logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og anlægsaffald

Godt håndværk - få styr på affaldsreglerne.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere

Opdateret 14.10.2021

Ved nedrivning, renovering og nybyggeri skal alt affald håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet og sundheden samt for at spare på ressourcerne.

Der er krav om miljøsanering af forurenet mursten og beton, så maling, lak, olie, sod og fugerester m.v. skal være fjernet inden nedrivning eller renovering af bygningen eller bygningsdele, fx vægge, lofter og gulve.

Alle anmeldelser skal vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele.

Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald, hvor du kan læse mere om anmeldelse, bygningskortlægning, affaldsklassificering og bortskaffelse. 

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygherren skal anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivning eller renovering til Sønderborg Kommune, hvis:

  • byggearbejdet medfører over 1 ton affald
  • der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal ske igennem det elektroniske anmeldelsessystem på www.bygningsaffald.dk senest 2 uger før arbejdet går i gang.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om

  • bygherren,
  • byggeår og renoveringsår,
  • en kortlægning af problematiske stoffer i de bygningsdele, som fjernes,
  • overslag over de forventede affaldstyper og
  • en oversigt over, hvem der skal modtage affaldet, eller om affaldet bliver brugt på egen grund.

Når kommunen modtager en anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, får anmeldelsen tildelt et unikt løbenummer. Når bygherren eller entreprenøren sender affaldet videre, skal vognmanden have en kopi med af den ajourførte anmeldelse med løbenummeret. Det er bygherrens ansvar, at papirerne følger affaldet.

Når vognmanden afleverer affaldet til et sorterings- eller behandlingsanlæg, skal han aflevere den ajourførte anmeldelse med løbenummer til modtageranlægget. 

Når byggearbejdet er færdigt, skal bygherren eller entreprenøren informere modtageranlægget om, at der ikke kommer mere affald. Herefter skal modtageranlægget sende en opgørelse over modtagende affaldsmængder og typer til kommunen.

Krav til bygningskortlægning

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. Erfaringsmæssigt indeholder de fleste malede overflader forurenede stoffer og skal undersøges. Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald.

I forbindelse med kortlægningen skal der tages prøver af alle de forskellige typer maling, lak, glasur, fugematerialer m.v. som finder i bygningen. Kortlægningen skal indeholder beskrivelser som forklarer kommunen og entreprenører hvilke bygningsdele, som den enkelte analyse repræsentere, sådan at der ikke kan være tvivl om hvordan hver bygningsdel skal miljøbehandles og hvordan affaldet herfra skal håndteres.

Sønderborg Kommune anbefaler at kortlægningsrapporten samtidig benyttes til at beskrive og sikre de arbejdsmiljørelaterede forhold som håndteringen af de problematiske stoffer i bygningsdelene giver anledning til.  

En del bygge- og anlægsaffald skal frasorteres og behandles specielt for at undgå sammenblanding af farlige og forurenende stoffer med uforurenet affald. En sammenblanding vil medføre, at en større mængde ellers uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes.

På tegl og beton skal overfladen renses for maling og andre forurenende stoffer, før affaldet kan blive nedknust.

På metal og træ vurderer Sønderborg Kommune, om de forurenende stoffer skal renses af, eller om affaldet kan brændes eller genanvendes.

Bygherren skal undersøge for PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele.

I produktionshaller og værksteder skal bygherren undersøge vægge og gulve for kviksølv og andre specielle stoffer, som har været brugt i de produktionsprocesser, som har været i bygningen igennem tiden.

Konstaterer bygherren oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder, garager m.v. skal bygherren undersøge gulve og eventuelle vægge for kulbrinteforurening, jf. bilag 3.9 i miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald.

