logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hjælp ved medarbejder-sygdom og -handicap

Hjælp til koordinering af et sygdomsforløb.
Opdateret 21.12.2020

Anmeldelse af og refusion for sygefravær og barsel

Er en medarbejder sygemeldt eller på barsel i mere end 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra kommunen. Virksomheden opfordres til at anmelde sygdom og barsel hurtigst muligt til kommunen via NemRefusion.

Fast track – tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger

Hvis arbejdsgiver eller medarbejder vurderer, at medarbejderens sygemelding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), kan der inden for de første fem uger af fraværet anmodes om Fast track-behandling af sygemeldingen hos jobcentret. På denne måde afholder kommunen automatisk den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen.

Læs mere om Fast track på www.nemrefusion.dk

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.

Det kan fx omhandle forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler etc.

Få mere viden og inspiration til sygefraværspolitikker på www.virk.dk

Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale

Senest fire uger efter første fraværsdag skal arbejdsgivere indkalde sygemeldte medarbejdere til en sygefraværssamtale, som blandt andet handler om hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Læs mere på www.star.dk

Delvis syge- eller raskmelding

Jobcentret kan hjælpe med at fastholde en sygemeldt medarbejder i arbejdet via delvis syg- eller raskmelding. Delvis sygemelding er for medarbejdere, som er fraværende over en længere periode grundet sygdomsbehandling eller nedsat arbejdsevne.

Delvis raskmelding anvendes, når medarbejdere efter lang tids sygdom, er klar til at vende tilbage til arbejdet på nedsat tid.

Virksomheden modtager dog kompensation i medarbejderens sygdomsperiode.

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Personlig assistance

For medarbejdere, som har behov for støtte grundet varig funktionsnedsættelse, kan man blive tildelt en personlig assistent i op til 20 timer om ugen. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter, og assistenten kan enten være en udefrakommende person eller en frikøbt kollega. Virksomheden modtager herefter løntilskud.

Sygedagpengesupport i Sønderborg Kommune