logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ledsageordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden.

Selvbetjening

Søg om ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter. 

Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Opdateret 12.10.2021

Ledsageordningen har til formål at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen skal give mennesker med en given funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg. Ledsagelse har ikke alene til formål at undgå isolation men skal også medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne integreres i samfundet.

Hvem kan søge om ledsageordning?

Er du mellem 18 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel socialpædagogisk bistand eller praktisk hjælp i hjemmet.

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Kan jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Kommunen skal dog godkende og ansætte personen. Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap.

Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Dette koordineres i samarbejde med kommunen.

Som udgangspunkt kan du ikke få godkendt en person, der har nær tilknytning til dig fx ægtefælle, samlever, bror, søster, forældre eller børn.

Skal jeg selv betale for transportomkostninger?

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på max. 919 kr.(2020 takst), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Hvordan søger jeg om ledsageordning?

Du ansøger via selvbetjeningsboksen øverst på siden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har fået den ledsageordning, jeg har søgt om?

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du klage til kommunen indenfor fire uger.