logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandløb

Her finder du information om vandløb, pumpelag og bræmmer i Sønderborg Kommune.
Opdateret 23.07.2019

Vandløbene i Sønderborg Kommune er fra naturens hånd korte, og har som regel en beskeden vandføring. Der er alle steder kort afstand til kysten, og det begrænser helt naturligt vandløbene i at blive store.

Vores vandløb er derfor særligt sårbare over for forurening, miljøuheld, vandindvinding eller spildevand. Samtidigt er mange af vandløbene gode gydesteder for blandt andet ørreden, fordi de ofte har et godt fald med iltrige forhold og en god, gruset bund. Det er derfor vigtigt, at vi passer godt på vores vandløb.

Langt de fleste vandløb i Sønderborg Kommune løber til østkysten og Lillebælt, men enkelte vandløb i den vestlige del af kommunen løber mod vest gennem Gejlå og Vidå-systemet til Vadehavet.

Opmåling af Humbæk

Vandløbsloven

Det er vandløbsloven, der bestemmer Sønderborg Kommunes opgaver på vandløbsområdet. Den bestemmer, at vandløb skal bruges til afledning af vand, og at afledningen skal respektere de miljømæssige krav til kvaliteten af vandløbet. Sønderborg Kommunerne er vandløbsmyndighed på alle vandløb.

Loven gælder for både grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og lignende indvande. Loven omfatter dog ikke kloakledninger.

Ifølge vandløbsloven må du kun ændre i eller ved et vandløb med kommunens tilladelse.

Du skal fx søge om tilladelse til:

 • tiltag, der kan ændre vandføringsevnen

 • ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit

 • etablering af broer, overkørsler og skråningssikring

 • krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende

 • etablering af bygning, faste hegn, beplantning, under 5-8 m. fra øverste kant

 • terrænændring, bygning, faste hegn, beplantning, under 5-8 m. fra øverste kant

 • etablering af vandingssteder

 • regulering og restaurering af vandløb

 • fjernelse af træer og buske.

Lodsejeres rettigheder og pligter på vandløb

Som lodsejer til et vandløb har du både pligter og rettigheder, fx:

 • Lavereliggende ejendomme må ikke hindre det naturlige afløb af vand fra højereliggende ejendomme.
  Højereliggende ejendomme må ikke bortlede vand fra vandløbet eller hindre vandets frie løb.

 • Som lodsejer er du forpligtet til at vedligeholde et privat vandløb, således at vandføringsevnen ikke ændres.

Det betyder

 • at åbne vandløb skal vedligeholdes efter behov

 • at rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres eller udskiftes efter behov

 • at eventuelle spærringer skal fjernes.

Der må ikke plantes så nær rørlagte vandløb eller dræn, at det medfører fare for indtrængende rødder i rørlægningen. Hvis du planter tæt på rørlagte vandløb og dræn, skal du skifte rørlægningen til tæt rørledning. Hvis rødder alligevel trænger ind, er det din pligt at reetablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.

Reparation, vedligehold og oprensning af private vandløb kan ske uden tilladelse, så længe vandføringsevnen og forløb af vandløbet er uændret. Du skal dog være opmærksom på, om vandløbet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Det er ikke tilladt at rørlægge åbne strækninger eller åbne rørlagte strækninger, uden tilladelse. Du må ikke ændre dimensionen for rørlagte vandløb uden forudgående tilladelse.

Vandløbsklassifikation

I Sønderborg Kommune ligger vandløbsmyndigheden i afdelingen Vand og Natur. Det gælder for både offentlige og private vandløb, åbne og rørlagte vandløb.

 • Kommunen har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb

 • Lodsejerne har pligt til at vedligeholde private vandløb

Vandløbsregulativer

Kommunen skal udarbejde regulativer for alle offentlige vandløb. Regulativerne indeholder bestemmelser om vandløbenes dimensioner (bredde og fald) samt vedligeholdelsen. Regulativerne beskriver også udløbsbygværker, tilsluttede rør, bredejerforhold, vedligeholdelsen med mere.
Kommunen skal ikke udarbejde regulativer for private vandløb; men kommunen kan fastsætte bestemmelser for, hvordan vedligeholdelsen skal være. Kommunen kan også fastsætte krav til skikkelsen eller vandføringsevnen, dvs. til bredden og bundkoten (hvor højt vandløbsbunden ligger over havets overflade).

Vandløbsregulering

Hvis der skal ske større reguleringer eller reparationer af et vandløb, skal du indsende en ansøgning om reguleringen (reguleringssag).

Det gælder både private vandløb og offentlige vandløb. I reguleringssagen beskriver man blandt andet, hvem der skal betale for reguleringen. Reglen er, at parterne bidrager i forhold til den nytte, de har af reguleringen. Kommunen skal således bidrage med de dele, som fx stammer fra afledningen af vejvandet.

Målsætning for vandløb

Staten har fastsat vandløbenes miljømål, som du kan se på et oversigtskort over miljømål for vandløb. Det er også muligt at se vandløbenes tilstand målt på fisk, smådyr eller kemiske forhold.

§3-beskyttede vandløb

Vandløb kan være beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Du kan se §3-beskyttede vandløb på kortet herunder.

 
 
 

Pumpelag

I Sønderborg Kommune findes følgende pumpelag:

 • Hartsø Lavning Digelag på Kegnæs
 • Lysabild-Skovby Landvindingslag på Sydals
 • Røjhus Pumpelag på Broagerland

Sønderborg Kommune er myndighed på pumpe- og digelagene

Kanosejlads

Det er ikke tilladt at sejle med kano på vandløbene i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.