logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Regnvand på egen grund

Ved at lade tagvand sive ned i jorden mindsker du belastningen på kloakker og vandløb. Læs om faskiner, udledningstilladelser ved nybyg og opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 07.01.2020

Sådan etablerer du en faskine

Spørg kommunen om tilladelse

Husk altid at spørge kommunen, om det er tilladt at etablere en faskine eller anden form for nedsivning i det område, hvor du bor.

Afstandskrav

Faskiner til afledning af regnvand fra tagarealer anbringes på ejendommens egen grund med mindst 2 m. fra skel og 25 m fra drikkevandsbrønde, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet. Afstanden til beboede bygninger skal være mindst 5 m. Ved bygninger uden beboelse og uden kælder kan afstandskravet nedsættes til 2 m.

Læs mere om afstandskravene i vores vejledning til nedsivning af regnvand.

Vigtigt hvis du har kælder

Hvis du har en ejendom med kælder, hvor der er problemer med fugt på kældervæggene, kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skader - også selv om afstandskravene er overholdt. Du kan derfor overveje at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravene foreskriver.

Jordbundsforhold

Du kan etablere en faskine de fleste steder. Visse steder er jordbunden dog uegnet til nedsivning.

Sand og grus er meget velegnet til nedsivning. Morænejord med ler kræver større faskiner, mens meget tæt lerjord kan være problematisk at etablere faskiner i. Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord bør faskinen anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver sumpet i våde perioder fx i staudebedet.

Spørg eventuelt din nabo, om de har faskine, om den virker og hvor den ligger.

Du kan også foretage en infiltrationstest, som kan vise dig, om jorden er velegnet til nedsivning, og hvor stor faskinen skal være. En autoriseret kloakmester vil kunne rådgive om placering, dimensionering og etablering.

Ansøg om tilladelse

Du skal sende en ansøgning til kommunen, som beskriver projektet og redegører for faskinens størrelse i forhold til de tilsluttede arealer.

Ansøgningen skal suppleres med en målsat tegning, som viser placeringen af faskinen i forhold til skel og bygninger samt eventuelle nærtliggende drikkevandsbrønde, boringer, vandløb, søer og hav.

Hvad må du selv gøre?

Som grundejer må du selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må du aldrig selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem - dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester.

Som grundejer har du det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af tagvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Udledning af tagvand til sø, hav eller vandløb

Ansøg om udledning af overfladevand

Ønsker du at lede regn- og overfladevand til vandløb, sø eller hav (recipient), skal du søge om en udledningstilladelse.

Opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Forudsætninger for anvendelse af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Hvis du ønsker at anvende regnvand til WC-skyl og tøjvask, så kan du etablere anlægget under følgende forudsætninger:

Der skal sættes en vandmåler på anlægget, og du skal betale vandafledningsafgift for det regnvand, der anvendes.

For institutioner og bygninger med offentlig adgang

Brug af regnvand til WC-skyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang, må kun ske med byrådets tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen.

Byrådet kan ikke give tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver), hospitaler, plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper (fx fysisk og psykisk handicappede).