateret 06.12.2020

Ved nedrivning og renovering, samt ved nybyggeri, kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Dette affald – såvel som uforurenet bygge- og anlægsaffald – skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet og sundheden samt for at spare på ressourcerne.

Vi har lavet en vejledning der gennemgår følgende 4 områder:

 • Bygningsgennemgang og affaldsklassificering
 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
 • Sortering af bygge- og anlægsaffald
 • Behandling og bortskaffelse

Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald.

En del bygge- og anlægsaffald skal frasorteres og behandles specielt for at undgå, at farlige og forurenende stoffer i dele af affaldet sammenblandes med uforurenet affald. En sammenblanding vil medføre, at en større mængde ellers uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes.

Kommunen har særlig opmærksomhed på PCB, asbest og tungmetaller i bygninger og anlæg. På tegl og beton skal overfladen typisk renses for de forurenende stoffer, før bortskaffelse til nedknusning. På metal og træ vurderer vi, om de forurenende stoffer kan renses af, eller om affaldet kan brændes eller genanvendes.

Sønderborg Kommune ønsker, at bygge- og anlægsaffald bliver undersøgt for PCB, asbest og tungmetaller. Produktionshaller og værksteder screenes for kviksølv, kulbrinter og PAH, afhængig af hvad bygningen har været brugt til igennem tiden.

Information om:

Anmeldelse af:

Bortskaffelse af:

Grænseværdierne for, hvornår affald betragtes som rent, forurenet eller farligt er indsat i tabellen herunder:

Kontrolprogram* Rent byggeaffald Forurenet byggeaffald Farligt byggeaffald
Asbest 0 mg/kg   Hvis det findes
PCB <0,1 mg/kg 0,1-50 mg/kg 50 mg/kg
Arsen <20 mg/kg 20-1.000 mg/kg 1.000 mg/kg
Bly <40 mg/kg 40-2.500 mg/kg 2.500 mg/kg
Cadmium <0,5 mg/kg 0,5-1.000 mg/kg 1.000 mg/kg
Chrom, total <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
Chrom (VI) <20 mg/kg 20-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg
Kobber <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
Nikkel <30 mg/kg 30-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg
Zink <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
  Yderligere krav til produktionshaller og værksteder mv.
Kviksølv
Metallisk kviksølv
<1 mg/kg
 
1-500 mg/kg
 

>500 mg/kg
>1.000 mg/kg

Kortkædede klorparaffiner (SCCP) <3 mg/kg   >2.500 mg/kg
Mellemlange klorparaffiner (SCCP) <3 mg/kg   >2.500 mg/kg
PAH (Total) <4 mg/kg 4-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg

Kulbrinter (se note 1)
C6-C40(35)

C6 - C10
C10 - C20
C20 - C40


<100 mg/kg

<25 mg/kg
<40 mg/kg
<55 mg/kg


100-1.000 mg/kg

25-1.000 mg/kg
40-1.000 mg/kg
55-1.000 mg/kg


>1.000 mg/kg

>1.000 mg/kg
>1.000/10.000 mg/kg
​>1.000 mg/kg

Værdierne er vejledende niveauer. Ved vurdering af affaldets farlighed kræves en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning.

*Kontrolprogrammet kan udvides, hvis der er historisk kendskab til andre forureningskilder i brugte malinger, inventar eller fra drift på ejendommen.

Note 1: Kulbrinter fra olieforureninger klassificeres efter bilag 3.9 i Miljøstyrelsens Vejledning i klassificering af farligt affald.

For C10-C20 er grænseværdien 1.000 mg/kg hvis olietypen er ukendt eller hvis kulbrinterne stammer fra benzin eller fuelolie. Ved kortlægningen anbefaler Sønderborg Kommune at der benyttes fingerprintanalyse for at vurdere om forureningen stammer fra jet- og dieselmotorbrændstof eller brændselsolie, hvor grænseværdien er 10.000 mg/kg.

For C20-C40 er grænseværdien 1.000 mg/kg hvis olietypen er ukendt. Ved kortlægningen anbefaler Sønderborg Kommune at der analyseres for DMSO-ekstrakt. Er indholdet af DMSO-ekstrakt under 3 %, er smøreolier ikke farligt affald. 

Tabel der viser grænseværdierne for farligt byggeaffald

PCB

Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, kan indeholde byggematerialer med PCB. PCB kan være trængt ind i betonelementer, der i samlingerne har været fuget med PCB-holdig fugemasse. PCB kan også være fordampet fra fx betonfuger og efterfølgende være kondenseret på andre bygningsdele som eksempelvis på kolde ydermure. Derfor er der særlige regler for gennemgang af bygninger opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

Det skal undersøges, om termoruder der skal udskiftes, kan være fremstillet i årene 1950 – 1977.

Hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret indenfor perioden 1950 – 1977, skal der foretages en gennemgang af bygningen i form af en screening efter et skema fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. Hvis screeningen viser, at et eller flere af byggematerialerne er af en type, der erfaringsmæssigt kan indeholde PCB, skal der foretages en nærmere undersøgelse af de identificerede bygningsmaterialer.

Selvom bygningen eller anlægget ikke skal screenes for PCB-holdige materialer, kan der være andre miljøfarlige stoffer, der skal identificeres og holdes adskilt fra øvrigt affald og behandles særskilt.

Asbest

Det er sandsynligt, at der i bygninger opført før 1972, er asbest i flere bygningsdele fx isolering, eternitplader og ventilationskanaler. Fliser og klinker m.m. blev meget ofte lagt med klæber, der indeholdt asbest. I 1980 blev det forbudt at bruge asbest. Dog fortsatte anvendelsen af asbestholdige eternitplader til tage m.m. indtil slutningen af 1980’erne.

Tungmetaller og kviksølv

Malingstyper, indvendigt og udvendigt, både væg- og facademaling, der indeholder tungmetaller fx bly og kviksølv samt fx blymønje på rør og installationer, bliver klassificeret som farligt affald.

Metallisk bly og andre tungmetaller fx fra inddækninger og rør er både miljøfarligt og sundhedsskadeligt. Det bliver ikke klassificeret som farligt affald, men skal frasorteres øvrigt affald som metal til genanvendelse.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygherren skal anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivning eller renovering til Sønderborg Kommune, hvis:

 • byggearbejdet medfører over 1 ton affald eller vedrører et areal, som overskrider 10 m2,
 • der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977.

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal ske igennem det elektroniske anmeldelsessystem på www.bygogmiljoe.dk senest 2 uger før arbejdet går i gang.

Farligt affald skal ALTID anmeldes til kommunen

Du skal altid anmelde farligt affald til kommunen ved nybyggeri, renoveringer og nedrivninger uanset størrelsen af det areal arbejdet vedrører, mængden af affald, opførelsesår og renoveringsår.

Anmeldelsen kan ske på samme skema som anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald på www.bygogmiljoe.dk.

Anmeldelse af arbejde med asbest

Arbejde med asbest skal anmeldes til Arbejdstilsynet, såfremt arbejdet ikke kun er af mindre omfang som fx boring af mindre huller m.m. Vi henviser til:

Anmeld midlertidige aktiviteter der giver støv, støv og vibrationer

 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 • Støv- eller støjfremkaldende nedrivningsaktiviteter
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Erhverv og Affald skal have din anmeldelse senest 14 dage før, du begynder arbejdet.

Anmeld midlertidig aktivitet her.

Læs Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) her.

Bortskaffelse af større mængder affald

Hvis bygherren ikke selv kan genbruge affaldet, kan han overdrage affaldet til én eller flere af følgende, som skal være registreret i Affaldsregistret:

 • Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som behandler affald til genbrug.
 • En godkendt indsamlingsvirksomhed. Det kan være en transportvirksomhed, som er godkendt til at overtage ansvaret for affald. En almindelig transportvirksomhed overtager ikke ansvaret for det affald, virksomheden transporterer.
 • Forhandlere og mæglere. Disse har ikke altid selv affaldsanlæg eller transportvirksomhed. De køber og sælger affald, eller de sørger for at formidle kontakt mellem affaldsproducenten og købere.

Bortskaffelse af mindre mængder affald

Private borgere, bygherrere, håndværkere m.fl. kan ofte med fordel bortskaffe deres affald til en genbrugsplads.

Læs om kommunens genbrugspladser på www.sonfor.dk.

Bortskaffelse til forbrænding eller deponi

Uforurenet og lettere forurenet affald, der hverken kan genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes eller deponeres efter anvisning fra kommunen.

Sønderborg Kommune anviser affald til forbrænding på:

Sønderborg Kraftvarmeværk
Vestermark 16
6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune anviser affald til deponi, herunder alt eternit, til:

Skodsbøl Deponi
Nybølnorvej 26
6310 Broager

Producenten skal udfylde en affaldsdeklaration før læsset ankommer på deponiet.

Bortskaffelse af farligt affald

Farligt affald fra byggeprojekter skal behandles på godkendte specialanlæg. Kommunens modtageanlæg Sonfor-kemi kan håndtere mindre mængder farligt ikke-genanvendeligt affald. Ved større partier anviser kommunen til godkendte anlæg.