logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse

Inden du går i gang med byggeri i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Den kan du læse mere om her.

Selvbetjening

Ansøg om landzonetilladelse

Du kan søge om landzonetilladelse til dit projekt ved at udfylde og indsende ét af nedenstående ansøgningsskemaer (links). Du skal bruge dit NemID, når du udfylder ansøgningerne.

Opdateret 27.04.2020

På ansøgningsplatformen ”Byg og Miljø” skal du beskrive dit projekt og give en begrundelse, for det du søger om. Det kortmateriale som du medsender, skal vise placering og omfang af dit projekt. Bebyggelse skal understøttes af tegningsmateriale, især facadetegninger, og materialebeskrivelser.

Du kan også søge om landzonetilladelse ved at udfylde og indsende en ansøgning fra selvbetjeningen øverst på siden.

Hvis du ikke er ejer, skal du huske at sende en fuldmagt fra ejerne.

Procedure

  1. Ansøgningsprojekt sendes til naboorientering i 14 dage
  2. Ansøgningsprojekt sendes til udtalelse af eventuelle berørte parter fx Museum Sønderjylland, Erhvervsstyrelsen, Fredningsnævnet, Kystdirektoratet med flere.
  3. Bemærkninger, udtalelser eller dispensationer sammenholdes i endelig vurdering af ansøgningsprojektet.
  4. Vi giver en afgørelse på ansøgningsprojektet.

Afgørelse

En afgørelse om landzonetilladelse er individuelt begrundet, og afgørelsen sendes skriftligt til ansøgeren samt til indsigere. Hvis der meddeles landzonetilladelse, sendes afgørelsen også til andre interessenter, typisk Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Museum Sønderjylland.

En landzonetilladelse offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis Planklagenævnet beslutter dette. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil vi orientere ansøgeren med det samme.

Vær opmærksom på, at der i sager om byggeri også skal gives byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse efter klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet, og først når alt relevant materiale til byggesagsbehandling er modtaget. En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er givet.

Vilkår

Vi kan stille forskellige vilkår for en landzonetilladelse. Hvis disse vilkår vedrører blivende forhold, skal de tinglyses på ejendommen for ejers regning. Vilkårene skal tinglyses efter klagefristens udløb, hvis der ikke er indkommet klager. Eksempler på tinglyste vilkår kan være:

  • forbud mod sprøjtning og gødskning omkring nyanlagte søer
  • udlæg af sti over en ejendom
  • placering og materialevalg for nye bygninger
  • beplantning
  • tidsfrister

Klagevejledning

Planklagenævnet er klagemyndighed. Du kan klage over en afgørelse via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du er privatperson, og for virksomheder og organisationer er beløbet 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.