logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støj-, røggener og forurening

Læs mere om hvilke retningslinjer og krav der er til virksomheder i forhold til støj, røg og forurening samt hvordan du klager over støj, røg eller lugt.

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til Erhverv og Affald.

I skemaet skal du oplyse:

  • dit navn og adresse
  • navn og adresse på den du klager over
  • beskrive det, du vil klage over

Du vil modtage en kvittering senest 14 dage efter vi har modtaget din klage.

Opdateret 22.10.2019

Krav om støj for virksomheder

Hvis du er generet af støj fra virksomheder, så er der en række områder, hvor virksomheder allerede er omfattet af krav til støj.

Større industrivirksomheder og støjende fritidsanlæg

Større industrivirksomheder og støjende fritidsanlæg der har en miljøgodkendelse, skal overholde de vilkår for støj, som er i godkendelsen.

Restauranter og diskoteker

Restauranter og diskoteker i Sønderborg Kommune er også omfattet af støjgrænser, der kan ses i "Forskrift for indretning og drift af restauranter".

Vindmøller

Vindmøller har deres egne støjregler, der kan ses i Vindmøllebekendtgørelsen.

Bygge- og anlægsprojekter

Bygge- og anlægsprojekter er midlertidige aktiviteter, som ofte kan støje en del. De skal overholde støjkravene i kommunens "Forskrift for bygge og anlægsprojekter".

Autoværksteder

Autoværksteder har deres egne krav til indretning og drift. Læs dem i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Tomgangskørsel

Der er sund fornuft og god økonomi i at stoppe motoren med det samme, når du holder stille. Energiforbruget ved ét minuts tomgang svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel. Det hverken skader eller slider mere på motoren at slukke den oftere.

Tomgangskørsel er spild af brændstof og det forurener! Mens motoren kører i tomgang, udsættes beboere og forbipasserende for både luft-, lugt- og støjgener.

Tomgangskørsel fra garageanlæg og holdende biler er reguleret i kommunens Tomgangsregulativ.

For de øvrige virksomheder er der kun grænser for, hvor meget de må støje, hvis de har fået et påbud af os. Her vil vi typisk benytte de vejledende støjgrænser fra Referencelaboratoriet Miljøstyrelsen.

Fester, gaderæs og sejlads

Naboer og folk på gaden, der fester og særligt støjende køretøjer er politiets opgave. Dette gælder også gaderæs på offentlige veje og sejlads med motorbåde.

Vil du klage over støj, røg eller lugtgener

Den bedste løsning er ofte, at du selv prøver at løse problemet, før du klager. Måske er den, der forurener ikke klar over, at det generer nogen. Ofte kan I sammen finde en god løsning på røg-, støj- eller lugtgenen.

Hvis du føler dig stærkt generet - og ikke selv kan løse problemet - kan du klage til kommunen.

Sådan klager du

Du bedes udfylde vores klageskema, så er vi sikre på, at vi har alle oplysninger. Skriv så præcist som muligt, hvad du klager over.

Aktindsigt - vær opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der er klaget over. Det gælder både skriftlige og mundtlige klager.

Sådan behandler vi din klage

Støjklage

Vi foretager ofte en orienterende støjmåling, når vi modtager en klage. Ud fra støjmålingen beslutter vi, om klagen er berettiget. En klage er som udgangspunkt berettiget hvis:

Hvis støjklagen er berettiget, vurderer vi, om virksomheden skal have et påbud om at dæmpe støjen, eller at undersøge støjen yderligere. Det sker som et påbud til virksomheden "om en uddybende miljømåling - ekstern støj". Målingen skal udføres af et godkendt laboratorium og virksomheden skal selv betale for de nødvendige miljømålinger.

Røg og lugtgener

Vi forsøger at komme på tilsyn, når røggenerne eller lugtgenerne efter din mening er værst. Hvis vi ved et tilsyn konstaterer, at der er åbenlyse fejl - bliver virksomheden eller naboen bedt om at rette fejlene.

Hvis der er væsentlige gener, der ikke afhjælpes, kan vi give et påbud om at afhjælpe generne.

Kan en klage være en bagatel?

Miljømyndigheden kan vælge ikke at behandle din klage over fx lugt- eller røggener, hvis myndigheden vurderer, at din sag har en mindre betydning for miljøet. Det gælder også, selvom du føler dig generet.

Vi kan derfor i visse tilfælde vurdere, at din klage er en bagatel og afvise at behandle den.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen af en klage?

Sagsbehandlingen for en klage varer typisk tre måneder eller mere.