Private Kinderbetreuung und private Einrichtungen

Læs mere om tilskud til privat pasningsordning og se et kort over private institutioner og private pasningsordninger.

Du kan, som forælder i Sønderborg Kommune, vælge at få et økonomisk tilskud til betaling af en godkendt privat pasningsordning, som alternativ til de pasningstyper, kommunen tilbyder for børn mellem 0 og 2,8 år.

Tilskuddet kan søges, hvis:

 • Du og barnet bor i Sønderborg Kommune
 • Barnet er fyldt 26 uger (tilskuddet kan søges, indtil barnet fylder 2,9 år)
 • Barnet har ret til et kommunalt pasningstilbud
 • Forældrene laver en kontrakt med den godkendte private pasningsordning/den private passer, som vedhæftes ansøgningen

I enkelte tilfælde kan tilskuddet forlænges.

Wie hoch ist der Zuschuss, wenn ich mich für eine private Pflegeversicherung entscheide?

Wenn Sie sich für eine private Pflegeversicherung entscheiden, können Sie Folgendes an Zuschüssen erhalten:

Vollzeitstelle (33-48 Stunden) 6.299 DKK/Monat
Deltidsplads (op til 32 timer) 4.157 DKK/Monat

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn.

Hvad er forskellen mellem en privat pasningsordning og de kommunale dagtilbud?

I nedenstående skema har vi listet nogle af forskellene mellem en privat pasningsordning og en kommunal dagpleje/vuggestue:

  Privat pasningsordning Kommunalt dagtilbud
Anmeldung Forældrene skal selv kontakte den private pasningsordning. Forældre kan booke plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning.
Udmeldelse Den private passer fastsætter selv antal måneder for udmeldelsesvarsel. Der vil være udmeldelse til den 1. eller den 16. i en måned plus 1 måned.
Zahlungsweise Der er 12 måneders forældrebetaling. Der er 11 måneders forældrebetaling (juli måned er betalingsfri).
Økonomisk fripladstilskud Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud Der kan ydes økonomisk fripladstilskud, såfremt man er berettiget.
Socialpædagogisk fripladstilskud Der kan ikke søges socialpædagogisk fripladstilskud. Der kan bevilliges socialpædagogisk fripladstilskud, såfremt man vurderes berettiget.
Urlaub Det er individuelt, hvor mange ferieuger den private passer afholder, men det skal fremgå af pasningskontrakten. Der etableres feriepasning i det kommunale dagtilbud, enten i form af gæsteplacering i gæstehuse for dagplejebørn og/eller gæsteplaceringer i sammenpasningsordninger ved længerevarende ferieperioder.
Alternativ pasning Den private pasningsordning har ikke pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende. Det er den enkelte pasningsaftale, der fastsætter i hvilket omfang, der tilbydes pasning.   Der skal tilbydes pasning alle hverdage, også ved sygdom og ved lukkedage.
Forældreindflydelse Der er ikke regler om, at forældrene skal sikres indflydelse ift. den private pasningsordnings arbejde med børnene. Forældrene sikres indflydelse på dagtilbuddets arbejde med børnene typisk gennem forældreråd og forældrebestyrelse.
Mad/madordning Der tilbydes mad i den private pasningsordning.

Der tilbydes mad i den kommunale dagpleje.

I vuggestuer stemmer forældregruppen i den enkelte institution om madordning hvert andet år.

Personalets uddannelse Der stilles ikke krav til den private passers uddannelse. Dagtilbudspersonale i den kommunale dagpleje har som udgangspunkt en Pædagogisk Assistentuddannelse.
Læreplaner og læringsmiljøer Der stilles ikke krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Børnenes læring skal dog fremmes gennem trygge læringsmiljøer. Der stilles krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan med pædagogiske mål for læringsmiljøet og børnenes læring.
Hvilke regler gælder, hvis jeg vælger en privat pasningsordning?

Generelt skal du være opmærksom på følgende, hvis du vælger en privat pasningsordning:

 • Es ist vorgesehen Geschwisterrabatt efter gældende regler, hvis du har mere end et barn i kommunalt dagtilbud eller kommunal pasning.
 • Der ydes ikke økonomisk- eller socialpædagogisk friplads.
 • Der ydes ikke tilskud, hvis du holder barsel på barnet. Der kan dog bevilliges tilskud én måned, før barsel ophører, så der er mulighed for at indkøre barnet hos den private pasningsordning.
 • Den private pasningsordning skal være godkendt, inden Sønderborg Kommune kan bevillige tilskud til privat pasning.
 • Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i hver måned.
 • Tilskuddet skal søges ca. 1½ måned før opstart for at garantere, at tilskuddet bliver udbetalt rettidigt. Tilskuddet søges via Den Digitale Pladsanvisning.
 • Der opkræves betaling månedsvis i 12 mdr. om året.
 • Hvis barnet overgår fra kommunal til privat pasning, skal barnet meldes ud af det kommunale tilbud senest en måned før til den 1. eller den 15. Du skal også være opmærksom på den private pasningsordnings egne regler jævnfør kontrakten, og at der kun ydes tilskud et sted.
 • Tilskuddet stopper, når barnet begynder i et andet pasningstilbud, og pasningsaftalen ophører eller kontrakten opsiges.
 • Ændringer vedrørende startdato, stopdato, pris og antal timer, mv. skal indberettes skriftligt til Pladsanvisningen (se kontaktoplysninger nederst på siden).
 • Når du afmelder den private pasning, skal du også gå ind på Den Digitale Pladsanvisning og ”udmelde/afmelde” tilskuddet.
Hvordan får jeg godkendt en privat pasningsordning?

