logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Damgade, Sønderborg

Nu udbyder Sønderborg Kommune det sidste attraktive område på Damgade til erhvervsgrunde i den nordlige del af Sønderborg ud til Grundvigs Alle og Ulkebøl Dam.
Opdateret 15.09.2020

Banner billede af Damgade med salgspunkter

Nu udbyder Sønderborg Kommune det sidste attraktive område på Damgade i den nordlige del af Sønderborg ud til Grundvigs Alle og Ulkebøl Dam. Området ligger op ad andre kultur- og fritidsvirksomheder og er:

 • kommuneplanlagt til offentlige formål
 • placeret så du kan tage bybus lige til døren
 • omfattet af Skilte og Facadelokalplan og en ældre byplanvedtægt, der ikke forhindrer, at arealet kan benyttes til sports-, kultur- eller fritidsformål
 • placeret i et område, hvor der i forvejen er en blanding af sports-, kultur- eller fritidsformål
 • ikke byggemodnet hvilket betyder, at der ikke er betalt tilslutningsbidrag.

Bebyggelsesprocenten på grunden er jf. byplanvedtægten 30%. Afhængig af det planlagte projekt er det muligt at søge dispensation herfor.

Øvrige krav til byggeriets udformning, herunder højde og etager, vil blive stillet i overensstemmelse med Bygningsreglementet.

Hvis du har et bestemt projekt i tankerne, så er du meget velkommen til at få det screenet ved at kontakte kommunens Erhvervsservice. Så får du inden for nogle dage svar på, hvilke krav du skal overholde. Se kontaktinformation på Erhvervsservice her.

Hvornår er grundene i udbud?

Grundene er i udbud fra den 15. september 2020 til den 19. oktober 2020 kl. 12.00. Du kan indsende bud i denne periode.

Udbuddet er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011. Efter fristens udløb opgøres buddene og der sælges til højestbydende. Såfremt der er flere budgivere på samme areal, forbeholder Sønderborg Kommune sig retten til at forhandle med budgiverne. Først efter denne periode vil det blive meddelt, om Sønderborg Kommune accepterer buddet.

Hvordan byder jeg på grundene?

Du skal indsende dit bud ved at indsendte Købsaftalen (ligger under dokumenter) på mailadressen Damgade@sonderborg.dk. Husk at udfylde nødvendige data om virksomheden, skrive tilbudt pris på og angive hvor mange m2 du ønsker at købe samt angive ønsket placering på kortet i Købsaftalen. Du skal også skrive, hvilket formål grunden købes til. Husk du får en automatisk kvittering for indsendt bud.

 

 

 

Arealerne sælges kun i delarealer

Arealerne sælges kun i delarealer, så det bagvedliggende stykke er større eller mindst lige så stort som arealet ud til Damgade.

Skitsem af Damgade

Udbud- og salgsvilkår

 1. Bud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 2. Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest den 5. oktober 2020 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder end som bekskrevet her accepteres ikke.
 3. Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
 4. Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
 5. Salg sker med fuld ansvarsfraskrivelse for ejer og som et erhvervssalg.
 6. Grunden skal anvendes i overensstemmelse med det formål, der er beskrevet i Købsaftalen. Etableringen af grunden til det påtænkte formål skal være iværksat senest 1 år efter købet og være færdigrealiseret senest 3 år efter købet.

Spørgsmål: Har du spørgsmål til salg eller budprocessen er du velkommen til at kontakte Ejendomskontoret ejendomskontoret@sonderborg.dk, tlf. 88 72 40 72.

Data

Mindstepris

Mindsteprisen på arealerne er 100 kr. pr m2.

Areal

Arealet er på sammenlagt ca. 11.500 m2.

Besigtigelse

Kan ske på egen hånd eller efter aftale med Ejendomskontoret ejendomskontoret@sonderborg.dk, tlf. 88 72 40 72.

Jordbundsprøver

Potentiel køber kan få lov til at tage jordbundsprøver efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Det er et vilkår herfor, at der betales for fuld reetablering, såfremt arealet ikke købes.

Planmæssige rammer

Ejendommen er omfattet af Skilte- og Facadelokalplanen 0-0112, der regulerer den skiltning som ejendommen vil kunne opnå tilladelse til. Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 4.5.008.D. for offentlige formål.

Forurening

Matriklen er omfattet af områdeklassificering og det vil sige, at jordflytning skal anmeldes til kommunen.

Forsyning

Køber betaler selv for tilslutning af alle forsyningsledninger.

Varme

Området er beliggende i fjernvarmeområde.

Udstykning og skødeskrivning

Køber skal selv betale for udstykning og skødes samt tinglysning herfor.

Arkæologi

Arealerne er ikke arkæologisk forundersøgt. Det er bygherre selv, der skal iagttage reglerne om fortidsminder efter museumslovens § 27 og tage kontakt til Museums Sønderjylland. Se mere om risiko og kontaktinfo i museets udtalelse under dokumenter.