logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandløb

Find information om regulering af vandløb i Sønderborg Kommune.
Opdateret 18.06.2021

Om vandløbene i Sønderborg Kommune

Vores vandløb er naturligt korte, og har en beskeden vandføring. Vandløbene ligger alle med kort afstand til kysten, og derfor bliver de ikke store. Det betyder, at de er særligt sårbare overfor forurening, miljøuheld, vandindvinding og spildevand.

De fleste vandløb i kommunen løber til østkysten og Lillebælt, men enkelte vandløb i den vestlige del af kommunen løber mod vest gennem Gejlå og Vidå-systemet til Vadehavet.

Hvem har myndigheden?

I Sønderborg Kommune ligger vandløbsmyndigheden i afdelingen Vand og Natur. Det gælder for både offentlige og private vandløb, åbne og rørlagte vandløb.

 • Kommunen har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb
 • Lodsejerne har pligt til at vedligeholde private vandløb

Lodsejeres rettigheder og pligter på vandløb

Hvis du er lodsejer til et vandløb, har du både pligter og rettigheder, fx:

 • Lavereliggende ejendomme må ikke hindre det naturlige afløb af vand fra højereliggende ejendomme.
 • Højereliggende ejendomme må ikke bortlede vand fra vandløbet eller hindre vandets frie løb.
 • Som lodsejer er du forpligtet til at vedligeholde et privat vandløb, således at vandføringsevnen ikke ændres.

Det betyder, at:

 • åbne vandløb skal vedligeholdes efter behov
 • rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres eller udskiftes efter behov
 • eventuelle spærringer skal fjernes

Du må ikke plante så tæt på rørlagte vandløb eller dræn, at det medfører fare for indtrængende rødder i rørlægningen. Hvis du gør, så skal du skifte rørlægningen til tæt rørledning. Hvis rødder alligevel trænger ind, er det din pligt at reetablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.

Du har pligt til at vedligeholde et privat vandløb på din ejendom, så vandføringsevnen opretholdes. Hvis du er ansvarlig for en mangelfuld vedligeholdelse, kan du risikere at få et erstatningsansvar for de ramte ejendomme. Du har også krav på, at dine naboer sikrer vandafledningen på deres ejendomme, så vandet fra din ejendom kan bortledes. Hvis du oplever problemer med afledning af vand gennem private vandløb, bør du starte med at tale med naboen om det. Hvis ikke det hjælper, kan du henvende dig til Sønderborg Kommune.

Skema: Anmeldelse af mangelfuld vandafledning

Pjece: Naboklager

Du behøver ikke tilladelse til at reparere, vedligeholde og oprense private vandløb. Du kan også lægge nye rør i samme dimension og linjeføring, så længe vandføringsevnen og forløbet af vandløbet er uændret. Du skal dog være opmærksom på, at der kun må fjernes aflejret materiale. Vandløbet må ikke uden tilladelse udvides eller uddybes. Du skal henvende dig til Sønderborg Kommune (se kontaktoplysninger nederst på siden), hvis det er meget længe siden at vandløbet er blevet oprenset, hvis vandløbet er § 3 beskyttet eller hvis det grænser op til arealer, der er beskyttet.

Du kan reparere, vedligeholde og oprense private vandløb uden tilladelse, så længe vandføringsevnen og forløb af vandløbet er uændret. Du skal dog være opmærksom på, om vandløbet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Det er ikke tilladt at rørlægge åbne strækninger eller åbne rørlagte strækninger, uden tilladelse. Du må ikke ændre dimensionen for rørlagte vandløb uden forudgående tilladelse.

§3-beskyttede vandløb

Vandløb kan være beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Disse vandløb må du ikke ændre i tilstanden på ud over normal vedligeholdelse. Du kan se §3-beskyttede vandløb på kortet herunder.

 
 
 

Hvad skal du søge om tilladelse til?

Vandløbsloven foreskriver, at vandløb skal bruges til afledning af vand, og at afledningen skal respektere de miljømæssige krav til kvaliteten af vandløbet. Sønderborg Kommunerne er vandløbsmyndighed på alle vandløb.

Ifølge vandløbsloven må du kun ændre i eller ved et vandløb med kommunens tilladelse.

Du skal søge om tilladelse til:

 • tiltag, der kan ændre vandføringsevnen
 • ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit
 • etablering af broer, overkørsler og skråningssikring
 • krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende
 • etablering af bygning, faste hegn, beplantning, under 5-8 m. fra øverste kant
 • terrænændring, bygning, faste hegn, beplantning, under 5-8 m. fra øverste kant
 • etablering af vandingssteder
 • regulering og restaurering af vandløb
 • fjernelse af træer og buske.

Ansøg om krydsning af vandløb

Krydsning af åbne og rørlagte vandløb kræver en krydsningstilladelse fx:

 • rørledninger, kabler med videre
 • broer, overkørsler eller lignende (anlæg og omlægning af eksisterende)

Ansøg: Krydsning af vandløb (pdf)

Det gælder både private og offentlige vandløb. Du er selv forpligtet til at indhente fornøden tilladelse hos lodsejere, der bliver berørt af krydsningen. Hvis ledningen skal ligge i et naturbeskyttet område, skal du også søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Ansøg om regulering af vandløb

Hvis du skal i gang med en større regulering eller reparation et vandløb, skal du indsende en ansøgning om reguleringen (reguleringssag).

Ansøg: Regulering af vandløb (pdf)

Det gælder både private vandløb og offentlige vandløb. I reguleringssagen beskriver man blandt andet, hvem der skal betale for reguleringen. Reglen er, at parterne bidrager i forhold til den nytte, de har af reguleringen. Kommunen skal således bidrage med de dele, som fx stammer fra afledningen af vejvandet.

Skema: Partserklæring (pdf)

Pumpelag

I Sønderborg Kommune findes følgende pumpelag:

 • Hartsø Lavning Digelag på Kegnæs
 • Lysabild-Skovby Landvindingslag på Sydals
 • Røjhus Pumpelag på Broagerland

Sønderborg Kommune er myndighed på pumpe- og digelagene

Kanosejlads

Det er ikke tilladt at sejle med kano på vandløbene i Sønderborg Kommune.