PCB, asbest og tungmetaller

Sønderborg Kommune klassificerer byggeaffald ud fra følgende grænseværdier. Ud fra tabelen kan ses hvornår affald betragtes som rent, forurenet eller farligt:

Kontrolprogram* Rent byggeaffald Forurenet byggeaffald Farligt byggeaffald
Asbest 0 mg/kg   Hvis det findes
PCB <0,1 mg/kg 0,1-50 mg/kg 50 mg/kg
Arsen <20 mg/kg 20-1.000 mg/kg 1.000 mg/kg
Bly <40 mg/kg 40-2.500 mg/kg 2.500 mg/kg
Cadmium <0,5 mg/kg 0,5-1.000 mg/kg 1.000 mg/kg
Chrom, total <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
Chrom (VI) <20 mg/kg 20-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg
Kobber <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
Nikkel <30 mg/kg 30-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg
Zink <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
  Yderligere krav til produktionshaller og værksteder mv.
Kviksølv
Metallisk kviksølv
<1 mg/kg
 
1-500 mg/kg
 

>500 mg/kg
>1.000 mg/kg

Kortkædede klorparaffiner (SCCP) <3 mg/kg   >2.500 mg/kg
Mellemlange klorparaffiner (SCCP) <3 mg/kg   >2.500 mg/kg
PAH (Total) <4 mg/kg 4-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg

Kulbrinter (se note 1)
C6-C40(35)

C6 - C10
C10 - C20
C20 - C40


<100 mg/kg

<25 mg/kg
<40 mg/kg
<55 mg/kg


100-1.000 mg/kg

25-1.000 mg/kg
40-1.000 mg/kg
55-1.000 mg/kg


>1.000 mg/kg

>1.000 mg/kg
>1.000/10.000 mg/kg
​>1.000 mg/kg

Værdierne er vejledende niveauer. Ved vurdering af affaldets farlighed kræves en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning.

*Kontrolprogrammet kan udvides, hvis der er historisk kendskab til andre forureningskilder i brugte malinger, inventar eller fra drift på ejendommen.

Note 1: Kulbrinter fra olieforureninger klassificeres efter bilag 3.9 i Miljøstyrelsens Vejledning i klassificering af farligt affald.

For C10-C20 er grænseværdien 1.000 mg/kg hvis olietypen er ukendt eller hvis kulbrinterne stammer fra benzin eller fuelolie. Ved kortlægningen anbefaler Sønderborg Kommune at der benyttes fingerprintanalyse for at vurdere om forureningen stammer fra jet- og dieselmotorbrændstof eller brændselsolie, hvor grænseværdien er 10.000 mg/kg.

For C20-C40 er grænseværdien 1.000 mg/kg hvis olietypen er ukendt. Ved kortlægningen anbefaler Sønderborg Kommune at der analyseres for DMSO-ekstrakt. Er indholdet af DMSO-ekstrakt under 3 %, er smøreolier ikke farligt affald. 

Tabel der viser grænseværdierne for farligt byggeaffald

PCB

Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, kan indeholde byggematerialer med PCB. PCB kan være trængt ind i betonelementer, der i samlingerne har været fuget med PCB-holdig fugemasse. PCB kan også være fordampet fra fx betonfuger og efterfølgende være kondenseret på andre bygningsdele som eksempelvis på kolde ydermure. I træprodukter kan PCB fra maling og lak kan være trængt ind i træet.

Hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret inden for perioden 1950 – 1977, skal der foretages en gennemgang af bygningen hvor maling, lak og fuger undersøges for forekomst af PCB.

Det skal også undersøges, om termoruder, der skal udskiftes, er fremstillet i årene 1950 – 1977.

Asbest

Det er sandsynligt, at der i bygninger opført før 1972, er asbest i fx isolering, eternitplader, ventilationskanaler og fliseklæb. 

Tungmetaller og kviksølv

Væg- og facademaling, der indeholder tungmetaller fx bly og kviksølv samt fx blymønje på rør og installationer, bliver klassificeret som farligt affald.

Metallisk bly og andre tungmetaller fx fra inddækninger og rør er både miljøfarligt og sundhedsskadeligt. Det bliver ikke klassificeret som farligt affald, men skal frasorteres øvrigt affald som metal til genanvendelse.

PAH og kulbrinter

Konstaterer bygherren oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder, garager m.v. skal bygherren undersøge gulve og eventuelle vægge for kulbrinteforurening. Betongulve/vægge med krafttig indtrængning af olier bliver klassificeret som farligt affald.

Det anbefales, at olietypen analyseres og indholdet af PAH samtidig bestemmes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald.