logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Etablering, ændring eller udvidelse af et husdyrbrug

Størrelsen på dit "produktionsareal" er afgørende for, hvordan du skal forholde dig.
Opdateret 01.10.2021

Husdyrreguleringen tager udgangspunkt i to væsentlige ændringer:

 • Produktionstilladelserne tager fremover udgangspunkt i produktionsareal* opgjort i m² (staldareal- den såkaldte stipladsmodel) i stedet for antal dyrenheder (DE).

 • Mark og stald adskilles, således at kun anlægget (staldene og gødningslagre) vil indgå i tilladelserne/godkendelserne. Samtidig sker udbringning af husdyrgødningen gennem de generelle regler**.

Produktionsareal Ikke-produktionsareal
 • Stiareal, herunder bufferstier, sygestier med videre
 • Boksareal, herunder sygebokse, seperationsbokse med videre
 • Burareal, grundarealet af hver etage bortset fra arealet af adgang mellem dobbeltbure i etager
 • Øvrigt opholdsareal med fast bund, herunder verandaer, løbegårde, permanente læskure, kalvehytter med videre
 • Areal med malkerobotter
 • Service- og gangareal m.v., hvor dyrene kun opholder sig i forbindelse med flytning og lignende
 • Ridebaner og arealer, hvor dyrene opbindes i mindre end 2 timer ad gangen (heste)
 • Udleveringsrum (svin)
 • Malkeområde og opmarch-/opsamlingsareal, hvor der kun er adgang i forbindelse med malkning (malkekøer)

*Produktionsarealet på en bedrift er det areal (udtrykt i m²), hvor dyrene opholder sig, og har mulighed for at afsætte gødning. Arealer hvor dyrene kun opholder kortvarig, indgår ikke i produktionsarealet.

**"Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." samler de generelle regler.

 

Godkendelser og tilladelser, herunder lugt- og BAT (bedste tilgængelige teknik) - krav med videre bliver nu baseret og beregnet på grundlag af bedriftens ”produktionsareal”.

Der skelnes mellem:

Husdyranlæg med op til og med 100 m² produktionsareal/mindre produktioner

Husdyranlæg med op til og med 100 m² produktionsareal betegnes ikke som husdyrbrug og er dermed ikke omfattet af krav om godkendelse. Følgende produktionsarealer og sammensætning af dyrehold er et husdyranlæg:

 • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².
 • Besætninger af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning).
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

De ejendomme og husdyranlæg der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse og tilladelse, bliver reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om placering, indretning, drift, anmeldelse med videre

Er du omfattet af ovenstående, så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Sønderborg kommune.

Husdyrbrug med godkendelsespligt efter husdyrbruglovens § 16 a

Etablering af husdyrbrug kræver forudgående miljøgodkendelse fra kommunalbestyrelsen, hvis husdyrbruget er større end de grænser, der findes i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 eller § 16 a, stk. 2.

 • § 16 a, stk. 1: Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år (samlet emission fra hele anlægget efter anvendelse af virkemidler).
 • § 16 a, stk. 2: IE husdyrbrug, dvs. husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer, eller flere end 2.000 stipladser til slagtesvin (fedesvin over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ.

Der skal ansøges om miljøgodkendelse via husdyrgodkendelse.dk.

Hvis din bedrift ikke overstiger de i § 16 a stk. 2 nævnte grænser, men du er i tvivl om bedriften overstiger den i § 16 stk. 1 fastsatte ammoniakemission pr. år, kan du nemt beregne ammoniakemissionens størrelse fra din bedrift på husdyrgodkendelse.dk.

Systemet er indrettet således, at ansøgeren automatisk skal udforme en ansøgning om godkendelse, hvis ammoniakemissionen i ansøgt drift overstiger 3.500 kg NH3-N pr. år.

Ammoniakemissionen beregnes ud fra husdyrbrugets produktionsareal og gødningsopbevaringsanlæg i ansøgt drift. Ved brug af virkemidler (fx staldsystem med lav ammoniakemission eller anden ammoniakreducerende teknologi) vil det være muligt for en ansøger at tilpasse sit projekt og udforme sin ansøgning således, at man ikke omfattes af godkendelsespligt.

På baggrund af anmeldelse om udvidelse eller ændring af stalde/husdyr vurderes det om der kan gives godkendelse, evt. med vilkår.
Der er en frist for nabohøring på 2 uger, inden der kan meddeles tilladelse.

Husdyrbrug med tilladelseskrav efter § 16 b

Etablering af husdyrbrug der ikke er omfattet af godkendelsespligten efter § 16 a, forudsætter kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse jf. § 16 b, stk. 1. Det vil sige, hvis du har et husdyrbrug med mere end 100 m² produktionsareal og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3-N pr. år, skal husdyrbruget have en tilladelse efter § 16 b.

Bemærk at der i visse tilfælde først vil udløses krav om tilladelse ved 175-300 m2. Kontakt landbrugsteamet hvis du er i tvivl.

Der skal ansøges om tilladelse via husdyrgodkendelse.dk.

Andre forhold

Kræver det anmeldte/ansøgte en dispensation, skal du søge om det samtidig med anmeldelsen.

Langt de fleste ændringer eller udvidelser på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold kræver en tilladelse eller godkendelse efter "Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v."

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sagsbehandlingstider for ansøgninger om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Ansøgninger om miljøgodkendelse til husdyrbrug* har en forventet sagsbehandlingstid i kommunen på henholdsvis 180 dage og 90 dage, fra ansøgningsmaterialet er fuldt oplyst.

De estimerede sagsbehandlingstider er opgjort inklusiv idéhøring og høringsperiode for udkastet til miljøgodkendelse.

*§§ 16 a og 16 b i husdyrbrugsloven