logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandløb

Find information om regulering af vandløb i Sønderborg Kommune.
Opdateret 13.07.2022

Anmeld problemer med afledning af vand gennem private vandløbSelvbetjeningslink knap

Vandløbene i Sønderborg Kommune er særligt sårbare overfor forurening, miljøuheld, vandindvinding og spildevand.

Sønderborg Kommune har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb, mens lodsejerne har pligt til at vedligeholde private vandløb.

Husk at miljøuheld altid skal anmeldes til 112.

Hvilke forpligtelser har jeg, hvis jeg er lodsejer til et vandløb?

Hvis du er lodsejer til et vandløb skal du fx:

 • Lavereliggende ejendomme må ikke hindre det naturlige afløb af vand fra højereliggende ejendomme
 • Højereliggende ejendomme må ikke bortlede vand fra vandløbet eller hindre vandets frie løb
 • Som lodsejer er du forpligtet til at vedligeholde et privat vandløb efter behov, således at vandføringsevnen ikke ændres, dvs. rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres eller udskiftes efter behov og eventuelle spærringer skal fjernes (dog kun aflejret materiale)

Hvis du er ansvarlig for en mangelfuld vedligeholdelse, kan du risikere at få et erstatningsansvar for de ramte ejendomme. 

Du har også krav på, at dine naboer sikrer vandafledningen på deres ejendomme, så vandet fra din ejendom kan bortledes. Læs mere om naboklager ifm. vandløb.

Må jeg plante tæt på et vandløb?

Du må ikke plante så tæt på rørlagte vandløb eller dræn, at det medfører fare for indtrængende rødder i rørlægningen. Hvis du gør, så skal du skifte rørlægningen til tæt rørledning. Hvis rødder alligevel trænger ind, er det din pligt at reetablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse til at ændre mit vandløb?

Du må kun ændre i eller ved et vandløb med kommunens tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, om vandløbet er særligt beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Du skal søge om tilladelse til:

 • tiltag, der kan ændre vandføringsevnen
 • ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit
 • etablering af broer, overkørsler og skråningssikring
 • krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende
 • etablering af bygning, faste hegn, beplantning, under 5-8 m. fra øverste kant
 • terrænændring, bygning, faste hegn, beplantning, under 5-8 m. fra øverste kant
 • etablering af vandingssteder
 • regulering og restaurering af vandløb
 • fjernelse af træer og buske

Ansøg om krydsning af vandløb. Du er selv forpligtet til at indhente fornøden tilladelse hos lodsejere, der bliver berørt af krydsningen. Hvis ledningen skal ligge i et naturbeskyttet område, skal du også søge om dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Du skal henvende dig til Sønderborg Kommune (se kontaktoplysninger nederst på siden), hvis det er meget længe siden at vandløbet er blevet oprenset.

Hvis du skal i gang med en større regulering eller reparation et vandløb, skal du indsende en ansøgning om regulering af vandløb. I reguleringssagen beskriver man blandt andet, hvem der skal betale for reguleringen. Se et skema til partserklæring her.

Må jeg sejle på kano på et vandløb?

Det er ikke tilladt at sejle med kano på vandløbene i Sønderborg Kommune.

Er mit vandløb særligt beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven?

Vandløb kan være beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Disse vandløb må du ikke ændre i tilstanden på ud over normal vedligeholdelse, se dem på kortet.