logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ledsageordning for unge og voksne handicappede

Hvis du er 12 til 67 år med et fysisk eller psykisk handicap, som betyder, at du ikke kan færdes alene, kan du søge om at få en ledsageordning.

Selvbetjening

Søg om ledsageordning

Er du mellem 12 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter. 

Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Opdateret 21.01.2020

Efter Serviceloven kan der bevilges 15 timers ledsagelse om måneden til unge og voksne borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsageordningen har til formål at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen skal give mennesker med en given funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg. Ledsagelse har ikke alene til formål at undgå isolation men skal også medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne integreres i samfundet.

Hvem kan søge om ledsageordning?

Er du mellem 12 og 67 år gammel med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel socialpædagogisk bistand eller praktisk hjælp i hjemmet.

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Kan jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Kommunen skal dog godkende og ansætte personen. Som udgangspunkt kan du ikke få godkendt en person, der har nær tilknytning til dig fx ægtefælle, samlever, bror, søster, forældre eller børn.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fælles interesser. Dette koordineres i samarbejde med kommunen.

Skal jeg selv betale for transportomkostninger?

Ønsker du at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport. Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på maximalt 919 kr. (2020-takst), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af dokumenterede udgifter.

Hvordan søger jeg om ledsageordning?

Du ansøger via selvbetjeningsboksen øverst på siden. Bemærk, at du skal søge enten som ung (12-17 år) eller voksen (18-67 år).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har fået den ledsageordning, jeg har søgt om?

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du klage til kommunen indenfor fire uger. 

Det siger loven

Ledsageordning til voksne – Servicelovens § 97

Ledsageordning til unge – Servicelovens § 45