logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Danskuddannelse

Med tilbud om sprogundervisning på dansk får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.
Opdateret 22.10.2019

Danskuddannelserne lærer dig at forstå, tale, læse og skrive dansk, og samtidig får du viden om kultur, samfunds og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Hvem gælder det?

Danskuddannelse kan tilbydes alle nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i en kommune* eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og bopæl i en kommune.

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande, kan alle bruge ordningen.

I-kursister og S-kursister

Som integrationskursist (I-kursist)* henvises du til danskuddannelse som led i et integrationsprogram. 

Som selvforsørgerkursist (S-kursist)** henvises du til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb. Der gælder forskellige betingelser for de to kursistgrupper, men al danskuddannelse starter med en pædagogisk vurdering af dine forudsætninger og mål med uddannelsen. På tværs af uddannelserne (ved indplacering på modul 1-2) indledes med begynderundervisning med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber. 

Betingelser

  • S-kusister skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul (au-pair personer er undtaget).
  • Alle S-kursister skal betale et depositum på 1.250 kr. (au-pair personer er undtaget), som refunderes når 1) du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til, 2) du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse, 3) du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller 4) du ønsker at ophøre med danskuddannelsen.
  • Danskuddannelse for I-kursister kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.
  • Den samlede uddannelsesperiode for både I- og S-kursister kan maksimalt vare op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du påbegyndte danskuddannelsen.

Sådan gør du

Du er I-kursist – flygtning eller familiesammenført
Integrationscentret vil automatisk sende en henvisning til sprogskolen, hvorefter du vil modtage et indkaldelsesbrev til visitationssamtale.

Du er S-kursist – arbejdstager fra EU, studerende mv.
Du vil modtage et brev fra Sønderborg Kommune senest en måned efter, at du er ankommet til kommunen, som vil give dig information om tilbuddet. Efterfølgende bliver du kontaktet af sprogskolen.

De tre danskuddannelser

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til dit mål og dine forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Særlig vægt på beskæftigelsesrettede sprogkundskaber

Undervisning i arbejdsmarkedsforhold – sammen med undervisning i kultur og samfundsforhold – er et gennemgående element på de tre danskuddannelser. Ved indplacering på modul 1 eller 2 på én af uddannelserne indledes med en særlig begynderundervisning, hvor der er speciel fokus på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så der fra start skabes det bedste fundamentet for integration på arbejdsmarkedet. Vægten på mundtlige færdigheder sigter mod, at du som nyankommen udlænding hurtigst muligt kan gøre dig forståelig på mundtlig dansk på en arbejdsplads. Beskæftigelsesrettede sprogkundskaber kan fx være navne på arbejdsredskaber, tiltaleformer og pausesamtaler på en arbejdsplads, sprogbrug knyttet til en ansættelsessamtale og generelt undervisning, der er bygget op omkring beskæftigelsesrelevant viden og kommunikation, fx information om mødekultur, hygiejne på en arbejdsplads m.v.