logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Faskiner til afledning af regnvand

Ved at nedsive tagvand øger du grundvandsdannelsen, og mindsker belastningen på kloakker og vandløb. Her kan du læse om, hvordan du etablerer en faskine.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 16.10.2019

Afstandskrav

Faskiner til afledning af regnvand fra tagarealer anbringes på ejendommens egen grund med mindst 2 m fra skel og 25 m fra drikkevandsbrønde, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet. Afstanden til beboede bygninger skal være mindst 5 m. Ved bygninger uden beboelse og uden kælder kan afstandskravet nedsættes til 2 m.

Ved en ejendom med kælder og der er problemer med fugt på kældervæggene, kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skader - også selv om afstandskravene er overholdt; overvej derfor at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravet forlanger.

Du kan læse mere om faskiner i Sønderborg Kommunes vejledning om nedsivning af regnvand. Du finder vejledningen i dokumentboksen nederst på denne side.

Jordbundsforhold

En faskine kan laves de fleste steder. Visse steder er jordbunden dog uegnet til nedsivning.

Sand og grus er meget velegnet til nedsivning. Morænejord med ler kræver større faskiner, mens meget tæt lerjord kan være problematisk at etablere faskiner i. Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord bør faskinen anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver sumpet i våde perioder f.eks. i staudebedet.
Spørg f.eks. din nabo, om de har faskine, om den virker og hvor den ligger.

Man kan også foretage en infiltrationstest, som kan vise om jorden er velegnet til nedsivning og hvor stor faskinen skal være. En autoriseret kloakmester vil kunne rådgive om placering, dimensionering og etablering.

Du kan læse mere om en infiltrationstest i vejledning som du finder i dokumentboksen nederst på denne side.

Ansøgning om tilladelse?

Husk altid at spørge kommunen, om det er tilladt at lave faskine eller anden form for nedsivning i det område, hvor du bor.

Der skal fremsendes en ansøgning til kommunen, som beskriver projektet og redegør for faskinens størrelse i forhold til de tilsluttede arealer. Ansøgningen skal suppleres med en målsat tegning, som viser placeringen af faskinen i forhold til skel og bygninger samt eventuelle nærtliggende drikkevandsbrønde, boringer, vandløb, søer og hav.

Som grundejer må man selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må man aldrig selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem - dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af tagvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.