logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Private bade- og bådebroer

Læs hvordan du ansøger om etablering af en bade- eller bådebro samt hvilke retningslinjer der gælder.

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen.... Læs mere

Opdateret 13.08.2019

Sønderborg Kommune har et meget stort kystareal. Kysterne er af særlig national interesse, især fordi de er vores mest uforstyrrede naturområder. Nye bade- og bådebroer og kystsikringer bør undgås, fordi de ændrer kystlandskabet betydeligt.

Sønderborg Kommune har vedtaget retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i kommunen, for at imødekomme både statens interesser i et urørt kystlandskab, og borgernes interesse i at have adgang til bade- og bådebroer.

Badebro med rutsjebane

Indtil 1970’erne krævede det ikke særlig tilladelse at anbringe en mindre bade- og bådebro ud for sin ejendom. Langs kysten kan man mange steder se rester af disse simple pælebroer.

Når nye ejere overtager ejendommen, har de en forventning om at få tilladelse til at ændre broen til en længere og bredere efter nutidens målestok, ofte med brohoved og sidebro og med tilstrækkelig dybde til lystbåde, ligesom naboer til eksisterende bade- og bådebroer har en forventning om at få en lignende tilladelse. Dette kan oftest ikke imødekommes. Læs mere nedenfor.

Ifølge bekendtgørelsen om bade- og bådebroer kan kommunen give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ. Kommunens afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning.

Ansøgning om bade- eller bådebro

Ved en ansøgning om en bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

  1. Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen. Tegn i kommunens digitale kort.
  2. Plantegning, der viser broens udseende, herunder længde, bredde, eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.
  3. Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen.
  4. Oplysning om broen - inklusiv pæle - bliver taget ind om vinteren.

Ansøg om privat bade- og bådebro via linket øverst på siden.

Badebro med både

Vilkår for brotilladelse

Ved en tilladelse til privat bade- og bådebro bliver der stillet forskellige vilkår ud fra bestemte kriterier. Læs vilkårene for brotilladelse her.

Planen skal indeholde et udsnit af et grundkort i målestoksforholdet 1:25.000 og en kopi af et matrikelkort, begge med angivelse af broens nøjagtige placering.

Du skal vedlægge en plantegning, der viser broens endelige udseende, angivelse af eventuelle fortøjningspæle og en profiltegning af broen. Profiltegningen skal angive broens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen.

Procedure

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning sendes en kopi til naboerne. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. En tilladelse offentliggøres, hvis man vurderer, at den er af offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.

Afgørelsen

En afgørelse gives med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes retningslinjer, tidligere afgørelser, planlægning, matrikelforhold, kendte oplysninger om vanddybde osv. I nogle sager er det nødvendigt at besigtige lokaliteten. Herudover er der også afvejning af forskellige hensyn som landskab og æstetik, nabohensyn, landareal og adgangsforhold, badevandskvalitet, antal brugere, ønsket ejerforhold og Natura 2000 områder.

En tilladelse betyder ikke, at kommunen har sagt god for konstruktionens sikkerhed eller stabilitet. Den fritager heller ikke ejeren for et eventuelt opstået civilretligt ansvar i forbindelse med broens tilstedeværelse. Og tilladelsen afgør ikke, om en nabo eller andre kan modsætte sig broens etablering eller kræve broen fjernet efter etableringen.

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer 

Ansøgning om en bro ud for byzone, landsbyer og sammenhængende bebyggelser

Vilkårene for en tilladelse bliver fastsat efter en konkret vurdering af følgende forhold:

  • Landskab
  • Nabohensyn
  • Adgangsforhold og eventuel krav til landareal
  • Badevandskvalitet

I vilkårene stilles krav om bankgaranti som sikkerhed, for at vilkårene bliver overholdt, herunder eventuel fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

Kommunen giver kun foreninger tilladelse til at anlægge en bro ud for arealer i byzone, landsbyer og sammenhængende bebyggelse på mere end fem ejendomme. Ved foreninger forstås grundejerforeninger, sportsforeninger, beboerforeninger, landsbylaug og lignende.

Ansøgning om en bro ud for en kystejendom (enkeltejendom) i landzone med helårs- eller sommerhusbebyggelse på grunden

Ved kystejendomme forstås helårs- og sommerhuse på egen grund, hvor matrikelskellet ligger i kystlinjen. Der stilles krav om bankgaranti eller tinglysning af tilladelsens vilkår på ejendommen som sikkerhed, for at vilkårene bliver overholdt, herunder eventuel fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

Badebro om aftenen

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.