logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Børnesyn - dagtilbud Dybbøl Sundeved

Der er politisk fastlagt et børnesyn for Sønderborg Kommune - læs her, hvordan det udmøntes i Dybbøl Sundeved
Opdateret 25.04.2018

Politisk baggrund:

Børne- og familiesynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn og unge har ret til et godt liv – et liv med trivsel og en tryg opvækst, hvor livsglæde og livslang læring indgår som væsentlige faktorer.  Ligeledes lægges der stor vægt på, at det enkelte barn og den enkelte unge får ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger 

Formål for dagtilbudsområde Dybbøl / Sundeved

At opnå fælles forståelse på, hvad vi forstår ved børnesyn i dagtilbud Dybbøl / Sundeved og derved intensivere samarbejdet afdelingerne imellem. Relationerne er vigtige for tillid og tryghed, som skal ligge til grund for barnets udvikling og læring.

Visionen:

Med udgangspunkt i det enkelte barn gennem omsorg, tryghed, sammenhæng og genkendelighed at give de bedste muligheder for udvikling og læring

Børnesyn:

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og i besiddelse af en række færdigheder og udviklingspotentialer. 
Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab

Påkrævede holdninger hos personalet:

 • Jeg møder barnet, hvor det er, og med det udgangspunkt, at det enkelte barn er unikt
 • Jeg fremmer barnets identitetsdannelse
 • Jeg tager udgangspunkt i barnets baggrund og det nærmiljø, som barnet vokser op i
 • Jeg er bevidst om min professionelle rolle ud fra et anerkendende og positivt menneskesyn. Jeg  viser dette gennem min måde at være rollemodel for barnet på – er tydelig, imødekommende, nærværende og lyttende 
 • Jeg er klar til at benytte flere tilgange til det enkelte barn, for at finde den bedst mulige samværs- og kommunikationsform
 • Jeg guider og vejleder barnet
 • Jeg lærer barnet at respektere forskelligheder


Sammenhængende Børnepolitik for Sønderborg Kommune 23.3.2007

Et fælles værdigrundlag
Børne- og familiesynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn og unge har ret til et godt liv – et liv med trivsel og en tryg opvækst, hvor livsglæde og livslang læring indgår som væsentlige faktorer. 
Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at indsatsen fra de kommunale myndigheder rettes mod, at det enkelte barn og den enkelte unge får ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. 
Kommunalbestyrelsens udgangspunkt er altid barnets tarv. Vi lægger vægt på, at kommunens generelle tilbud – herunder især institutions- og skolemiljø – så vidt muligt rummer alle børn, men således at grænserne for rummeligheden fastlægges ud fra, hvad der er rigtigt for det enkelte barn eller den enkelte unge, eller hvor dette kollidere med hensyn til andre børn og unge.

Det betyder, at inklusion og rummelighed først bliver mulig, når fokus ændres fra at se på barnets eller den unges vanskeligheder og til at se på den indsats, der skal gøres i institution eller skole, så stadig flere børn og unge kan rummes på en måde, som opleves som meningsfuld for den enkelte. 
Inklusion – som den kommer til udtryk i Salamanca Erklæringen - er udtryk for en vision og en holdning, som måske i sit fulde omfang er en uopnåelig utopi, men som må stå som idealet, der hele tiden skal arbejdes hen imod.1 
Kommunalbestyrelsen er af den grundlæggende opfattelse, at alle familier, det enkelte barn og den enkelte unge besidder værdifulde resurser. Den kommunale indsats skal derfor altid understøtte og underbygge eksisterende resurser i familien, så al indsats bliver rettet mod at se muligheder i stedet for barrierer. 
Børne- og familiesynet får fokus på tre områder: 

 • Børnene og de unge 
 • Familierne 
 • Kommunens rolle i at sikre et godt børne- og familieliv. 

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Det betyder, at 

 • Børn og unge oplever omsorg og tryghed fra nærværende og tydelige voksne 
 • Børn og unge har ret til læring, udvikling og dannelse som grundlag for at kunne mestre deres liv 
 • Børn og unge får mulighed for at erhverve kundskaber, der gør dem til kompetente samfundsborgere, og som giver dem lyst til livslang læring 
 • Børn og unge vokser op i et sundhedsfremmende miljø og lærer at træffe sunde valg 
 • Børn og unge behandles med ligeværdighed, tolerance og respekt 
 • Børn og unge har ret til at blive hørt og inddraget 
 • Børn og unge har brug for venskaber og nære relationer til andre børn og voksne 
 • Hvert enkelt barn eller ung er unik og understøttes i sin egen udvikling, samtidig med at det oplever, at det er positivt at indgå i og udvikle sig i et fællesskab 

Vi er her for børnenes og de unges skyld 

Det betyder, at vi 

 • til stadighed er engagerede i at forbedre vilkårene for børne- og ungelivet i Sønderborg Kommune 
 • arbejder med børn og unge ud fra et helhedssyn og koordinerer indsatsen omkring det enkelte barn eller den enkelte unge 
 • møder børnene, de unge eller forældrene med en værdsættende og anerkendende tilgang 
 • udfordrer børnene og de unge for at støtte deres læring, kreativitet og udvikling 
 • stiller afpassede krav og fordringer til børnene og de unge – og til deres forældre, altid med udgangspunkt i deres resurser 
 • ser forskelligheden hos børn og unge som en styrke og bringer børnenes og de unges forskellige ressourcer i spil i vores samarbejde med dem 
 • har et særligt ansvar for at tage hånd om børn og unges problemer, når vi møder dem 
 • ser, forebygger og afhjælper problemerne, så de kan løses tidligt og så vidt muligt inden for familiens og det nære miljøs rammer 
 • har en professionel tilgang til børnenes og de unges udfordringer og prioriterer efteruddannelse og kompetenceudvikling for medarbejderne højt 
 • prioriterer indsatsen, så de menneskelige, faglige og økonomiske resurser udnyttes bedst muligt.