logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Plejeorlov med plejevederlag

Du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Der er forskellige regler alt efter hvordan din beskæftigelsesmæssige situation er.

Telefontid: kl. 8-9

Opdateret 07.01.2020

Hvis du ønsker at passe en af dine nærtstående i dennes hjem i den pågældendes sidste levetid, kan du søge om plejevederlag. En betingelse for tildeling af plejevederlag er, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse eller ophold på plejecenter.

Bliver den døende indlagt på sygehus eller lignende i kortere tid, falder plejevederlaget ikke bort automatisk.

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have haft ret til. Er du ikke berettiget til plejevederlag på baggrund af sygedagpengeretten, kan du få udbetalt et plejevederlag på 14.890 kr./mdr.

Beløbet kan dog ikke udbetales sammen med anden offentlig forsørgelse. Deler flere personer plejen, nedsættes beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige andel heraf.

De arbejdsgivere, der vælger at yde løn til en ansat under dennes fravær i forbindelse med pasning af en døende, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til, i plejevederlag.

Hvor langt tid har jeg ret til plejevederlag?

Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Retten til plejevederlag bevares i indtil 14 dage efter dødsfaldet. 

Hvordan ansøger jeg om plejeorlov?

Du kan enten bruge linket til vores selvbetjening øverst på siden, eller kontakte Visitation (kontaktinfo nederst).