logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Deltidsplads, fleksibel pasning og tilskud til pasning af egne børn

Læs mere om deltidsplads, den fleksible pasning (kombinationstilbud) og tilskud til pasning af egne børn.
Opdateret 09.06.2022
Kan jeg få en deltidsplads til mit barn?

Forældre på barselsorlov har ret til en 30 timers deltidsplads til børn i kommunale dagtilbud eller private institutioner i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Se gældende takster.

Deltidspladsen kan benyttes dagligt fra kl. 08.00 til 14.00.

Hvilke regler er der for deltidspladser?

Retten til en deltidsplads gælder for en sammenhængende periode pr. barn. Forældre kan dog have op til 5 uger, hvor barslen bliver afbrudt (ved ferie eller lignende), uden at miste deltidspladsen. Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis barslen afbrydes eller ophører på anden vis med mere end 5 uger.

Der kan ikke søges om en deltidsplads til børn, der er indmeldt hos private børnepassere.

Ansøgning om en deltidsplads skal sendes til pladsanvisning@sonderborg.dk senest 2 måneder før den ansøgte periodes start. Perioden skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oplysninger om den ønskede periode for deltidspladsen
 • Dokumentation på, at en af forældrene er på barsel/forældreorlov i perioden (f.eks. barselsaftale med arbejdsgiver eller A-kasse)

Når deltidspladsen ophører, indmeldes barnet på en fuldtidsplads i samme institution, medmindre forældre tilkendegiver andet.

Kan jeg få et kombinationstilbud med en deltidsplads og et tilskud (fleksibel pasning)?

Enlige forældre og forældrepar med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid, kan modtage et kombinationstilbud. 

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt et tilskud fra kommunen til ’fleksibel pasning’.

Vær opmærksom på at:

 • Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen
 • Den del, der handler om fleksibel pasning udenfor dagtilbuddet, skal være på mindst 10 timer ugentligt over en periode på 4 uger
 • En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutioner (50 timer ugentligt) /dagplejen 48 timer ugentligt)
 • Et samarbejde med en fleksibel pasningsordning kræver en godkendelse fra kommunen
Kan jeg få tilskud til at passe mit eget barn?

Hvis du bor i Sønderborg Kommune og har børn i alderen fra 24 uger til 3 år, kan du vælge at søge om tilskud til pasning af egne børn. 

Tilskuddet er på 6.167,00 kr. pr. barn pr. måned, som kan bevilliges for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

Beløbet fastsættes årligt og beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing). Der optjenes ikke feriepenge. Tilskuddet bevilliges ikke med tilbagevirkende kraft og udbetales bagud.

Sådan søger du om pasning til eget barn

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn skal ske inden d. 1 i den måned, hvor du ønsker tilskudsperioden skal træde i kraft.

Forældre søger tilskuddet via Den Digitale Pladsanvisning

Hvilke regler er der for tilskudsordningen til pasning af eget barn?

Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige 1 år. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelsen og opfylder betingelserne.

Hvis du som forælder ikke længere ønsker at benytte tilskudsordningen, tilbydes barnet en plads i dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler. Hvis man ønsker at ophøre tilskuddet før periodens udløb, kan man ikke forvente at barnet tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud med kort varsel.

Det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige maks. dagpengesats, og der ydes maks. 3 tilskud pr. husstand. Modtages tilskuddet til pasning af et barn og har man et andet barn i fx børnehave eller SFO, er man ikke berettiget til søskenderabat. Tilskuddet bortfalder, hvis du som forælder flytter til en anden kommune.  

Forældre, der kan opnå tilskud, skal opfylde følgende kriterier:

 • Have bopæl i Sønderborg Kommune med samme hustand som barnet
 • Pasningen i hjemmet skal træde i stedet for en dagtilbudsplads
 • Have tilstrækkelige danskkundskaber og kompetence til at udvikle barnets sprog
 • Have opholdt sig i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) i 7 ud af de seneste 8 år (kravet gælder ikke for EU borgere eller borgere fra EØS- landende eller Schweiz)
 • Må ikke modtage anden offentlig overførselsindkomst (fx barsels-dagpenge, førtidspension, SU, eller kontanthjælp)
 • Må ikke have arbejdsindtægt - heller ikke bestyrelseshonorar
 • Hvis det vurderes, at barnet har behov for særlig støtte, skal barnet optages i et dagtilbud og der kan ikke udbetales tilskud til forældre