logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Visitation til hjemmepleje

Her kan du læse om, hvad du kan søge hjælp til, og hvad der sker, efter din ansøgning er modtaget.
Opdateret 18.06.2018

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du får tildelt hjemmepleje ved at kontakte visitationsafdelingen via telefon eller ansøgningsskema.

Hjemmepleje er til dig, der har... Læs mere

Hvor søger du om hjælp?

Du eller dine pårørende kan kontakte Visitationsafdelingen. Du finder kontaktoplysningerne i kontaktboksen på siden.
Du kan også udfylde et ansøgningsskema, se nærmere i afsnittet "Ansøgning".
Det er visitatorerne, der vurderer, om du har ret til hjemmepleje, og hvilken hjælp du kan få bevilget.

Sagsbehandling

Når din ansøgning er modtaget vil visitator

  • planlægge et besøg i dit hjem, hvor du og evt. pårørende er til stede.
  • foretage en helhedsvurdering af din ansøgning og dit behov for hjælp.
  • behandle alle oplysninger og træffe en afgørelse.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger hos fx din læge, på sygehuset, hos øvrige sundhedspersoner, sagsbehandlere el. lign. Det vil altid ske efter aftale med dig.
Du får en skriftlig afgørelse. Det fremgår af afgørelsen, hvad du er bevilget, og hvad du eventuelt ikke er bevilget hjælp til. 

I afgørelsen kan du også læse nærmere om fx begrundelsen og formålet med hjælpen, opfølgning og oplysningspligt, hvem der leverer hjælpen, afgørelsens lovgrundlag og klagevejledning.

Hvad kan du få hjælp til?

Omfanget af hjælp afhænger af din konkrete situation og af, hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre. 

Visitator vil vurdere, om det er muligt at afhjælpe din funktionsnedsættelse ved rehabilitering, træning, råd og vejledning i, hvordan du udfører opgaverne ved brug af hjælpemidler/forbrugsgoder eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af dit hjem.

Du kan læse mere om rehabilitering i afsnittet Rehabiliteringsforløb.

Du kan læse mere om de forskellige former for hjælp i afsnittet Ansøgning.

I kvalitetsstandarderne kan du blandt andet læse mere om, hvem der kan få hjælp, hvad du kan få hjælp til, hjælpens omfang, kommunens kvalitetsmål og hvad der forventes af dig. Du finder kvalitetsstandarderne her ved at klikke her.

Rehabiliteringsforløb

Når du søger om hjælp til personlige og/eller praktiske opgaver, er Sønderborg Kommune forpligtet til at vurdere, om et målrettet og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre din funktionsevne og dermed nedsætte dit behov for hjælp. 

Du har ret til at få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at et sådant forløb kan hjælpe dig videre.

Hvis du får bevilget et rehabiliteringsforløb, får du besøg af en rehabiliteringsterapeut, der er ansat af den leverandør, du har valgt. Terapeuten vil i samarbejde med dig sætte mål for dit forløb samt planlægge, hvad der skal til, for at du kan nå dine mål. Det kan fx være fysiske øvelser, instruktion i arbejdsstillinger, vejledning i hensigtsmæssige måder at tilrettelægge og udføre opgaverne på, oplæring i brug af hjælpemidler m.m. 

Hvis det efter endt rehabiliteringsforløb viser sig, at der fortsat er opgaver i dagligdagen, som du har svært ved at klare, så vurderer visitator på ny din funktionsevne og dit behov for hjælp. 

Du kan læse mere i kvalitetsstandarden Rehabiliteringsforløb og i Sønderborg Kommunes rehabiliteringsstrategi. 

Om hjælp til selvhjælp

Din bevilgede personlige og praktiske hjælp bliver udført med et aktiverende og inddragende sigte. 

I praksis vil det blandt andet sige, at medarbejderne har fokus på, at du alt efter evne enten selvstændigt eller sammen med medarbejderne udfører/deltager i de opgaver, du er i stand til. 

Målet med hjælp til selvhjælp er, at 

  • Du oplever øget livskvalitet.
  • Du fastholder og styrker dine muligheder for fortsat at tage vare på dig selv.
  • Du opnår at udskyde en eventuel aldersbetinget svækkelse.
  • Du er i stand til at blive længst muligt i eget liv.

Opfølgning på din hjælp

Du får hjælp i forhold til din aktuelle situation. Hjælpen vil blive tilpasset dine ændrede behov, hvis der sker væsentlige forandringer i din situation.

Ifølge lovgivningen har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den hjælp, du er bevilget. Du skal derfor oplyse kommunen om ændringer i dit funktionsniveau, og hvis der sker ændringer i din husstands samlede ressourcer. 

Ved ændringer skal du henvende dig til visitationsafdelingen, og visitator vil så vurdere, om ændringerne fører til en ændring af din bevilling. 

Frit valg af leverandør

Visitator vil informere dig om, hvilke leverandører du kan vælge mellem. 

Du kan læse mere om den kommunale hjemmepleje ved at klikke her.

Du kan læse mere om de godkendte private leverandører ved at klikke her.

Fleksibilitet – bytteydelser

Personalet skal som hovedregel levere den hjælp, du har fået bevilget.
Du har mulighed for at aftale med personalet, at du i en konkret situation bytter en tildelt ydelse ud med en anden.
Du kan læse mere om bytteydelser i kvalitetsstandarderne, som du finder her ved at klikke her.

Ansøgning

Visitatorerne behandler ansøgninger om følgende:

Tøjvask

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.