logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingsfrist for voksen psykiatri- og handicapområdet

Du kan her se sagsbehandlingsfristen for ansøgning/sag til behandling.
Opdateret 12.11.2020

Fristen svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne.

Såfremt sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil du modtage skriftlig orientering herom. Du vil samtidig blive orienteret om, hvornår du kan forvente, at der træffes afgørelse i din ansøgning/sag.

Sagsbehandlingsfristerne er også gældende for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen

Område

Lov om social service

Svarfrist

Vejledning og rådgivning

§ 12

4 uger

Socialpædagogisk bistand og træning

§ 85

2½ måned

Borgerstyret personlig assistance (BPA), ansættelse af handicaphjælpere og mulighed for overdragelse af arbejdsgiverkompetencen til andre

§ 96

3 måneder

Ledsagelse til voksne, op til 15 timer pr. mdr.

§ 97

2 måneder

Kontaktperson til døvblinde

§ 98

2 måneder

Støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere, hjemløse mv.

§ 99

6 uger

Nødvendige merudgifter til voksne

§ 100

3 måneder

Behandling i forbindelse med socialpædagogisk bistand efter § 85

§ 102

1½ måned

Beskyttet beskæftigelse

§ 103

1½ måned

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104

1½ måned

Midlertidigt ophold i botilbud

§ 107

4 måneder

Længerevarende ophold i botilbud

§ 108

4 måneder

Kvindekrisecenter

§ 109

Lederen på Kvindekrisecentret træffer afgørelse om optagelse

Tilskud til befordring med individuelle transportmidler

§ 117

2½ måned

Pasning af nærtstående med handicap

§ 118

4 uger

Alarmsystemer

§ 125

4 uger

Fastholdelse

§ 126

4 uger

Tilbageholdelse i boligen

§ 127

4 uger

Anvendelse af beskyttelsesmidler

§ 128

2 uger

Optagelse i botilbud uden samtykke

§ 129

2 uger

Sagsbehandling og administration af magtanvendelsesreglerne, herunder krav om handleplaner

§ 130 - § 137

2 måneder

Tilbud om handleplaner til voksne

§ 141

4 måneder

Godkendelse af private botilbud efter §107

§ 144

3 måneder

Område

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Svarfrist

Lov om aktiv beskæftigelse

§ 2, stk. 6 og § 51

2 måneder