logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Når du brænder bål

Det er ulovligt at afbrænde haveaffald og lignende i Sønderborg Kommune, men Sankt Hans aften gælder der andre regler.

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til Erhverv og Affald.

I... Læs mere

Opdateret 27.04.2020

Bålpladser

I regulativet for husholdningsaffald gives der tilladelse til at borgere og spejderklubber med flere må lave en bålplads til hygge, snobrød og lignende.

Men på disse pladser er det kun lovligt at afbrænde rent og tørt træ. Det vil sige råtræ i form af grene, brænde, stød, rødder med videre. I bålet må der fx ikke være træ fra træpaller, hegnsbjælker, vindueskarme og døre eller andet træ der har været malet, imprægneret eller som indeholder skruer, søm eller beslag.

Der skal udvises forsigtighed og sikres, at bålet ikke er til gene for omgivelserne. Sønderborg Kommune anbefaler, at bålet er mindst 5 meter fra bygninger, og 15 meter fra bygninger med stråtag og brandbare oplag.

Haveaffald, kvas, nedkapning af hegn

Der er forbud mod afbrænding af haveaffald og kvas fra nedkapning af hegn med videre.

Afbrænding af haveaffald i villahaver eller i tæt bebyggelse giver ofte store problemer med røggener hos naboer og nedsat sigtbarhed for trafikanter på vejen. Problemerne opstår fordi haveaffaldet normalt ikke er tørt og fordi forbrændingen i et bål på jorden eller i en tønde ikke sikrer rigeligt med ilt til forbrændingen.

Haveaffaldet skal komposteres

Borgere og virksomheder opfordres til at kompostere deres haveaffald eller aflevere det til kommunens containerpladser.

Billede af et bål

Landbrug, parker, planteskoler

For landbrug, parker og planteskoler med flere i det åbne land er det lovligt at afbrænde kvas, grene og rødder fra nedkapning af hegn og andre naturplejeaktiviteter. Det skal dog ske med hensyn til naboer og brændbare materialer.

Alternativet til afbrænding er flisning, kompostering eller nedmuldning

Der er flere maskinstationer og skoventreprenører, som kan bruge hegnsaffald og kvas til salgbare produkter fx brænde og flis.

Vil du selv håndtere kvaset, kan du kompostere eller nedmulde det, så du bevarer næringsstofferne i det naturlige kredsløb på din ejendom. Alternativt kan du aflevere kvaset til Sønderborg Forsynings komposteringspladser.

Sankt Hans bål

Mens afbrænding af kvas og haveaffald er forbudt, er det selvfølgeligt stadigvæk fuldt lovligt at holde Sankt Hans og tænde et festblus.

Men der er visse regler, der skal overholdes, for at alle kan nyde Sankt Hans-traditionen med glæde og i tryg forventning om en hyggelig aften og en god sommer.

Bålet må kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Der må derfor ikke være fx paller, møbler, gulvtæpper og bygningsafffald i Sankt Hans bålet.

Når I bygger et Sankt Hans bål, skal I placere det, så der ikke opstår brandfare for personer, bygninger eller anden ejendom og forebygges eller formindskes også røgen ikke generer omgivelserne.

Sønderborg Kommune anbefaler, at I sikrer, at:

  • bålet er mindst 30 meter fra den nærmeste bygning med hårdt tag
  • bålet er mindst 200 meter til bygninger med stråtag
  • bålet er mindst 200 meter fra nåletræsbevoksninger og oplag af let antændelige materialer som træ og plast
  • varmen fra bålet ikke kan ødelægge hegn og vegetation
  • der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brandspredning.

Vil I afholde et Sankt Hans arrangement på offentlige arealer, skal I anmelde det til Projekt og Anlæg på projekt-anlæg@sonderborg.dk