logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzoneadministration

Læs om landzoneadministrationen og find relevante links i forhold til landzoner.
Opdateret 21.08.2019

Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Landzonebestemmelserne findes i planlovens §§ 34 – 38.

Zoneinddeling

Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det.

Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige.

Landzoneadministration og -tilladelse

Landzoneadministrationen gør det muligt at bevare kvaliteterne i det åbne land og medvirker til at sikre kvalitet i byer og landsbyer.

I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse for at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Planloven indeholder dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse - § 36 og 37.

Det kræver fx ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller nogle typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger og andre overflødige bygninger uden tilladelse.

Før der meddeles tilladelse, skal naboerne have lejlighed til at udtale sig om det ansøgte. Afgørelserne kan påklages til Planklagenævnet.

Der indgår en høj grad af skøn, når kommunen beslutter, om et ansøgt projekt kan godkendes ud fra Planloven. Projektet skal vurderes ud fra:

 • Planlægningsmæssige hensyn
 • Hensyn til jordbrugserhvervene
 • Hensyn til vækst og udvikling i hele landet
 • Landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn
 • Miljømæssige hensyn
 • Kulturhistoriske hensyn
 • Hensyn til sikring af lavbundsarealer
 • Hensyn til at undgå oversvømmelser
 • Hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne
 • Hensyn til forsvarsinteresser
 • Placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 • Energihensyn
 • Hensynet til at undgå præcedensvirkning
 • Individuelle sociale og menneskelige hensyn
 • Nabohensyn