logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bliv fritvalgsleverandør af hjemmepleje

Sønderborg Kommune skal sikre borgernes ret til frit valg af leverandør på hjemmeplejeområdet.
Opdateret 02.07.2021

Det fremgår af lovgivningen, at Sønderborg Kommune har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk og personlig hjælp til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver. 

Det fremgår også, at kommunen skal skabe grundlag for, at disse borgere kan vælge mellem to eller flere leverandører. For at opfylde denne pligt skal kommunen som minimum indgå kontrakt med to eller flere leverandører, eller tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis.

Fritvalgsleverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til rengøring og tøjvask

I Sønderborg Kommune udføres personlig pleje samt praktisk hjælp til rengøring og tøjvask af tre fritvalgsleverandører: Den kommunale hjemmepleje samt de private leverandører CaRas pleje og omsorg og Danske Diakonhjem Fritvalg.  
Kontrakten med de private leverandører trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder til den 31. januar 2022. Klik her for at se kvalitetsstandarden Personlig hjælp og pleje og kvalitetsstandarden Praktisk hjælp.

Fritvalgsleverandør af madservice 

Borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad, kan få bevilget madservice, jf. Kvalitetsstandard Madservice.
I Sønderborg Kommune leveres madservice af Det Danske Madhus. Borgere som ønsker en anden leverandør af madservice kan vælge at få udstedt et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som borgeren kan bruge til at få leveret mad fra en leverandør, som borgeren selv vælger og indgår aftale med. Leverandøren skal have et CVR-nummer, og leverandøren skal leve op til de samme kvalitetskrav som kommunens leverandør.

I Sønderborg Kommunes pjecer Fritvalgsbevis – information til borger, som du kan læse på denne side og Fritvalgsbevis – information til leverandør kan borgere og mulige leverandører læse mere om fritvalgsbeviset.

Fritvalgsleverandør af betalt vareudbringning

Borgere, der ikke selv er i stand til at handle dagligvarer, kan få bevilget hjælp til indkøb jf. kvalitetsstandarden Betalt vareudbringning. Yderligere information vedrørende visitation og levering kan ses i kvalitetsstandarden for "Visitation og levering". 

Det er muligt at søge om at blive godkendt som leverandør af ydelsen betalt vareudbringning. Kommunen er ikke selv leverandør på dette område.

Sønderborg Kommune har indgået kontrakt med et antal fritvalgsleverandører. En samlet oversigt over fritvalgsleverandører kan ses ved at klikke her.

Øvrige interesserede leverandører kan søge om godkendelse fire gange årligt. Ansøgningsfrist er den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Interesserede leverandører søger om godkendelse ved at sende anmodningsblanket til Job og Velfærd. Inden der indgås kontrakt, skal leverandøren sende en kopi af Erhvervsstyrelsens serviceattest til kommunen. Information om serviceattest kan ses her. Serviceattesten dokumenterer, at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser overfor det offentlige.

Sønderborg Kommune indgår kontrakt med de leverandører, der lever op til kommunens kvalitetskrav. Kommunens kvalitetskrav fremgår af kontrakten. Kontrakten kan ses her.

Fritvalgsprisen for 2021 er kr. 75,00 (eksl. moms) pr. vareudbringning.

Information til borgerne om fritvalg på hjemmepleje

De visiterede borgere bliver orienteret om fritvalgsordningen i forbindelse med visitationsbesøg og i forbindelse med revurdering af hjælpen. Visitator tilbyder borgerne at få udleveret fritvalgsleverandørernes informationsmateriale og en oversigt over kommunens leverandører.

Borgerne opfordres som udgangspunkt til selv at kontakte leverandørerne, hvis borgerne ønsker at modtage leverandørernes informationsmateriale på andre tidspunkter.