logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Private bade- og bådebroer

Læs hvordan du ansøger om etablering af en bade- eller bådebro samt hvilke retningslinjer der gælder.

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

 • Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen. Klik her for at tegne i kommunens digitale kort.
 • Plantegning, der viser broens udseende, herunder længde, bredde, eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.
 • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen. 
 • Oplysning om at broen - inklusiv pæle - bliver taget ind om vinteren.

Læs mere om ansøgning om bade- og bådebro.

Opdateret 12.11.2020

Sønderborg Kommune har med sine 215 km lange kystlinje et landskabselement, der har særlig national interesse, især fordi de er vores mest uforstyrrede naturområder. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til naturen og landskabet. Kysten har også en rekreativ værdi, og en bro må ikke hindre adgangen til at gå en tur langs stranden.

Sønderborg Kommune har vedtaget retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i kommunen, for at afveje interesserne i et urørt kystlandskab overfor interesser i at have let adgang til bade- og bådebroer.

Hvem administrerer reglerne?

Ingen ejer havet, og ingen har krav på at kunne bygge på søterritoriet. Staten har højhedsret over søterritoriet. Kommunerne administrerer reglerne om bade- og bådebroer. Det betyder, at der i nogle tilfælde kan gives tilladelse til at disponere over et areal, som ikke tilhører nogen.

Badebro med rutsjebane

Hvornår skal du søge tilladelse?

Bade- og bådebroer etableret efter 1975 skal have en tilladelse. Så er der ikke en tilladelse, skal der søges om tilladelse. Det samme gælder, hvis der ønskes større ændringer på en bade- og bådebro.

Hvis en ejendom sælges til en ny ejer, kan en tilladelse normalt overdrages til den nye ejer.

Ifølge bekendtgørelsen om bade- og bådebroer kan kommunen give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ. Kommunens afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning.

Ansøg om bade- eller bådebro

Ved en ansøgning om en bade- og bådebro skal du indsende en række oplysninger.

Du skal vedlægge en plantegning og en profiltegning af broen, der viser broens nøjagtige placering. Plantegningen skal indeholde et udsnit af et matrikelkort i målestoksforholdet 1:25.000, der viser broens endelige udseende med længde, bredde og eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.

Profiltegningen skal vise broens højde over vandet og havbundens profil med indtegnet vanddybder langs broen.

Badebro med både

Orientering og høring

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning, sender vi en kopi til naboerne i høring. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret om afgørelsen. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. Tilladelsen bliver offentliggjort, hvis vi vurderer, at den har offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.

Afgørelsen

Afgørelsen tager udgangspunkt i Sønderborg Kommunes retningslinjer, tidligere afgørelser, planlægning, matrikelforhold, kendte oplysninger om vanddybde med videre. Desuden skal kommuneplanens hensyn indarbejdes i afgørelsen.

Vilkårene for en tilladelse bliver fastsat efter en konkret vurdering af følgende forhold:

 • Landskab
 •  
 • Nabohensyn
 •  
 • Adgangsforhold og eventuel krav til landareal
 •  
 • Badevandskvalitet
 •  
 • Natura2000-områder og bilag IV-arter
 •  

Vilkårene stiller krav om bankgaranti som sikkerhed for, at vilkårene bliver overholdt, herunder fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

En tilladelse betyder ikke, at kommunen har sagt god for konstruktionens sikkerhed eller stabilitet. Den fritager heller ikke ejeren for et eventuelt opstået civilretligt ansvar fx hvis en bruger kommer til skade på broen. Og tilladelsen afgør ikke, om en nabo eller andre kan modsætte sig broens etablering eller kræve broen fjernet efter etableringen.

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer

Ansøgning om en bro ud for byzone, landsbyer, sammenhængende bebyggelser eller ved enkeltliggende kystejendomme

I bymæssige områder er det kun foreninger som grundejerforeninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller lignende, der kan få en tilladelse til opsætning af en bade- og bådebro. Enkeltliggende kystejendomme kan få tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det er på egen grund.

Enkeltliggende kystejendomme kan søge tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det er på egen grund. Hvis ansøger ikke ejer den matrikel, hvor broen får landfæste, skal ansøger indsende en samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen sammen med ansøgningen.

Badebro om aftenen