logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Jordforurening

Jord kan være mere eller mindre forurenet. Find ud af om din grund er forurenet, ansøg om at flytte forurenet jord med videre.

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Anmeldelser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen

Hvis en privat grundejer selv har opgravet jord i forbindelse med et byggeprojekt og indgået en aftale med et jordmodtageranlæg, kan jorden være husholdningsaffald og der vil ikke være gebyr. Kontakt Erhverv og Affald hvis du er i tvivl på 88 72 40 83.

Anmeldelser i henhold til affaldsbekendtgørelsen

Du kan anmelde håndtering af jorden fra dit anlægsprojekt i jordweb.dk, hvis jorden stammer fra ikke kortlagte arealer i henhold til reglerne om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Der er ikke brugerbetaling på disse anmeldelser.

Brug af jordweb.dk

Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Sønderborg Kommune modtager derefter din anmeldelse via e-mail.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, sender Jordweb en e-mail til dig og til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyserapporter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

OBS! Hvis du bruger en entreprenør eller vognmand

Hvis du bruger en entreprenør eller vognmand til håndtering af din forurenet jord vil vi gerne gøre dig opmærksom på at han er omfattede af følgende takster. Taksterne går til administration af området, som det er kutyme for inden for affaldsområdet.

Opdateret 03.05.2021

Områdeklassificering - lettere forurenet jord

Forureningen er opbygget gennem mange år, og stammer fra trafik og industriers udledning af røg og støv. Lettere forurenede grunde skal ikke kortlægges, men skal i stedet områdeklassificeres. 

På grunde, der ligger inden for områdeklassificeringen, er jorden som udgangspunkt lettere forurenet. Det har betydning, hvis du skal af med jord.

Se om din grund er områdeklassificeret eller forurenet

  • Vidensniveau 1: Aktiviteter på arealet eller andre arealer kan have været kilde til jordforurening.
  • Vidensniveau 2: Arealer der med stor sandsynlighed har en jordforurening af en sådan art og koncentration, at det kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Skal du flytte jord?

Hvis du skal flytte større mængde jord end 1 m3, har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen.

Du, eller det firma, som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. For at kunne finde det rigtige modtagested skal man vide, hvilke forurenende stoffer, der er i jorden, og hvor meget der er.

Anmeld: Flytning af forurenet jord via Jordweb.dk

Har du mindre end 1 m3 (svarer til 1 ton) jord, kan du køre den til den kommunale genbrugsplads.

Hvis du bor på en grund, der er kortlagt som forurenet

Hvis din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 og ligger i et område med drikkevandsinteresser (det gælder 50% af kommunes areal), så skal du søge kommunen om tilladelse til boligbyggeri eller anlægsarbejde. 

Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Hvis du fx anlægger en ny indkørsel på en kortlagt grund, hvor der ingen drikkevandsinteresser er, så skal du IKKE søge om en § 8-tilladelse.

Hvis du bor på en lettere forurenet grund

Sundhedsrisikoen ved at bo på lettere forurenet jord er beskeden, men du skal være opmærksom på reglerne, hvis du vil bygge nyt eller flytte jord. Du kan minimere risikoen ved lettere forurenet jord ved at følge rådene i denne pjece fra Miljøstyrelsen.

Pjece: "En hverdag med jord i byen - gode råd"

Skal du bygge eller lave om (50 cm reglen)

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet, hvis du ønsker at bygge en bolig, en kolonihave eller et sommerhus. Dette gælder også, hvis der er tale om en tilbygning eller andet bygge- og anlægsarbejde. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2- familiehus.

Alternativet er, at ejeren eller brugeren sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Vil du undersøge jorden på din grund?

Hvis du ønsker at få en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom, kan du vælge selv at få lavet en undersøgelse af jorden. Vi anbefaler, at du kontakter Vand og Natur.

Vil du selv rydde op på din grund?

Er din grund lettere forurenet, vil du som udgangspunkt ikke få den ryddet op af regionen. Det skyldes, at lettere forurenet jord ikke er så forurenet, at der er behov for at fjerne den – nogle enkle forholdsregler er nok til at afværge risici. Du kan naturligvis selv gennemføre en oprydning af forureningen på din grund. Du skal dog selv betale for oprydningen. Vi anbefaler, at du tager kontakt til Region Syddanmark og følger regionens råd og vejledning for oprydning af forurenede grunde.

Hvad koster det at have en lettere forurenet grund?

Du kan ikke blive tvunget til at betale for, at den forurenede jord på din grund bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i forureningen. Der er heller ikke grund til at forvente, at dit byhus falder i værdi. Det gælder næsten alle huse i byzoner, at jorden som udgangspunkt er områdeklassificeret som lettere forurenet. Du skal dog være opmærksom på, at det koster penge at fjerne jord fra din grund, fordi der skal tages analyser af jorden inden den flyttes.

Underretning om jordforurening og akut jordforurening

Ved akut jordforurening ring straks 1-1-2. Alarmcentralen sørger for at sende brandvæsenet og miljøvagten ud til dig.

Læs mere: Miljøvagten

Støder du på jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, skal du straks stoppe arbejdet og ringe til Vand og Natur (se kontaktoplysninger i boksen nedenfor). Bygge- og anlægsarbejdet kan først starte igen, når vi har besigtiget forureningen og truffet en beslutning om, hvordan bygge- og anlægsarbejdet kan køre videre.

Regionen kortlægger forurenede områder

Det er Regionens opgave at undersøge og kortlægge forurenede områder.

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du se, om en grund er forurenet (kortlagt)