Private passere i den private pasningsordning og evt. vikarer skal godkendes af Sønderborg Kommune. En vikar er til midlertidig pasning fx ved tandlæge/læge besøg, eller hvis børnepasseren skal til møde vedr. et af børnene i pasningsordningen.

Hvis en godkendelse ikke har været i brug i 1 år annulleres den, og der skal ansøges på ny.

Uanset hvordan den private pasning tilrettelægges, skal kommunen, som betingelse for at forældrene kan få tilskud til den private pasning, godkende aftalen/kontrakten mellem forældrene og den private pasningsordning. Kommunen har lavet en standardkontrakt som det anbefales at bruge i samarbejdet med den private pasningsordning. Standardkontrakten sikrer, at Pladsanvisningen får alle de oplysninger, vi har brug for, for at kunne udbetale korrekt og rettidigt tilskud.

Ved godkendelsen skal kommunen både godkende de personlige forudsætninger hos den private pasningsordning og sikre, at de fysiske rammer, hvor pasningen skal foregå, er forsvarlige efter samme kriterier som i de tilsvarende kommunale tilbud. Fx skal der i udgangspunktet tales dansk mellem den private passer og børnene i den private pasningsordning, læringsmiljøet skal fremme børnenes læring og også stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud.

Der skal indhentes straffe- og børneattest på ansøger, ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 15 år. Rekvireringen af attesterne sørger Pladsanvisningen for.

I forbindelse med godkendelsen orienteres den private pasningsordning om bl.a. sikkerhed og ansvar. Der er skærpet underretningspligt i forhold til de børn, der passes.

Godkendelsen gives skriftligt og indeholder nærmere forudsætninger, som f.eks. antal børn og hvilke rum, der er godkendt.

Den private pasningsordning kan højst godkendes til at passe 5 børn. Varetages pasningen af flere personer, kan der gives tilladelse til at passe op til 10 børn.

Der må max være 5 børn pr. børnepasser inkl. egne børn, børnebørn eller andre børn under 5 år.

Er der tilsyn med private pasningsordninger?

Der foretages 6 tilsyn om året i den private pasningsordning (private pasningsordninger med 2 børnepassere og op til 10 børn har 7 tilsyn), som både kan være anmeldte og uanmeldte. Tilsynet skal sikre, at de forhold, den private pasningsordning er godkendt under, overholdes. Der bliver lavet en tilsynsrapport, som Sønderborg Kommune anbefaler den private pasningsordning at have hængende synligt der, hvor forældrene færdes hver dag.

Ca. hvert 2. år bliver der udført en KIDS vurdering i alle private pasningsordninger og daginstitutioner i Sønderborg Kommune, hvor der bliver vurderet på den private pasningsordnings fysiske rammer, relationer samt leg og aktivitet.

Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung oder eine private Kindertagesstätte in Sønderborg/Dybbøl?

Private Tagespflegeanbieter

Private Kindertagesstätten

Wo finde ich eine private Kinderbetreuung in Vester Sottrup?
Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung in Nybøl?
Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung oder eine private Kindertagesstätte in Gråsten?

Private Tagespflegeanbieter

Private Kindertagesstätten

Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung oder eine private Kindertagesstätte in Augustenborg?

Private Tagespflegeanbieter

Private Kindertagesstätten

Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung oder eine private Kindertagesstätte in Nordborg/Guderup?

Private Tagespflegeanbieter

Private Kindertagesstätten

Wo finde ich in Broager eine private Kinderbetreuung oder eine private Kindertagesstätte?

Private Tagespflegeanbieter

Private Kindertagesstätten

Wo finde ich bei Sydals eine private Kinderbetreuung?
Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung in Egernsund?
Wo finde ich eine private Kinderbetreuungseinrichtung in Avnbøl/Ullerup/Blans?

Private Kindertagesstätten

Was mache ich, wenn ich eine private Kita gründen möchte?

Private Einrichtungen müssen die geltenden Gesetze, die Vorschriften der Gemeinde Sønderborg für die Errichtung und den Betrieb einer Kindertagesstätte sowie die in den Kindertagesstätten der Gemeinde geltenden Ziele, Richtlinien und pädagogischen Grundsätze einhalten.

Private Einrichtungen haben jedoch einige Freiheitsgrade in Bezug auf Finanzen, Gewinne und Elterngeld. Darüber hinaus nimmt die private Einrichtung selbst Kinder auf.

Private Einrichtungen, die Kindertagesstätten errichten und betreiben möchten, müssen im Antrag dokumentieren, wie sie die Anforderungen und Erwartungen erfüllen, die in den Kriterien der Gemeinde Sønderborg festgelegt sind, die in „Zulassungskriterien für private Kindertagesstätten“ formuliert sind (siehe „Weiterlesen ' Kasten).

Kontaktieren Sie uns

Die Standortanweisungen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg