logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvis du har egen brønd eller boring

Hvert fjerde år skal du kontrollere drikkevandet i egen brønd eller boring. Herunder finder du information om hvordan kontrollen bliver udført korrekt.
Opdateret 06.09.2018

Alle grundejere med egen brønd eller boring (også kaldet enkeltindvindere) skal foretage en forenklet kontrol af deres drikkevand hvert fjerde år. Kommunen varsler et påbud om udtagning af analyse for drikkevandskontrol til ca. en fjerdedel af enkeltindvinderne hvert år. 

Selve drikkevandsprøven skal foretages af et laboratorium, der er godkendt til at foretage prøven. Du skal sende resultatet til Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Natur. Du betaler selv for analysen.

Formålet med drikkevandsanalysen er at undersøge, at dit vand ikke er sundhedsskadeligt. Du kan læse hvad den forenklede kontrol omfatter i bekendtgørelsen. Her kan du også læse, hvad grunden til de forskellige overskridelser er, og hvilke konsekvenser de har for dig og dit drikkevandsanlæg.

Når kommunen har modtaget din analyserapport, og drikkevandet er OK, sender vi dig en kvittering.

Hvis du har overskridelser af én eller flere af grænseværdierne, har du som enkeltindvinder pligt til at forbedre vandkvaliteten, så den opfylder lovens krav.

Har du en brønd eller en boring på din grund, der ikke længere anvendes som drikkevandsboring, skal du kontakte Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Natur.

Sådan sikrer du en god vandkvalitet

Det er vigtigt, at brønden/boringen er i god stand for at sikre en god vandkvalitet, og for at undgå at forurene grundvandet.

I en forenklet kontrol af drikkevandet måles flere kemiske og mikrobiologiske parametre. Overskridelser af disse tyder oftest på, at brønden/boringen ikke er indrettet optimalt. Brønden/boringen kan være utæt på forskellige måder, der gør det muligt for overfladevand og andre urenheder at trænge ind og forurene drikkevandet. Nogle af disse urenheder giver sundhedsskadeligt drikkevand. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at din brønd/boring er indrettet optimalt.

Hvis du er i tvivl om brønden/boringens tilstand, anbefales det at kontakte en fagmand (fx en brøndborer med speciale i små vandindvindingsanlæg), som kan hjælpe dig med en vurdering af brønden/boringens tilstand samt at foretage evt. nødvendig udbedring.

  • En brønd bør være indrettet, så den har et fejlfrit og tætsiddende dæksel.

  • Brøndsiderne skal være tætte.

  • Brøndkanten bør være hævet 20-30 cm over terræn.

  • For boringer skal tørbrønden være udført med tætte sider, tæt bund samt et helt tætsluttende dæksel. 

  • Gennemføringer, rør og kabler skal være vandtætte.

  • Der må ikke stå vand i bunden af tørbrønden.

  • Arealet omkring brønden/boringen bør holdes fri for forurenende aktivitet.

  • Arealet omkring brønden bør så vidt muligt holdes fri for større træer eller buske, da deres rødder kan gennemtrænge brøndvæggen.

Vær opmærksom på, at der ikke testes for sprøjtemidler

Du skal være opmærksom på at vandet fra private brønde og boringer analyseres normalt ikke for sprøjtemidler (pesticider) og miljøfremmede stoffer. Det er derfor vigtigt at du er forsigtig med mulige forurenende aktiviteter tæt på brønden/boringen fx håndtering af pesticider og olie. Hvis drikkevandet bliver forurenet med disse stoffer vil det normalt ikke blive opdaget ved en forenklet kontrol. Du kan altid selv bekoste at få dit drikkevand analyseret for disse stoffer.

Sløjfning af brønd eller boring

Hvis en ejendom tilsluttes vandværk, skal eksisterende brønd eller boring som udgangspunkt sløjfes. Sløjfning skal udføres af en autoriseret brøndborer.

Når en ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, eller får en anden vandforsyning, skal brønden eller boringen som udgangspunkt sløjfes af hensyn til beskyttelse af vores grundvand. Mange gamle brønde og boringer er direkte åbne passager og en trussel mod det rene grundvand. Brønde kan også udgøre en sikkerhedstrussel, hvis de står åben og forladt.

Det er vigtigt at beskytte grundvandet, for at vi alle fortsat kan få godt drikkevand leveret fra vandværket eller fra en privat boring. Reglerne gælder også for markvandingsboringer, som der ikke længere er tilladelse til at benytte.

Sløjfningen skal ske på en bestemt måde og må kun foretages af en person, der er uddannet i at foretage arbejdet - det vil typisk være en brøndborer. Brøndboreren udfylder efterfølgende en sløjfningsrappport, som sendes til GEUS. Du skal som borger også sende en kopi af denne rapport til kommunen, for at vi får sløjfningen registreret i kommunes system.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.