logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Halmafbrænding

Læs reglerne for halmafbrænding.
Opdateret 04.06.2021

Må halm afbrændes?

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Dog er følgende tilladt:

 • Flammebehandling af ukrudt
 • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
 • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende
 • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer

Bemærk, at afbrænding af våde halmballer først må foretages, når der er sket orientering til Sønderborg Kommune på vagtcentral@sonderborg.dk.

Har I spørgsmål om afbrænding kan I kontakte Erhverv og Affald, tlf. 88 72 40 83 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Afstandskrav

Afbrænding i det fri skal foregå på en måde, så det mindsker risikoen for, at:

 • ilden breder sig 
 • personskader finder sted
 • store værdier ødelægges
 • og at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Hvis vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, så der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

Afbrænding af halm m.v., herunder løstliggende halm efter mejetærskning skal ske i en afstand af mindst:

 • 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning)
 • 30 m fra brændbare markafgrøder
 • 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen
 • 100 m fra bygninger med let antændeligt tag
 • 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage eller lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer
 • 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Lovgrundlag

 • Ved afbrænding af halmstakke fra landbruget skal afstanden fra bygninger med hårdt tag og brændbare afgrøder være mindst 100 m.
 • I vindens retning fordobles afstandskravene, fx skal afstanden være mindst 200 m til bygninger med let antændeligt tag.
 • Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm med videre og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.
 • Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning, og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.
 • Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.

Læs Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.