logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Private bade- og bådebroer, slæbesteder og bådramper

Læs hvordan du ansøger om etablering af en bade- eller bådebro samt hvilke retningslinjer der gælder.

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

  • Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen. Klik her for at tegne i kommunens digitale kort.
  • Plantegning, der viser broens udseende, herunder længde, bredde, eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.
  • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen. 
  • Oplysning om at broen - inklusiv pæle - bliver taget ind om vinteren.

Læs mere om ansøgning om bade- og bådebro.

Opdateret 10.11.2021

Søg tilladelse til etablering/ændring af en bade-/bådebro eller læs retningslinjerne for etablering af bade- og bådebroer i Sønderborg Kommune

Du skal vedlægge en plantegning og en profiltegning af broen, der viser broens nøjagtige placering. Plantegningen skal indeholde et udsnit af et matrikelkort i målestoksforholdet 1:25.000, der viser broens endelige udseende med længde, bredde og eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.

Profiltegningen skal vise broens højde over vandet og havbundens profil med indtegnet vanddybder langs broen.

Skal jeg søge om tilladelse til at etablere en bade- eller bådebro?

Bade- og bådebroer etableret efter 1975 skal have en tilladelse. Så er der ikke en tilladelse, skal der søges om tilladelse. Det samme gælder, hvis der ønskes større ændringer på en bade- og bådebro.

Hvis en ejendom sælges til en ny ejer, kan en tilladelse normalt overdrages til den nye ejer.

Sønderborg Kommune kan give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ. Kommunens afgørelse kan klages til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning.

I bymæssige områder er det kun foreninger som grundejerforeninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller lignende, der kan få en tilladelse til opsætning af en bade- og bådebro.

Enkeltliggende kystejendomme kan få tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det er på egen grund. Hvis ansøger ikke ejer den matrikel, hvor broen får landfæste, skal ansøger indsende en samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen sammen med ansøgningen.

Hvordan er processen omkring ansøgningen om en bade- eller bådebro?

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning, sender vi en kopi til naboerne i høring. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret om afgørelsen. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. Tilladelsen bliver offentliggjort, hvis vi vurderer, at den har offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.

En eventuel tilladelse vurderes individuelt og kan have forskellige vilkår. Vilkårene stiller krav om bankgaranti som sikkerhed for, at vilkårene bliver overholdt, herunder fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

En tilladelse betyder ikke, at kommunen har sagt god for konstruktionens sikkerhed eller stabilitet. Den fritager heller ikke ejeren for et eventuelt opstået civilretligt ansvar, fx hvis en bruger kommer til skade på broen. Og tilladelsen afgør ikke, om en nabo eller andre kan modsætte sig broens etablering eller kræve broen fjernet efter etableringen.

Kan jeg etablere en bådrampe eller et slæbested?

Hvis du vil anlægge en bådrampe eller et slæbested til isætning af småbåde langs kysten, skal du søge om tilladelse fra Kystdirektoratet.

Oftest kræver det også en dispensation til selve anlægget på landsiden fra strandbeskyttelseslinjen. 

Det er kommunen, som oftest modtager ansøgninger om nye slæbesteder/bådramper. Kommunen videresender ansøgningen med bemærkninger (fx planforhold, vejforhold, landskabelige forhold, vandløb etc.) til Kystdirektoratet. 

Se et oversigtskort over eksisterende bådramper og hvor de mulige områder er